Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw:...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2023/S 198-620246  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Pologne-RzeszÛw: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2023/S 198-620246 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Rzeszowski Adresse postale: Al. Rejtana 16c Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Jaszak Courriel: mjaszak@ur.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ur.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZP/UR/186/2023 Sprzeda? wraz z dostarczeniem sprz?tu laboratoryjnego dla Instytutu Nauk Medycznych NumÈro de rÈfÈrence: ZP/UR/186/2023
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ZamÛwienie zosta?o podzielone na 4 zada? (cz??ci): Zadanie nr 1: Sprzeda? wraz z dostarczeniem suszarki do szk?a laboratoryjnego Zadanie nr 2: Sprzeda? wraz z dostarczeniem aparatu do wykonywania morfologii ludzkiej krwi obwodowej Zadanie nr 3: Sprzeda? wraz z dostarczeniem miernika dwukana?owego Zadanie nr 4: Sprzeda? wraz z dostarczeniem wytrz?sarki laboratoryjnej
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1: Sprzeda? wraz z dostarczeniem suszarki do szk?a laboratoryjnego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Rzeszowski, RzeszÛw, Polska
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr
   1. 1 do SWZ Zaproponowany asortyment musi by? nowy, nieu?ywany, wolny od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym Za??cznik nr
   1. 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 p.z.p. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2: Sprzeda? wraz z dostarczeniem aparatu do wykonywania morfologii ludzkiej krwi obwodowej
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Rzeszowski, RzeszÛw, Polska
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr
   1. 1 do SWZ Zaproponowany asortyment musi by? nowy, nieu?ywany, wolny od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym Za??cznik nr
   1. 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 p.z.p. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3: Sprzeda? wraz z dostarczeniem miernika dwukana?owego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Rzeszowski, RzeszÛw, Polska
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr
   1. 1 do SWZ Zaproponowany asortyment musi by? nowy, nieu?ywany, wolny od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym Za??cznik nr
   1. 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin realizacji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 257 p.z.p. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 152-483529
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1: Sprzeda? wraz z dostarczeniem suszarki do szk?a laboratoryjnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2: Sprzeda? wraz z dostarczeniem aparatu do wykonywania morfologii ludzkiej krwi obwodowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr 3: Sprzeda? wraz z dostarczeniem miernika dwukana?owego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: ó administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 RzeszÛw, al. Rejtana 16c, POLSKA, reprezentowany przez rektora, tel. +48 178721000, ó inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian AntochÛw, e-mail (iod@ur.edu.pl ), tel. +48 178723439, ó Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z niniejszym post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony. Pozosta?e szczegÛ?owe informacje dotycz?ce administrowania danych osobowych (RODO) dost?pne s? w SWZ iod@ur.edu.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie? publicznychî. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2023 ZP/UR/186/2023 Sprzeda? wraz z dostarczeniem sprz?tu laboratoryjnego dla Instytutu Nauk Medycznych 13/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)