01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: Implants orthop╚diques

2019/S 10-018737 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/01/2019 S10  - - Fournitures - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Rzesz█w: Implants orthop╚diques 2019/S 010-018737 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Kliniczny Szpital Wojew█dzki nr 2 im. ?w. Jadwigi Kr█lowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 Rzesz█w 35-301 Pologne Point(s) de contact: Dzia Zam█wie Publicznych i Zaopatrzenia T╚l╚phone: +48 178664000 Courriel: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl Fax: +48 178664702 Code NUTS: PL823 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpital2.rzeszow.pl www.szpital2.rzeszow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup i dostawy implant█w ortopedycznych niezb?dnych do zaopatrzenia zabieg█w operacyjnych Num╚ro de r╚f╚rence: ZP250/055/2018
II.1.2) Code CPV principal 33183100
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup i dostawy implant█w ortopedycznych niezb?dnych do zaopatrzenia zabieg█w operacyjnych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zamieszczony jest w Za??czniku nr 5 do SIWZ (Formularze cenowe). 15 pakiet█w.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 125 902.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   1.  Implanty do stabilizacji przeznasadowej odcinka piersiowego i l?d?wiowo-krzy?owego-Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiajacego
II.2.4) Description des prestations:
Implanty do stabilizacji przeznasadowej odcinka piersiowego i l?d?wiowo-krzy?owego-Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki techniczne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 2 400,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   2.  Stabilizacja mi?dzytrzonowa w odcinku l?d?wiowym - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki techniczne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 2 300,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   3.  Cementowy implant do kr?gos?upa - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Cementowy implant do kr?gos?upa - Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 3 540,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   4.  Protezy biodrowe i kolanowe bezcementowe - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Protezy biodrowe i kolanowe bezcementowe - Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki techniczne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 6 520,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   5.  Stabilizacja przednia odcinka szyjnego p?yt dynamiczn - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Stabilizacja przednia odcinka szyjnego p?yt dynamiczn - Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 400,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   6.  Proteza trzonu kr?gowego odcinka szyjnego - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Proteza trzonu kr?gowego odcinka szyjnego - Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 370,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   7.  Stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego + wype?ninienie - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego + wype?nienie - Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 570,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   8.  P?yty do zespole w obr?bie m█zgoczaszki - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
P?yty do zespole w obr?bie m█zgoczaszki - Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 830,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr
   9.  Klamry szyjne - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141120
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Klamry szyjne - Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis w Za??czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 270,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 10. Klatki szyjne - Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Klatki szyjne - Blok Operacyjny Og█lny
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki techniczne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 500,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 11. P?yty i ?ruby do chrz?stki wzrostowej kosci - Blok Operacyjny Dzieci
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
P?yty i ?ruby do chrz?stki wzrostowej ko?ci - Blok Operacyjny Dzieci. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 3 330,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 12. Zestaw do artroskopowego szycia tkanek mi?kkich - Blok Operacyjny Dzieci
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do artroskopowego szycia tkanek mi?kkich - Blok Operacyjny Dzieci. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? materia?u / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Serwis instrumentarium / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 830,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 13. Pozycjoner chirurgiczny do artroskopowego szycia tkanek - Blok Operacyjny Dzieci
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pozycjoner chirurgiczny do artroskopowego szycia tkanek - Blok Operacyjny Dzieci. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? materia?u / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Serwis instrumentarium / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 320,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 14. Druty Kirchnera ˝ Blok Operacyjny Dzieci
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Druty Kirchnera ˝ Blok Operacyjny Dzieci. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 300,00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 15. Gwo?dzie ramienne i ?ruby kaniulowane ˝ Blok Operacyjny Og█lny
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Gwo?dzie ramienne i ?ruby kaniulowane ˝ Blok Operacyjny Og█lny. Szczeg█?owy opis zawiera Za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Sk?adaj?c ofert ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 670,00 PLN
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 164-374079
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet nr
   1.  Implanty do stabilizacji przeznasadowej odcinka piersiowego i l?d?wiowo-krzy?owego - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.
ul. P?owiecka 75 Warszawa 04-501 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 240 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 238 024.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet nr
   2.  Stabilizacja mi?dzytrzonowa w odcinku l?d?wiowym - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Lfc Sp. z o. o.
ul. Ko?uchowska 41 Zielona G█ra 65-364 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 230 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 222 024.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet nr
   3.  Cementowy implant do kr?gos?upa - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Johnson & Johnson Sp. z o. o.
ul. I??ecka 24 Warszawa 02-135 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 354 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 390 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Pakiet nr
   4.  Protezy biodrowe i kolanowe bezcementowe - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aesculap Chifa Sp. z o. o.
ul. Tysi?clecia 14 Nowy Tomy?l 64-300 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 651 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 653 760.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet nr
   5.  Stabilizacja przednia odcinka szyjnego p?yt dynamiczn - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Lfc Sp. z o. o.
ul. Ko?uchowska 41 Zielona G█ra 65-364 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 40 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 29 124.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Pakiet nr
   6.  Proteza trzonu kr?gowego odcinka szyjnego - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Lfc Sp. z o. o.
ul. Ko?uchowska 41 Zielona G█ra 65-364 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 37 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 17 024.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Pakiet nr
   7.  Stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego + wype?ninienie - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Lfc Sp. z o.o.
ul. Ko?uchowska 41 Zielona G█ra 65-364 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 57 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 46 224.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Pakiet nr
   8.  P?yty do zespole w obr?bie m█zgoczaszki - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Pakiet nr
   9.  Klamry szyjne - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Medicrea Poland Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 85/87 ?█d 90-057 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 27 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 27 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Pakiet nr 10. Klatki szyjne - Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
31/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.
ul. P?owiecka 75 Warszawa 04-501 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 50 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 41 724.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 11
Lot n : 11 Intitul╚:
Pakiet nr 11. P?yty i ?ruby do chrz?stki wzrostowej kosci - Blok Operacyjny Dzieci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ortocare Sp. z o. o.
ul. ?opusza?ska 95 Warszawa 02-457 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 332 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 333 240.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 12
Lot n : 12 Intitul╚:
Pakiet nr 12. Zestaw do artroskopowego szycia tkanek mi?kkich - Blok Operacyjny Dzieci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Linvatec Polska Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 118 Warszawa 02-230 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 83 022.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 76 774.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 13
Lot n : 13 Intitul╚:
Pakiet nr 13. Pozycjoner chirurgiczny do artroskopowego szycia tkanek - Blok Operacyjny Dzieci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Linvatec Polska Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 118 Warszawa 02-230 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 31 989.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 38 234.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 14
Lot n : 14 Intitul╚:
Pakiet nr 14. Druty Kirchnera ˝ Blok Operacyjny Dzieci
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Medgal Sp. z o. o.
ul. Niewodnicka 26A Ksi??yno 16-001 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 30 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 11 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 15
Lot n : 15 Intitul╚:
Pakiet nr 15. Gwo?dzie ramienne i ?ruby kaniulowane ˝ Blok Operacyjny Og█lny
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. W celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w rozdziale IX SIWZ Zamawiaj?cy ??da: Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) zawieraj?cego aktualne o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ, kt█rego wz█r okre?la Za??cznik nr 2 do SIWZ; O?wiadczenie musi mie form dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanego oraz przekazanego Zamawiaj?cemu przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn?. Instrukcja przygotowania i sk?adania dokumentu JEDZ znajduje si w Rozdz. XIV.Opis sposobu przygotowywania ofert pkt.
   4. ; 2) Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w; 3) W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia; 4) Formularz JEDZ sporz?dza si zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonym w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Instrukcja wype?niania JEDZ dost?pna jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski˝Dokument˝Zamowienia-instrukcja.pdf. II. Inne dokumenty sk?adane wraz z ofert?: 1) Wype?niony Formularz oferty (dla ka?dego Pakietu osobno). 2) Wype?niony Formularz cenowy (dla ka?dego Pakietu osobno). 3) Formularz ocenianych parametr█w (dla ka?dego Pakietu osobno) ˝ je?eli dotyczy. 4) Wykaz instrumentarium (dla ka?dego zaoferowanego pakietu) ˝ je?eli dotyczy. 5) O?wiadczenie o zapoznaniu si z SIWZ przyj?ciu jej bez zastrze?e?. 6) Dow█d wp?aty wadium (wadium wnoszone w innej formie ni pieni??na nale?y z?o?y do siedziby Zamawiaj?cego ˝ sekretariat Dyrektora do dnia sk?adania ofert do godziny sk?adania ofert. Natomiast do oferty nale?y do??czy kserokopi po?wiadczon za zgodno? z orygina?em). 7) Pe?nomocnictwo do podpisania oferty, sk?adania ewentualnych wyja?nie?, je?eli osob podpisuj?c nie jest osoba upowa?niona. Zamawiaj?cy wymaga przed?o?enia orygina?u pe?nomocnictwa lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em przez notariusza. Pe?nomocnictwo winno wskazywa dat jego wystawienia oraz okres, na kt█ry zosta?o udzielone. Brak tego okresu zamawiaj?cy odczyta jako pe?nomocnictwo wystawione na czas nieokre?lony. 8) Wykaz cz??ci zam█wienia, kt█rej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawc█w o ile s znane. (Je?eli dotyczy). https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.W prowadzonym post?powaniu maj zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zam█wie publicznych ˝ Đ?rodki ochrony prawnejţ okre?laj?ce zasady wnoszenia odwo?a i skarg do s?du na wyroki Krajowej Izby Odwo?awczej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec innych czynno?ci zamawiaj?cego wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
33141120 - Clips, sutures, ligatures 
33183100 - Implants orthopÚdiques 
33184100 - Implants chirurgicaux