Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: Produits laitiers

2022/S 56-146381  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Rzesz█w: Produits laitiers 2022/S 056-146381 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 34 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy Num╚ro national d'identification: REGON: 180690373 Adresse postale: ul. Krakowska 11B Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-111 Pays: Pologne Courriel: zamowienia34wog@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261155659 Fax: +48 261156385 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.34wog.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: MON - Jednostka Wojskowa
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa ?ywno?ci do bie??cego ?ywienia wojsk w 2022 roku ˝ Mleko i przetwory mleczne Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/15/2022
II.1.2) Code CPV principal 15500000 Produits laitiers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest Dostawa ?ywno?ci do bie??cego ?ywienia wojsk w 2022 roku ˝ Mleko i wyroby mleczarskie.
   2.  Szczeg█?ow? specyfikacj? ilo?ciow? okre?laj? za??czniki nr 1A do SWZ. Za??cznik ten stanowi r█wnocze?nie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia w zakresie wymaga? jako?ciowych, termin█w przydatno?ci do spo?ycia, znakowania i opakowania stanowi? dokumenty okre?lone w Za??czniku nr 6 do SWZ, opracowane przez Wojskowy O?rodek Badawczo-Wdro?eniowy S?u?by ?ywno?ciowej w Warszawie. Za??czniki te s? integraln? cz??ci? opisu przedmiotu zam█wienia i niniejszej SWZ.
   4.  Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 roku r. Prawo zam█wie? publicznych Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyra?? zgod? na prawo opcji.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Offre la plus basse: 855 941.40 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 924 588.80 PLN prise en consid╚ration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Podkarpacie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest Dostawa ?ywno?ci do bie??cego ?ywienia wojsk w 2022 roku ˝ Mleko i wyroby mleczarskie.
   2.  Szczeg█?ow? specyfikacj? ilo?ciow? okre?laj? za??czniki nr 1A do SWZ. Za??cznik ten stanowi r█wnocze?nie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia w zakresie wymaga? jako?ciowych, termin█w przydatno?ci do spo?ycia, znakowania i opakowania stanowi? dokumenty okre?lone w Za??czniku nr 6 do SWZ, opracowane przez Wojskowy O?rodek Badawczo-Wdro?eniowy S?u?by ?ywno?ciowej w Warszawie. Za??czniki te s? integraln? cz??ci? opisu przedmiotu zam█wienia i niniejszej SWZ.
   4.  Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 roku r. Prawo zam█wie? publicznych Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyra?? zgod? na prawo opcji. 1) Prawem opcji obj?te jest ?wiadczenie dostaw wyszczeg█lnione w tabeli Za??cznika nr 1A do SWZ, zgodnie z wymaganiami prawa ?ywno?ciowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilo?ciach dla odbiorc█w i do miejsc dostawy i o minimalnym okresie przydatno?ci do spo?ycia okre?lonym w SWZ i za??cznikach do SWZ oraz z?o?onej ofercie. 2) Zamawiaj?cy w terminie odpowiednio do 31 pa?dziernika 2022 r. z?o?y Wykonawcy pisemne o?wiadczenie o zleceniu wykonania opcji. 3) Skorzystanie z prawa opcji mo?e nast?pi? w przypadku przydzielenia ?rodk█w finansowych na realizacje zada? stanowi?cych przedmiot zam█wienia (umowy) i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiaj?cego w okre?lonym opcj? zakresie. Niez?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia, o kt█rym mowa w pkt. 2 w terminie do 31 pa?dziernika 2022 r. oznacza rezygnacj? z pozosta?ej cz??ci przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawcy przys?uguje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
   5.  Zamawiaj?cy gwarantuje z?o?enie zam█wie? na dostaw? przedmiotu zam█wienia na poziomie nie mniejszym ni? 50% warto?ci brutto umowy. Realizacja umowy w pozosta?ym zakresie uzale?niona b?dzie od faktycznych potrzeb odbiorc█w wynikaj?cych ze zmiennej liczby uprawnionych do ?ywienia ?o?nierzy oraz przydzielonych na ten cel ?rodk█w finansowych.
   6.  Wytworzenie przedmiotu zam█wienia, spos█b jego opakowania i transportu musz? spe?nia? wymagania obowi?zuj?cych, krajowych i unijnych, przepis█w prawa ?ywno?ciowego. Przepisy te szczeg█?owo okre?lone zosta?y w Za??czniku nr 5 do SWZ (Projekt umowy).
   7.  Za??cznik ten okre?la r█wnie? szczeg█?owe wymagania co do sposobu dostawy, odbioru, post?powania reklamacyjnego w zakresie przedmiotu zam█wienia. W zwi?zku z powy?szym Projekt umowy r█wnie? nale?y traktowa? jako uzupe?nienie opisu przedmiotu zam█wienia oraz integraln? cz??? niniejszej SWZ.
   9.  Podmioty dzia?aj?ce na rynku spo?ywczym, prowadz?ce zak?ady obrotu ?ywno?ci? lub gastronomii, obowi?zane s? zapewni? bezpiecze?stwo ?ywno?ci zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym Đsystemem HACCPţ (post?powanie maj?ce na celu zapewnienie bezpiecze?stwa ?ywno?ci przez identyfikacj? i oszacowanie skali zagro?e? z punktu widzenia wymaga? zdrowotnych ?ywno?ci oraz ryzyka wyst?pienia zagro?e? podczas przebiegu wszystkich etap█w produkcji i obrotu ?ywno?ci?; system ten ma r█wnie? na celu okre?lenie metod eliminacji lub ograniczania zagro?e? oraz ustalenie dzia?a? koryguj?cych).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 roku r. Prawo zam█wie? publicznych Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyra?? zgod? na prawo opcji. 1) Prawem opcji obj?te jest ?wiadczenie dostaw wyszczeg█lnione w tabeli Za??cznika nr 1A do SWZ, zgodnie z wymaganiami prawa ?ywno?ciowego w asortymencie, cenach i maksymalnych ilo?ciach dla odbiorc█w i do miejsc dostawy i o minimalnym okresie przydatno?ci do spo?ycia okre?lonym w SWZ i za??cznikach do SWZ oraz z?o?onej ofercie. 2) Zamawiaj?cy w terminie odpowiednio do 31 pa?dziernika 2022 r. z?o?y Wykonawcy pisemne o?wiadczenie o zleceniu wykonania opcji. 3) Skorzystanie z prawa opcji mo?e nast?pi? w przypadku przydzielenia ?rodk█w finansowych na realizacje zada? stanowi?cych przedmiot zam█wienia (umowy) i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiaj?cego w okre?lonym opcj? zakresie. Niez?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia, o kt█rym mowa w pkt. 2 w terminie do 31 pa?dziernika 2022 r. oznacza rezygnacj? z pozosta?ej cz??ci przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawcy przys?uguje jedynie wynagrodzenie za wykonane dostawy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana wni█s? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3% wynagrodzenia (brutto) nale?nego Wykonawcy na warunkach okre?lonych w Projekcie umowy (po zaokr?gleniu w g█r? do pe?nych z?otych).
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 002-002280
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Dostawa ?ywno?ci do bie??cego ?ywienia wojsk w 2022 roku ˝ Mleko i przetwory mleczne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sp█?dzielnia Mleczarska MLEKOVITA Num╚ro national d'identification: 000437174 Adresse postale: ul. Ludowa 122 Ville: Wysokie Mazowieckie Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 18-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 897 198.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 855 941.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie przedmiotowego zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu, W okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy skorzysta z mo?liwo?ci przewidzianej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy, dzia?aj?c w trybie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia JEDZ w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni.
   4.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym,Nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych: ˇ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, aktualnej na dzie? jej z?o?enia, ˇ o?wiadczenia Wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z Dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?/ Ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami Lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty/oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy Nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ˇ za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z Op?acaniem podatk█w i op?at, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem a w przypadku Zalegania z op?acaniem podatk█w i op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w Potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych Podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych Nale?no?ci, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ˇ za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na Ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w Przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem Albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu Sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne Wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, w celu Potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ˇ odpisu lub informacji z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej. Je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce Przed jej z?o?eniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ˇ o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
   5.  Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   6.  Zamawiaj?cy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? ?adnych os█b wykonuj?cych przedmiot zam█wienia w rozumieniu art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
   7.  Zamawiaj?cy nie okre?la dodatkowych wymaga? zwi?zanych z zatrudnianiem os█b, o kt█rych mowa w art. 96 Ust. 2 pkt 2 Pzp.
   8.  Zamawiaj?cy nie ??dania wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY W TOKU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAM"WIENIA:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505˝590). ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie Zam█wienia oraz Dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia stosuje si? postanowienia ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/03/2022 Pologne-Rzesz█w: Produits laitiersType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers