Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 25/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Consommables pour dialyse rÈnale

2021/S 199-519058  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-RzeszÛw: Consommables pour dialyse rÈnale

2021/S 199-519058

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 182-473003)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kliniczny Szpital WojewÛdzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Adresse postale: ul.Szopena 2
Ville: RzeszÛw
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-055
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych, pokÛj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 RzeszÛw
Courriel: dzp@szpital.rzeszow.pl
TÈlÈphone: +48 178666096
Fax: +48 178666097
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adresse du profil díacheteur: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawy dializatorÛw niskoprzep?ywowych, wyskoprzep?ywowych i ultrafiltrÛw do sztucznej nerki.

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.261.12-Z.2021, Post?powanie nr 62

II.1.2)
Code CPV principal
33181520 Consommables pour dialyse rÈnale

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia s dostawy dializatorÛw niskoprzep?ywowych, wyskoprzep?ywowych i ultrafiltrÛw do sztucznej nerki wyszczegÛlnionego w Cz??ciach dla Klinicznego Szpitala WojewÛdzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: a) Cz?? nr 1 - Dializatory niskoprzep?ywowe; b) Cz?? nr 2 - Dializatory wyskoprzep?ywowe; c) Cz?? nr 3 - UltrafiltrÛw do aparatÛw Fresenius jakie posiada Zamawiaj?cy.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotÛw zamÛwienia, orientacyjne ilo?ci dostaw oraz wymagania zosta?y zawarte w Formularzach cenowo - ofertowych dla Cz??ci od nr 1 do nr 3 (Za??czniki nr 1 do SWZ), b?d?cych integraln cz??ci SWZ.
   3.  Zakres zamÛwienia obejmuje dostaw przedmiotÛw zamÛwienia w ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Formularzach cenowo - ofertowych dla Cz??ci od nr 1 do nr 3 (Za??czniki nr 1 do SWZ), b?d?cych integraln cz??ci SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 182-473003

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 18/01/2022

Lire:

Date: 22/01/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 25/10/2021

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33181520 - Consommables pour dialyse rénale