Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Produits pharmaceutiques

2021/S 179-465725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-RzeszÛw: Produits pharmaceutiques 2021/S 179-465725 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kliniczny Szpital WojewÛdzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Adresse postale: ul.Szopena 2 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych, pokÛj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 RzeszÛw Courriel: dzp@szpital.rzeszow.pl TÈlÈphone: +48 178666096 Fax: +48 178666097 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.szpital.rzeszow.pl Adresse du profil díacheteur: www.bip.szpital.rzeszow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawy leku Durvalumabum oraz Benralizumabum.
NumÈro de rÈfÈrence: Post?powanie nr 35, ZP.261.10-A.2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s dostawy leku Durvalumabum oraz Benralizumabum, wyszczegÛlnionych w cz??ciach dla Klinicznego Szpitala WojewÛdzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzach cenowo-ofertowych ñ za??cznik nr 1 dla poszczegÛlnych cz??ci, b?d?cych integraln cz??ci SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania przedmiotÛw zamÛwienia, ktÛre spe?niaj wymagania opisane w SWZ.
   4.  Zakres zamÛwienia obejmuje dostaw przedmiotÛw zamÛwienia w ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Formularzach cenowo-ofertowych na okres: ó cze? od nr 1 do nr 2 ñ 12 miesi?cy.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert rÛwnowa?nych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 230 610.70 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Durvalumabum
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienia nale?y realizowa?, zgodnie z bie??cymi zamÛwieniami apteki zamawiaj?cego, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Durvalumabum koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml ñ 111 000 mg. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania zamawiaj?cego okre?lono w Formularzu cenowo-ofertowym ñ za??cznik nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN ñ 60 %; b) czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach ñ 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamÛwienia ñ 20 %.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Benralizumabum
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienia nale?y realizowa?, zgodnie z bie??cymi zamÛwieniami apteki zamawiaj?cego, ul. Rycerska
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Benralizumabum, roztwÛr do wstrzykiwa w ampu?ko-strzykawce, 30 mg, 1 amp.-strz. ñ 100 op. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania zamawiaj?cego, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo-ofertowym ñ za??cznik nr 1, b?d?cym integraln cz??ci SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamÛwienia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy kierowa si nast?puj?cymi kryteriami: a) cena brutto oferty w danej cz??ci w PLN ñ 60 %; b) czas dostawy zamÛwionych przedmiotÛw zamÛwienia w dniach ñ 20 %; c) termin p?atno?ci za realizacj przedmiotu zamÛwienia ñ 20 %.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 113-296353
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Durvalumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASTRA ZENECA AB Ville: 151 85 S^dert lje Code NUTS: SE110 Stockholms l n Pays: SuËde
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 418 435.70 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 418 435.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 99 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
w zakresie przygotowania oferty przetargowej, przyj?cia zamÛwienia, realizacji zamÛwienia, dostarczenia leku do miejsca wskazanego w umowie i ?wiadczenia serwisu posprzeda?owego
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Benralizumabum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASTRA ZENECA AB Ville: 151 85 S^dert lje Code NUTS: SE110 Stockholms l n Pays: SuËde
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 955 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 812 175.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 99 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
w zakresie przygotowania oferty przetargowej, przyj?cia zamÛwienia, realizacji zamÛwienia, dostarczenia leku do miejsca wskazanego w umowie i ?wiadczenia serwisu posprzeda?owego
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Do ?rodkÛw ochrony prawnej stosuje si przepisy dzia?u IX Pzp ñ ?rodki ochrony prawnej.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques