Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw:AntinÈoplasiques

2023/S 195-610549  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-RzeszÛw: AntinÈoplasiques 2023/S 195-610549 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (dawniej: Kliniczny Szpital WojewÛdzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie) Adresse postale: ul.Szopena 2 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? ZamÛwie? Publicznych, pokÛj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 RzeszÛw Courriel: dzp@szpital.rzeszow.pl TÈlÈphone: +48 178666096 Fax: +48 178666097 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.rzeszow.pl Adresse du profil díacheteur: www.bip.szpital.rzeszow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawy lekÛw onkologicznych oraz rÛ?nych.
NumÈro de rÈfÈrence: ZP.261.17-A.2023 Post?powanie nr 44
II.1.2) Code CPV principal 33652100 AntinÈoplasiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s? dostawy lekÛw onkologicznych oraz rÛ?nych, wyszczegÛlnionych w cz??ciach dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzach cenowo ñ ofertowych ñ Za??czniki nr 1 dla poszczegÛlnych cz??ci, b?d?cych integraln? cz??ci? SWZ.
   3. Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania przedmiotÛw zamÛwienia, ktÛre spe?niaj? wymagania opisane w SWZ.
   4.  Zakres zamÛwienia obejmuje dostaw? przedmiotÛw zamÛwienia w ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Formularzach cenowo ñ ofertowych na okres: - Cze?? od nr 1 do nr 3 ñ 12 miesi?cy.
   5. Zamawiaj?cy nie dopuszcza? sk?adania ofert rÛwnowa?nych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 644 175.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ipilimumabum
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33652100 AntinÈoplasiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienia nale?y realizowa?, zgodnie z bie??cymi zamÛwieniami Aptek Zamawiaj?cego ul. Szopena 2 i ul. Rycerska
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Ipilimumabum 5 mg/ml i.v ñ 29 000 mg. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania Zamawiaj?cego okre?lono w Formularzu cenowo ñ ofertowym ñ Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj? przedmiotu zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami: a) Cena brutto oferty w danej cz??ci w z? - 60%, b) Czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach - 20%, c) Termin p?atno?ci za realizacj? przedmiotu zamÛwienia - 20%.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mepolizumabum
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienia nale?y realizowa?, zgodnie z bie??cymi zamÛwieniami Apteki Zamawiaj?cego ul. Rycerska
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
 - poz. 1 Formularza cenowo ñ ofertowego - Mepolizumabum 100mg inj. roztwÛr do wstrzykiwa? w ampu?ko-strzykawce, w opakowaniu 1 ampu?ko-strzykawka ñ 600 op. - poz. 2 Formularza cenowo ñ ofertowego - Mepolizumabum 100mg inj. roztwÛr do wstrzykiwa? we wstrzykiwaczu, w opakowaniu jeden wstrzykiwacz ñ 150 op. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ñ ofertowym ñ Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj? przedmiotu zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami: a) Cena brutto oferty w danej cz??ci w z? - 60%, b) Czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach - 20%, c) Termin p?atno?ci za realizacj? przedmiotu zamÛwienia - 20%.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Omalizumabum
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienia nale?y realizowa?, zgodnie z bie??cymi zamÛwieniami Aptek Zamawiaj?cego ul. Szopena 2 i ul. Rycerska
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
 - poz. 1 Formularza cenowo ñ ofertowego - Omalizumabum 75 mg /0,5 ml INJ 1 amp-strz. ñ 300 op. - poz. 2 Formularza cenowo ñ ofertowego - Omalizumabum 150 mg /1 ml INJ 1 amp-strz. ñ 2 200 op. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania Zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ñ ofertowym ñ Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci za realizacj? przedmiotu zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy kierowa? si? nast?puj?cymi kryteriami: a) Cena brutto oferty w danej cz??ci w z? - 60%, b) Czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach - 20%, c) Termin p?atno?ci za realizacj? przedmiotu zamÛwienia - 20%.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 124-393790
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Ipilimumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: URTICA SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 681 810.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 681 798.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Mepolizumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GSK Services SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Grunwaldzka 189 Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 60-322 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 071 250.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 071 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Omalizumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol Logistyka SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Szopienicka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 043 391.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 891 127.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Do ?rodkÛw ochrony prawnej stosuje si? przepisy dzia?u IX Pzp ñ ?rodki ochrony prawnej.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Dostawy lekÛw onkologicznych oraz rÛ?nych. 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33652100 - Antinéoplasiques