Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 18/07/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: R╚actifs de laboratoire

2022/S 119-334732  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Rzesz█w: R╚actifs de laboratoire 2022/S 119-334732 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Num╚ro national d'identification: 01064767900000 Adresse postale: Plac Dworcowy 2 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-201 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl T╚l╚phone: +48 178500105 Fax: +48 178533681 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kliniczny Szpital Wojew█dzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Num╚ro national d'identification: 8132919313 Adresse postale: Szopena 2 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl T╚l╚phone: +48 178500105 Fax: +48 178533681 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital im. ?w. Ojca Pio w Przemy?lu Num╚ro national d'identification: 7952066984 Adresse postale: Monte Casino 18 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 37-700 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl T╚l╚phone: +48 178500105 Fax: +48 178533681 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Zesp█? Specjalistyczny w Rzeszowie Num╚ro national d'identification: 8132927169 Adresse postale: Warzywna 3 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-310 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl T╚l╚phone: +48 178500105 Fax: +48 178533681 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalistyczny Psychiatryczny Zesp█? Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego K?pi?skiego w Jaros?awiu Num╚ro national d'identification: 7921805587 Adresse postale: Ko?ciuszki 18 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL822 Przemyski Code postal: 35-201 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Maternia Courriel: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl T╚l╚phone: +48 178500105 Fax: +48 178533681 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pcmrzeszow.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
zakup i dostawa odczynnik█w oraz dzier?awa analizator█w do analityki og█lnej dla podmiot█w leczniczych wojew█dztwa podkarpackiego Num╚ro de r╚f╚rence: 11/ZP/SZ/2022
II.1.2) Code CPV principal 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: zakup i dostawa odczynnik█w oraz dzier?awa analizator█w do analityki og█lnej dla podmiot█w leczniczych wojew█dztwa podkarpackiego wymienionych w rozdz. I SWZ. Dostawy przedmiotu zam█wienia odbywa? si? b?d? do lokalizacji wskazanych w za??czniku nr
   4. SOPZ do SWZ.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (SOPZ) zawiera Za??cznik nr 4 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy informuje, i? przed wszcz?ciem post?powania przeprowadzi? wst?pne konsultacje rynkowe zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych. Materia?y dotycz?ce przeprowadzonych wst?pnych konsultacji rynkowych stanowi? za??cznik nr 9 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr
   1.  Zakup i dostawa odczynnik█w do wykonania badania
:
mocz badanie og█lne z ocen? element█w upostaciowanych/osadu moczu wraz z dzier?aw? analizator█w automatycznych.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434000 Analyseurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'ex╚cution:
Zak?ady Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cych uczestnicz?cych w post?powaniu
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (SOPZ) zawiera Za??cznik nr 4 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si? nast?puj?ce za??czniki: Za??cznik nr
   4. 1. Formularz cenowo -ofertowy odczynniki do wykonania badania: mocz badanie og█lne z ocen? element█w upostaciowanych/osadu moczu Za??cznik nr
   4. 2 Formularz cenowo -ofertowy odczynniki dodatkowe, materia?y zu?ywalne, kontrole, i inne materia?y do wykonania badania: mocz badanie og█lne z ocen? element█w upostaciowanych/osadu moczu Za??cznik nr
   4. 3. Formularz cenowo- ofertowy dzier?awa analizator█w automatycznych i dodatkowych sprz?t█w do wykonania badania: mocz badanie og█lne z ocen? element█w upostaciowanych osadu moczu Za??cznik nr
   4. 4 Formularz parametr█w technicznych wymaganych Za??cznik nr
   4. 5 Formularz parametr█w ocenianych Za??cznik nr
   4. 6. Formularz techniczny sprz?t dodatkowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 48 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr
   2.  Zakup i dostawa odczynnik█w do wykonania badania
:
badanie w?a?ciwo?ci fizykochemicznych moczu wraz z dzier?aw? analizator█w p█?automatycznych.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434000 Analyseurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'ex╚cution:
Zak?ady Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiaj?cych uczestnicz?cych w post?powaniu
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (SOPZ) zawiera Za??cznik nr 4 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si? nast?puj?ce za??czniki: Za??cznik nr
   4. 1. Formularz cenowo -ofertowy odczynniki do wykonania badania: badanie w?a?ciwo?ci fizykochemicznych moczu Za??cznik nr
   4. 2 Formularz cenowo -ofertowy odczynniki dodatkowe, materia?y zu?ywalne, kontrole, i inne materia?y do wykonania badania: badanie w?a?ciwo?ci fizykochemicznych moczu Za??cznik nr
   4. 3. Formularz cenowo- ofertowy dzier?awa analizator█w do wykonania :badanie w?a?ciwo?ci fizykochemicznych moczu Za??cznik nr
   4. 4. Formularz parametr█w granicznych i ocenianych Za??cznik nr
   4. 5. Formularz techniczny sprz?t dodatkowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 48 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert.Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania.Przedmiotowe o?wiadczenie Wykonawca sk?ada na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu za-m█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwane dalej Đjednolitym dokumentemţ (wz█r stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ).
   2.  O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
   3.  Wykaz ?rodk█w dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia:
   3. 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Pzp b) art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   3. 2. O?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej
   3. 3. O?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
   4.  O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576.Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenia: 1)O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 2022/576. 2)O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835). W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez wykonawc█w, o?wiadczenie, o kt█rym mowa w rozdz. XVII pkt 1 ppkt g) SWZ, sk?ada ka?dy z wykonawc█w.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w powy?szym zakresie
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w powy?szym zakresie
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, kt█re zostan? wprowadzone do tre?ci umowy stanowi? za??cznik nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany postanowie? zawartej umowy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia wspomnianych zmian okre?la za??cznik nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/07/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/10/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/07/2022 Heure locale: 09:15 Lieu:
Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert z?o?onych za po?rednictwem Systemu pod adresem: https://portal.smartPzp.pl/pcmrzeszow https://portal.smartPzp.pl/pcmrzeszow
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie maj? przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.?.d.") oraz przepisy rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej wpost?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").
   2.  Klauzula informacyjna wynikaj?ca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpo?rednio od osoby fizycznej, kt█rej dane dotycz?, w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego zosta?a zawarta w SWZ Rozdz.XXIX.
   2.  Na kompletn? ofert? sk?adaj? si? (obligatoryjnie): 1) Oferta sporz?dzona zgodnie ze wzorem Za??cznika nr 1 do SWZ. Formularz oferty 2) Wype?nione za??czniki od
   4. 1 do
   4. 6. wymienione w Za??czniku nr 4 do SWZ- SOPZ odpowiednio dla ka?dego zaoferowanego zadania. 3) O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia, o kt█rym mowa w Rozdziale XVII pkt 1 SWZ ˝ sporz?dzone i z?o?one zgodnie z wymogami SWZ (za??cznik nr 2 do SWZ); 4) O?wiadczenie, wg za??cznika nr 8 do SWZ; 5) O?wiadczenie, wg za??cznika nr 7 do SWZ ˝ o ile dotyczy; 6) Przedmiotowe ?rodki dowodowe wymienione w rozdz. IV pkt. 8 SWZ tj.: 1) O?wiadczenie, ?e zaoferowany przedmiot zam█wienia b?d?cy wyroby medycznym posiada aktualne dopuszczenia do obrotu i u?ywania zgodnie z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974). 2) Katalogi, instrukcje, prospekty (w j?zyku polskim) zaoferowanego przedmiotu zam█wienia potwierdzaj?ce spe?nienie wymaga? technicznych okre?lonych przez Zamawiaj?cego w: Dla zadania nr
   1.  Za??czniku nr
   4. 4. Formularz parametr█w technicznych ocenianych Za??czniku nr
   4. 5. Formularz parametr█w technicznych wymaganych Dla zadania nr
   2.  Za??czniku nr
   4. 4. Formularz parametr█w granicznych i ocenianych
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/06/2022 Pologne-Rzesz█w: R╚actifs de laboratoireType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 18/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - RÚactifs de laboratoire 
38434000 - Analyseurs