Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 14/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w:Papier hygi╚nique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table

2023/S 55-158366  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Rzesz█w: Papier hygi╚nique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table 2023/S 055-158366 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kliniczny Szpital Wojew█dzki Nr 2 im. ?w. Jadwigi Kr█lowej w Rzeszowie Adresse postale: ul. Lwowska 60 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-301 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? Zam█wie? Publicznych i Zaopatrzenia Courriel: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl Fax: +48 178664702 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital2.rzeszow.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
zakup i dostawy papier█w higienicznych, prze?cierade? papierowych oraz r?cznik█w papierowych wraz z dzier?aw? dozownik█w. Num╚ro de r╚f╚rence: Zp250/013/2023
II.1.2) Code CPV principal 33760000 Papier hygi╚nique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup i dostawy papier█w higienicznych, prze?cierade? papierowych oraz r?cznik█w papierowych wraz z dzier?aw? dozownik█w. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik Nr 5 do SWZ - (Opis przedmiotu zam█wienia/ Formularze cenowe).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1: R?cznik papierowy w roli do dozownika i dzier?awa dozownik█w.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33763000 Essuie-mains en papier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'ex╚cution:
siedziba zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1: R?cznik papierowy w roli do dozownika + dzier?awa dozownik█w. Szczeg█?owo podano w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2: Papiery higieniczne.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33763000 Essuie-mains en papier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'ex╚cution:
siedziba zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2: Papiery higieniczne. Szczeg█?owo podano w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3: Prze?cierad?o papierowe w roli.

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33763000 Essuie-mains en papier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'ex╚cution:
siedziba zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 3: Prze?cierad?o papierowe w roli. Szczeg█?owo podano w SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwr█conej, o kt█rej mowa w art. 139 ust.1 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE - okre?lono w rozdz. IX pkt
   2. 2 SWZ.. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP - okre?lono w rozdz. IX SWZ. pkt 3-5. Wszystkie niezb?dne informacje okre?lono w SWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w projekcie umowy, kt█ry stanowi Za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 14/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 14/04/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Kliniczny Szpital Wojew█dzki Nr 2 im. ?w. Jadwigi Kr█lowej, ul. Lwowska 60,35-301 Rzesz█w. Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem systemu przy u?yciu kart dw█ch u?ytkownik█w wewn?trznych. System dost?pny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu, na zasadach okre?lonych w art. 108 ust. 1 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie-szczeg█?owo okre?lono w SWZ. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych ˝ szczeg█?owo okre?lono w rozdziale IX SWZ. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczeg█lno?ci sk?adanie ofert oraz o?wiadcze?, w tym o?wiadczenia JEDZ odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
   2.  DOKUMENTY SK?ADANE WRAZ Z OFERT?: 1) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowi?cym (Za??cznik nr 1 do SWZ). 2) Formularz cenowy/ OPZ - zgodnie ze wzorem stanowi?cym (Za??cznik nr 5 do SWZ). 3) O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia, o kt█rym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ (Za??cznik nr 2 do SWZ). 4) O?wiadczenie wykonawcy dotycz?ce braku przes?anek wykluczenia z post?powania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) ˝ (zawarte w Formularzu oferty). 5) O?wiadczenie wykonawcy dotycz?ce braku przes?anek wykluczenia z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie˝ (zawarte w Formularzu oferty). 6) Orygina? pe?nomocnictwa do podpisania oferty w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, je?eli osob? podpisuj?c? nie jest osoba upowa?niona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi. Wykonawca mo?e z?o?y? kopi? pe?nomocnictwa, w█wczas wymagane jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu pe?nomocnictwa. Elektroniczne po?wiadczenie zgodno?ci odpisu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja ??czna (wi?cej ni? jedna osoba), do oferty nale?y do??czy? stosowne pe?nomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym ??cznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji. 7) Pe?nomocnictwo - w przypadku podmiot█w wyst?puj?cych wsp█lnie zgodnie z zapisami rozdzia?u XI pkt
   1.  8) Przedmiotowe dokumenty: a) Formularz cenowy/OPZ oferowanego przedmiotu zam█wienia w j?zyku polskim - potwierdzaj?cy spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego b) W przypadku, kiedy zaoferowane wyroby b?d? budzi? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego co do ich zgodno?ci z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w SWZ, Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym w SWZ - Formularz cenowy/ OPZ zastrzega prawo ??dania materia?█w informacyjnych (opis█w, katalog█w producenta, kart charakterystyk), oferowanego przedmiotu zam█wienia w j?zyku polskim oraz pr█bek zaoferowanych wyrob█w. Wy?ej wymienione zostan? uzupe?nione przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Wszystkie niezb?dne informacje zosta?y zawarte w dokumentach zam█wienia. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w SWZ przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Rzesz█w Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
13/03/2023 zakup i dostawy papier█w higienicznych, prze?cierade? papierowych oraz r?cznik█w papierowych wraz z dzier?aw? dozownik█w. 14/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33760000 - Papier hygiÚnique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table 
33763000 - Essuie-mains en papier