Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Modems

2022/S 89-245564  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-RzeszÛw: Modems 2022/S 089-245564 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? RzeszÛw Adresse postale: 35 ñ 065 RzeszÛw, ul. 8-go Marca 8 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-065 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?aw Wyka Courriel: miroslaw.wyka@pgedystrybucja.pl TÈlÈphone: +48 177497993 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgedystrybucja.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa urz?dze? uk?adÛw pomiarowych energii elektrycznej - modemy do zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznikÛw energii elektrycznej NumÈro de rÈfÈrence: 285/OR/MW/A/WL/2020
II.1.2) Code CPV principal 32552410 Modems
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa modemÛw do zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznikÛw energii elektrycznej
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 361 582.20 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32552410 Modems
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa do magazynÛw 7 Oddzia?Ûw PGE Dystrybucja S.A. ñ adresy podano w za??czniku nr 14 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu ZamÛwienia stanowi Za??cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poni?ej: Realizacja Prawa opcji jest uzale?niona od decyzji Zamawiaj?cego, co oznacza, ?e w przypadku nie skorzystania z Prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u. W ramach Prawa opcji Zamawiaj?cy w ci?gu 2 lat od daty zawarcia Umowy b?dzie mia? mo?liwo?? sk?adania jednorazowych zamÛwie? na dostaw? fabrycznie nowych (nieeksploatowanych produkcyjnie) ModemÛw, spe?niaj?cych wymagania opisane w Za??czniku nr 1 do SIWZ. w liczbie co najmniej 3 695 sztuk. Warunki i zasady skorzystania z Prawa Opcji reguluje WzÛr Umowy, stanowi?cy Za??cznik Nr 13 do SIWZ. Prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach i terminach jak zamÛwienie podstawowe. Cena jednostkowa asortymentu z zamÛwienia podstawowego oraz obj?tego prawem opcji musi by? identyczna
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 242-599658
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa urz?dze? uk?adÛw pomiarowych energii elektrycznej - modemy do zdalnej transmisji danych pomiarowych z licznikÛw energii elektrycznej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pawe? Karczmarski SENESEL Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-114 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 361 582.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach i na zasadach okre?lonych przepisami art. 182 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/05/2022 Pologne-RzeszÛw: ModemsType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32552410 - Modems