Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów: Travaux de construction de routes

2021/S 8-013227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-Rzeszów: Travaux de construction de routes

2021/S 008-013227

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 232-568847)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasto Rzeszów - Urz?d Miasta Rzeszowa. Post?powanie prowadzi Urz?d Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego - Miejskiego Zarz?du Dróg w Rzeszowie
Numéro national d'identification: PL823
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: Rzeszów
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-064
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioletta Olbrycht
Courriel: przetargi@erzeszow.pl
Téléphone: +48 178754636
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.erzeszow.pl
Adresse du profil d'acheteur: http://bip.erzeszow.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Roboty budowlane polegaj?ce na budowie publicznej drogi gminnej 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ

Numéro de référence: CZ-I.271. 83.269.2020

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót, poniewa dokumentacja techniczna obejmuje ca? inwestycj?. Wykonawca uwzgl?dni w ofercie korzy?ci materialne wynikaj?ce z przej?cia materia?ów rozbiórkowych. Zadanie realizowane na podstawie decyzji nr 21/2019 o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej znak: AR.6740.51.68.2019.MR51 z
   5. 11.2019. Ponadto Zamawiaj?cy przewiduje wykonanie w ramach zamówie podobnych zlecenie zrealizowania pozosta?ego zakresu robót zgodnie z dokumentacj techniczn i decyzj ZRID.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 232-568847

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 08/01/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 11/01/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/01/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 11/01/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
45315100 - Installations électrotechniques