Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzeszów:Travaux de préparation de chantier

2023/S 194-605652  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Rzeszów: Travaux de préparation de chantier 2023/S 194-605652 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Podkarpacki Zarz?d Dróg Wojewódzkich Adresse postale: ul. T. Boya ?ele?skiego 19a Ville: Rzeszów Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-105 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariusz Górak Courriel: biuro@pzdw.pl Téléphone: +48 0178609490 Fax: +48 0178609480 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pzdw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Drogi i mosty
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa DW 869 pomi?dzy autostrad? A4 a DK9 i drog? ekspresow? S19 - etap V Numéro de référence: PZDW/WZP/243/WI/2/2023
II.1.2) Code CPV principal 45100000 Travaux de préparation de chantier
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje: Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej (w szczególno?ci projekt budowlany, techniczny i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno?ci oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc? i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 68 264 723.66 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de préparation et de dégagement de chantier 45112100 Travaux de creusement de tranchées 45112730 Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil 45221100 Travaux de construction de ponts 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 45231220 Travaux de construction de gazoducs 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 45232452 Ouvrages de drainage 45233120 Travaux de construction de routes 45233140 Travaux routiers 45233220 Travaux de revêtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45236000 Travaux de nivelage 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exécution:
Droga Wojewódzka 869 na terenie województwa podkarpackiego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotowe zamówienie obejmuje: Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej (w szczególno?ci projekt budowlany, techniczny i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno?ci oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc? i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Ostatni z etapów budowy drogi wojewódzkiej nr 869 ??cz?cej autostrad? A4 (w?ze? Rzeszów Zachód), drog? krajow? nr 9 i drog? ekspresow? S19, polegaj?cy na budowie 3,3 km odcinka drogi wojewódzkiej pomi?dzy w?z?em A4 Rzeszów Zachód i w?z?em na skrzy?owaniu DK9 i DW869. Droga klasy G, jednojezdniowa dwupasowa, wraz ze skrzy?owaniami, obiektami in?ynierskimi i infrastruktur? towarzysz?c?. W??czenie drogi wojewódzkiej do w?z?a Rzeszów Zachód poprzez projektowane rondo zapewni mo?liwo?? przysz?o?ciowej kontynuacji w kierunku pó?nocnym (nowy przebieg DK9) i zachodnim (do DK94). Budowa drogi wojewódzkiej pozwoli na dalszy rozwój i popraw? komunikacji terenów istniej?cej strefy przemys?owej. Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Program Funkcjonalno- U?ytkowy (PFU) stanowi? Za??cznik do SWZ. Sposób realizacji zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia musi by? zgodna z ofert? i SWZ, w szczególno?ci: - Opisem przedmiotu zamówienia - Programem Funkcjonalno-U?ytkowym - Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego - Tabel? Elementów Rozliczeniowych. Zamówienie nale?y wykona? zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZ?DZE? ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZ?DZE? ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT IN?YNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWC? (wg Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 - t?umaczenie pierwszego wydania 1999, zawieraj?ce równie? wskazówki dla sporz?dzenia Szczególnych Warunków). FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). World Trade Center II Geneva Airport P.O.Box 311, CH-1215Geneva 15 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin Tel. + 41 22 799 49 00 fax: + 41 22 799 49 01 tel. kom: (+41 79) 298 96 66 e-mail: fidic@fidic.org fidic@fidic.org
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji i r?kojmi / Pondération: 40.00 Prix - Pondération: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy wniesienia wadium przed up?. terminu sk?adania ofert w kwocie: 725.000,00 PLN. Zamawiaj?cy przewiduje obowi?zek wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wyk. umowy: 4% ceny ca?k. podanej w ofercie. Zad. jest planowane do wspó?finansowania z programu Rz?dowy Fundusz Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wst?pn? promes? nr Edycja2/2021/5663/PolskiLad
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 051-151113
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Budowa DW 869 pomi?dzy autostrad? A4 a DK9 i drog? ekspresow? S19 - etap V
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANTEX II sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 9212029705 Adresse postale: ul. Dolna 1/2 Ville: Lubycza Królewska Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 22-680 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WYSOWA MOSTY sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5361927637 Adresse postale: ul. Przysz?o?? 87 Ville: Stanis?awów Pierwszy Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code postal: 05-126 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 46 435 187.21 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
PIDP) - Podstawowe Informacje Dotycz?ce Zamówienia - SWZ (PZP) - Prawo Zamówie? Publicznych (IDW) - Instrukcja Dla Wykonawców - SWZ Zamawiaj?cy a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym b) Tabele Elementów Rozliczeniowych c) dowód wniesienia wadium d) zobowi?zanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy). f) o?wiadczenie dotycz?ce przepisów sankcyjnych zwi?zanych z wojn? w Ukrainie na Za??czniku Nr 3 i 4 do oferty (sk?ada: Wykonawca, ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia, podmiot udost?pniaj?cy zasoby). O?wiadczenie to przekazuje si? w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. g) o?wiadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (je?eli dotyczy tj. Konsorcja, Spó?ki cywilne) Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje z?o?enie przedmiotowych ?rodków dowodowych zgodnie z SWZ. W zakresie podmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 6, pkt 7a,b c, d, i rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy. W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporz?dzenia. Informacja o ?rodkach komunikacji oraz osobach uprawnionych okre?lona w IDW Ofert? sporz?dza si? w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz termin sk?adania ofert, informacje o formalno?ciach jakie nale?y dope?ni? po wyborze ofert, pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. Nie przewiduje si? ofert wariantowych. Nie przewiduje si? zawarcia umowy ramowej. Przewiduje mo?liwo?? udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia odstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug lub robót budowlanych, do wysoko?ci 30 % warto?ci zamówienia podstawowego, szczegó?owy zakres zamówienia podstawowego zosta? okre?lony w PIDP. Nie wymaga z?o?enia oferty po odbyciu wizji lokalnej. Przewiduje si? prowadzenie post?powania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejno?? oceny). Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia do oferty dokumentu JEDZ. Nie przewiduje si? aukcji elektronicznej Nie przewiduje si? zwrotu kosztów udzia?u w post?powaniu. Nie wymaga si? zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp. Nie zastrzega si? mo?liwo?ci ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94 Pzp. Nie przewiduje si? obowi?zku osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych zada?. Nie przewiduje si? mo?liwo?ci z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawc? lub podwykonawc? osób wykonuj?cych czynno?ci w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z pkt. XXXIV IDW i PIPD. Informacje, w zakresie RODO zawarte s? w SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Budowa DW 869 pomi?dzy autostrad? A4 a DK9 i drog? ekspresow? S19 - etap V 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112100 - Travaux de creusement de tranchées 
45112730 - Travaux d'aménagement paysager de routes et d'autoroutes 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45221100 - Travaux de construction de ponts 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232452 - Ouvrages de drainage 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233140 - Travaux routiers 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45236000 - Travaux de nivelage 
71320000 - Services de conception technique