Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: MatÈriel et fournitures informatiques

2022/S 18-042756  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-RzeszÛw: MatÈriel et fournitures informatiques 2022/S 018-042756 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Rzeszowski NumÈro national d'identification: PL823 Adresse postale: ul. Rejtana 16c Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Toczek Courriel: jtoczek@ur.edu.pl TÈlÈphone: +48 178721018 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ur.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprzeda? i dostawa fabrycznie nowego, nie u?ywanego sprz?tu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego NumÈro de rÈfÈrence: ZP/UR/7/2022
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest Sprzeda? i dostawa fabrycznie nowego, nie u?ywanego sprz?tu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. ZamÛwienie zosta?o podzielone na 2 cz??ci (2 zadania)
   2.  SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ), stanowi?cy Za??cznik nr 3 do SWZ
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1: Sprzeda? i dostawa tabletÛw dla Instytutu Pedagogiki.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213200 Ordinateur tablette
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Rzeszowski, RzeszÛw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 1: Sprzeda? i dostawa tabletÛw dla Instytutu Pedagogiki. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ), stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ: a) zaproponowane urz?dzenia musz? by? nowe, nieu?ywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ; b) Zaproponowane oprogramowanie musi by? wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ. W przypadku dostarczenie oprogramowania zapisanego na no?nikach, ka?dy z takich no?nikÛw musi by? fizycznie nowy, posiada? kod aktywacyjny wraz z instrukcj? aktywacyjn? (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony ta?m?, nieposiadaj?cy ?ladÛw otwierania i u?ytkowania). Wymagania dotycz?ce gwarancji: Wykonawca zobowi?zany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamÛwienia nie krÛtszej ni?: dla zadania nr 1ñ24 miesi?ce gwarancji dla ka?dego urz?dzenia. Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2: Sprzeda? i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Rejonu Zalesie.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Rzeszowski, RzeszÛw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2: Sprzeda? i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Rejonu Zalesie. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ), stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ: a) zaproponowane urz?dzenia musz? by? nowe, nieu?ywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ; b) Zaproponowane oprogramowanie musi by? wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ. W przypadku dostarczenie oprogramowania zapisanego na no?nikach, ka?dy z takich no?nikÛw musi by? fizycznie nowy, posiada? kod aktywacyjny wraz z instrukcj? aktywacyjn? (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony ta?m?, nieposiadaj?cy ?ladÛw otwierania i u?ytkowania). Wymagania dotycz?ce gwarancji: Wykonawca zobowi?zany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamÛwienia nie krÛtszej ni?: dla zadania nr 2ñ24 miesi?ce gwarancji dla urz?dzenia. Zgodnie z art. 257 Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi za??cznik nr 4 do SWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ ñ projektowane postanowienia umowy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/04/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu systemu teleinformatycznego ñ platformy zakupowej Zamawiaj?cego
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: ó administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 RzeszÛw, al. Rejtana 16c, POLSKA, reprezentowany przez rektora, tel. +48 178721000, ó inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian AntochÛw, e-mail: iod@ur.edu.pl , tel. +48 178723439, ó Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z niniejszym post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony. Pozosta?e szczegÛ?owe informacje dotycz?ce administrowania danych osobowych (RODO) dost?pne s? w SWZ. iod@ur.edu.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 67-672 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwien Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-RzeszÛw: MatÈriel et fournitures informatiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213200 - Ordinateur tablette 
30213300 - Ordinateur de bureau 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information