Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Pompes et compresseurs

2022/S 10-022028  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-RzeszÛw: Pompes et compresseurs 2022/S 010-022028 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej-RzeszÛw SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Staszica 24 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-051 Pays: Pologne Point(s) de contact: jw.
Courriel: przetargitt@mpecrzeszow.pl TÈlÈphone: +48 178545222 Fax: +48 178541707 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mpecrzeszow.pl
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑSukcesywna dostawa pomp pod potrzeby w?z?Ûw cieplnychî NumÈro de rÈfÈrence: KZP-1/252/TTZ/23/21/UE
II.1.2) Code CPV principal 42120000 Pompes et compresseurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑSukcesywna dostawa pomp pod potrzeby w?z?Ûw cieplnychî
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 102 140.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Baza magazynowa MPEC- RzeszÛw Sp. z o.o., ul. Baczy?skiego 5 w Rzeszowie w godzinach od
   8. 00 ñ 14.00, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owe dane przedmiotu zamÛwienia i jego zakres okre?la:
   1.  Za??cznik nr 1 do SWZ (Formularz ÑOfertaî):
   2.  Za??cznik nr 3 do SWZ (ÑWymagania techniczneÖî).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 4 Prix - PondÈration: 96
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.01.05.00-00-0001/19
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 204-534302
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
ÑSukcesywna dostawa pomp pod potrzeby w?z?Ûw cieplnychî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BASCO 2 SpÛ?ka z o.o. spÛ?ka komandytowa Adresse postale: InwestorÛw 4 Ville: Mielec Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-300 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@basco2.pl TÈlÈphone: +48 175830939 Adresse internet: https://basco2.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 824 243.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 102 140.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
A. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ maj zastosowanie przepisy Ustawy. B. Do czynno?ci podejmowanych przez Zamawiaj?cego i WykonawcÛw w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, je?eli przepisy Ustawy nie stanowi inaczej. C. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 7 / 8 swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informujemy, ?e:
   1.  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jak rÛwnie danych osobowych osÛb fizycznych, ktÛre Wykonawca udost?pnia jest Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej - RzeszÛw Sp. z o.o., ul. Staszica 24, 35-051 RzeszÛw.
   2.  Dane osobowe b?d przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ñ przetwarzanie danych jest niezb?dne do zawarcia umowy lub podj?cia dzia?a przed zawarciem umowy, a tak?e na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODOñ uzasadnione interesy Administratora, w szczegÛlno?ci dochodzenie roszcze?, za w przypadku post?powa publicznych tak?e na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ñ przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia obowi?zkÛw prawnych ci???cych na Administratorze ñ na podstawie Ustawy Prawo ZamÛwie Publicznych.
   3.  Dane osobowe b?d przetwarzane przez czas niezb?dny do realizacji celÛw wskazanych w pkt 2, czyli: - w celu podj?cia przez Wykonawc dzia?a zmierzaj?cych do zawarcia umowy (z?o?enie oferty) przez okres konieczny do podj?cia dzia?a zmierzaj?cych do zawarcia umowy, a tak?e przez czas, w ktÛrym przepisy prawa nakazuj nam przechowywa dane, - w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowi?zywania do czasu zako?czenia realizacji wszystkich postanowie umowy i rozliczenia oraz do ko?ca okresu przedawnienia potencjalnych roszcze umowy, wyga?ni?cia obowi?zku przechowywania wynikaj?cych z przepisÛw prawa, w szczegÛlno?ci przepisÛw UE, ksi?gowych, podatkowych i archiwalnych.
   4.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak?e ich brak uniemo?liwi udzia w post?powaniu.
   5.  Dane osobowe mog by udost?pnione osobom lub podmiotom, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w zwi?zku z zasad jawno?ci post?powania oraz podmiotom i organom upowa?nionym na podstawie przepisÛw prawa, mog by przekazane podmiotom przetwarzaj?cym dane osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie b?d przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami.
   6.  Informujemy, ?e nie podejmujemy decyzji w sposÛb zautomatyzowany, w tym stosuj?c profilowanie.
   7.  W odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, ktÛrej dane dotycz?, przys?uguje: - na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania; - na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrze?eniem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, ktÛrej dane dotycz uzna, ?e przetwarzanie danych osobowych Jego dotycz?cych narusza przepisy RODO;
   8.  W odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, ktÛrej dane dotycz?, nie przys?uguje: - w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÛrym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom maj?cym interes w uzyskaniu zamÛwienia, ktÛrzy ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy.
   2.  Na podstawie art. 513 Ustawy, odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, zgodnie z art. 514 Ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminach wskazanych w art. 515 ust.1 Ustawy.
   5.  Odwo?anie powinno zawiera elementy wskazane w art. 516 Ustawy.
   6.  Pozosta?e postanowienia dotycz?ce odwo?ania zawarte s w Dziale IX Ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-RzeszÛw: Pompes et compresseursType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
42120000 - Pompes et compresseurs