Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: RÈactifs de laboratoire

2022/S 18-043255  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-RzeszÛw: RÈactifs de laboratoire 2022/S 018-043255 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 01064767900000 Adresse postale: Plac Dworcowy 2 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-201 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl TÈlÈphone: +48 178500105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kliniczny Szpital WojewÛdzki Nr 2 im. ?w. Jadwigi KrÛlowej w Rzeszowie NumÈro national d'identification: 690697529 Adresse postale: ul. Lwowska 60 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-301 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl TÈlÈphone: +48 178500105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kliniczny Szpital WojewÛdzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie NumÈro national d'identification: 690724114 Adresse postale: ul. Szopena 2 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl TÈlÈphone: +48 178500105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital im. ?w. Ojca Pio w Przemy?lu NumÈro national d'identification: 000314684 Adresse postale: ul. Monte Cassino 18 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl TÈlÈphone: +48 178500105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w ?urawicy NumÈro national d'identification: 000667655 Adresse postale: ul. RÛ?ana 7 Ville: ?urawica Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 37-710 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl TÈlÈphone: +48 178500105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki O?rodek Terapii Uzale?nienia Od Alkoholu i WspÛ?uzale?nienia w Stalowej Woli NumÈro national d'identification: 830407294 Adresse postale: ul. D?browskiego 7 Ville: Stalowa Wola Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: D?browskiego 7 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl TÈlÈphone: +48 178500105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa testÛw wykrywaj?cych antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotÛw leczniczych wojewÛdztwa podkarpackiego dla podmiotÛw leczniczych wojewÛdztwa podkarpac NumÈro de rÈfÈrence: 17/ZP/SZ/2021
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Zakup i dostawa testÛw wykrywaj?cych antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotÛw leczniczych wojewÛdztwa podkarpackiego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (SOPZ) zawiera Za??cznik nr
   4. 1. i
   4. 2. do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 927 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Podmioty wymienione w Sekcji I Og?oszenia, wojewÛdztwo podkarpackie.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakup i dostawa testÛw wykrywaj?cych antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotÛw leczniczych wojewÛdztwa podkarpackiego.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (SOPZ) zawiera Za??cznik nr 4 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si? nast?puj?ce za??czniki
:
Za??cznik nr
   4. 1. Zestawienie parametrÛw technicznych wymaganych i ocenianych Za??cznik nr
   4. 2. Formularz ofertowo-cenowy
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako?? / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z opcji (zamÛwienia opcjonalnego), o ktÛrym mowa w art. 31 ust. 1 i art. 441 ust. 1 ustawy Pzp polegaj?cego na zwi?kszeniu przedmiotu zamÛwienia w ilo?ciach wskazanych w Za??czniku nr
   4. 2. do SWZ (Formularz ofertowo - cenowy. Tabela B. zamÛwienie w ramach opcji).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Klauzula informacyjna wynikaj?ca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpo?rednio od osoby fizycznej, ktÛrej dane dotycz?, w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego zawarta w SWZ rozdz. XXIX.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup testÛw wykrywaj?cych antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe). Testy niezb?dne do wykonywania bada? w zwi?zku z trwaj?cym stanem epidemii COVID-19 i nasilaj?ca si? czwart? fal? koronawirusa.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 230-602901
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup i dostawa testÛw wykrywaj?cych antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotÛw leczniczych wojewÛdztwa podkarpackiego dla podmiotÛw leczniczych wojewÛdztwa podkarpac
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 360879654 Adresse postale: ul. ?upnicza 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 03-821 Pays: Pologne Adresse internet: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 130 413.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 927 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-RzeszÛw: RÈactifs de laboratoireType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire