Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw:Ouvrages maritimes

2023/S 55-158797  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-RzeszÛw: Ouvrages maritimes 2023/S 055-158797 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. ?elazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-103 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zagadnienia formalnoprawne: ?ukasz Gacek, tel. +48 178537445, zagadnienia techniczne: Wojciech S?awi?ski, tel. +48 178537452. Courriel: rzeszow@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 178537400 Fax: +48 178536421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie drugiej cz??ci zadania pn.: ÑOdtworzenie pierwotnej pojemno?ci zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wis?okî NumÈro de rÈfÈrence: RZ.ROZ.2810.108.2020
II.1.2) Code CPV principal 45244000 Ouvrages maritimes
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351923 Services de levÈs bathymÈtriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto RzeszÛw, woj. podkarpackie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie drugiej cz??ci przedsi?wzi?cia polegaj?cego na wykonaniu robÛt odmuleniowych (bagrowniczych) zbiornika wodnego na rzece Wis?ok w Rzeszowie. Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze; 2) wydobycie osadÛw; 3) zagospodarowanie osadÛw. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia precyzuje Specyfikacja Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia wraz z za??cznikami.
   2.  Przedmiotowe zamÛwienie stanowi drug? cz??? zamÛwienia polegaj?cego na odtworzeniu pierwotnej pojemno?ci zbiornika przystopniowego w Rzeszowie.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014ñ2020 ñ O? priorytetowa II ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu ñ dzia?anie
   2. 5 Poprawa jako?ci ?rodowiska miejskiego, nr projektu
:
POIS.02.05.00-00-0002/17.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 025-057917
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie drugiej cz??ci zadania pn.: ÑOdtworzenie pierwotnej pojemno?ci zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wis?okî
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
28/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Transpol Lider SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka komandytowa NumÈro national d'identification: 556-276-22-49 Adresse postale: ?ojewo 70 Ville: Inowroc?aw Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 88-101 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 44 855 013.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ppkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y? termin sk?adania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb? orzeczenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45244000 Ouvrages maritimes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351923 Services de levÈs bathymÈtriques
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto RzeszÛw, woj. podkarpackie
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie drugiej cz??ci przedsi?wzi?cia polegaj?cego na wykonaniu robÛt odmuleniowych (bagrowniczych) zbiornika wodnego na rzece Wis?ok w Rzeszowie. Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze; 2) wydobycie osadÛw; 3) zagospodarowanie osadÛw. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia precyzuje Specyfikacja Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia wraz z za??cznikami.
   2.  Przedmiotowe zamÛwienie stanowi drug? cz??? zamÛwienia polegaj?cego na odtworzeniu pierwotnej pojemno?ci zbiornika przystopniowego w Rzeszowie.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 46 560 870.17 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Transpol Lider SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? SpÛ?ka komandytowa NumÈro national d'identification: 556-276-22-49 Adresse postale: ?ojewo 70 Ville: Inowroc?aw Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 88-101 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana wysoko?ci wynagrodzenia umownego (waloryzacja) z kwoty: 44 855 013,00 z? netto, 55 171 665,99 z? z podatkiem VAT na kwot?: 46 560 870,17 z? netto, 57 269 870,31 z? z podatkiem VAT.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiana umowy jest konieczna z uwagi na n/w okoliczno?ci:1) Wybuch w dniu 24.02.2022 r. wojny w Ukrainie, stanowi?cy okoliczno?? nag?? i nieprzewidywaln?, ktÛra ma cechy si?y wy?szej,2) Wojna spowodowa?a szereg negatywnych zdarze? gospodarczych ca?kowicie niezale?nych od stron umowy, takich jak istotny wzrost cen materia?Ûw budowlanych i surowcÛw.3) Skala wy?ej wymienionych zjawisk ma charakter nadzwyczajny i niemo?liwy do przewidzenia przez strony umowy.4) Okoliczno?ci wskazane powy?ej w sposÛb rzeczywisty i realny wp?yn??y na rentowno?? realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie mÛg? skalkulowa? w swojej ofercie zmian w zakresie uj?tym w aneksie, gdy? s? to okoliczno?ci wykraczaj?ce poza zwyk?e ryzyko kontraktowe Wykonawcy.5) Wzrost wynagrodzenia wprowadzony aneksem nie przekracza 50% wynagrodzenia pierwotnie okre?lonego w umowie.6)Powy?sze okoliczno?ci wype?niaj? przes?anki zmiany umowy, okre?lone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamÛwie? publicznych.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 44 855 013.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 46 560 870.17 PLN Wykonanie drugiej cz??ci zadania pn.: ÑOdtworzenie pierwotnej pojemno?ci zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wis?okî 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45244000 - Ouvrages maritimes 
71351923 - Services de levés bathymétriques