Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: R╚alisation et entretien d'espaces verts

2020/S 147-361762  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Rzesz█w: R╚alisation et entretien d'espaces verts 2020/S 147-361762 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa ˝ Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Num╚ro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. Hanasiewicza 17 B Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-103 Pays: Pologne Point(s) de contact: Arkadiusz Or?owski ˝ Zarz?d Zlewni w Przemy?lu, tel. 166703808; Kinga Janda ˝ Zarz?d Zlewni w Przemy?lu, tel. 134641876; Jakub Czech ˝ Zarz?d Zlewni w Przemy?lu, tel. 134641876, e-mail:zamowienia.przemysl@wody.gov.pl; sprawy techniczne ˝ osoby wskazane w pkt XIII SIWZ Courriel: rzeszow@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 178537400 Fax: +48 178536421 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wody.gov.pl/ http://www.wody.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w naturalnych i wa?█w na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Przemy?lu I Num╚ro de r╚f╚rence: RZ.ROZ.2810.8.2020
II.1.2) Code CPV principal 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest utrzymanie ciek█w naturalnych oraz wa?█w przeciwpowodziowych na terenie dzia?alno?ci Zarz?du Zlewni w Przemy?lu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 591 083.12 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie NW Jaros?aw
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45246400 Ouvrages de protection contre les inondations
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscowo?ci wojew█dztwo podkarpackie, region przemyski
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 5: Utrzymanie ciek█w na terenie NW Jaros?aw: ˇ zad. 1: Roboty utrzymaniowe ˝ udro?nienie cieku Rada w km 0+000˝27+700. ˇ zad. 2: Roboty utrzymaniowe ˝ udro?nienie cieku Olszyna w km 0+000˝15+960. Us?ugi: zad. 1: ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp potoku w km 0+700˝4+650, ˇ wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp w km jw. zad. 2: ˇ r?czne ?cinanie krzak█w o poro?cie ?rednio g?stym, ˇ poci?cie r?bakiem ga??zi po wyci?tych krzakach, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp cieku, ˇ wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp o szer. ponad
   2. 0m w km jw., ˇ wykoszenie porost█w z dna potoku r?cznie, porost g?sty twardy, ˇ wygrabienie wykoszonych porost█w z dna, ˇ wydobycie z cieku porost█w ro?lin korzeni?cych si w dnie przy zaro?ni?ciu pow. lustra wody do 60 %. Roboty budowlane: Zad. 1: ˇ rozbi█rka 6 szt. przetamowa zator█w powsta?ych przez naniesienie pni, ga??zi itp., ˇ wywiezienie karpiny i ga??zi transport na odl. do 2 km. Zad. 2: ˇ rozbi█rka przetamowa (tam bobrowych), ˇ wyw█z urobku z rozbi█rki przetamowa na odl. 2 km. Zakres zam█wie podobnych w podziale na poszczeg█lne cz??ci zam█wienia: Cz?? 5: Utrzymanie ciek█w na terenie NW Jaros?aw: ˇ zad. 1: Roboty utrzymaniowe ˝ udro?nienie cieku Rada w km 0+000 ˝ 27+700, ˇ zad. 2: Roboty utrzymaniowe ˝ udro?nienie cieku Olszyna w km 0+000 ˝ 15+960. Us?ugi: Zad. 1: ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp potoku, ˇ wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp. Zad. 2: ˇ r?czne ?cinanie krzak█w o poro?cie ?rednio g?stym, ˇ poci?cie r?bakiem ga??zi po wyci?tych krzakach, ˇ r?czne wykoszenie porost█w g?stych twardych ze skarp cieku, ˇ wygrabienie wykoszonych porost█w ze skarp o szer. ponad
   2. 0 m w km jw., ˇ wykoszenie porost█w z dna potoku r?cznie, porost g?sty twardy, ˇ wygrabienie wykoszonych porost█w z dna, ˇ wydobycie z cieku porost█w ro?lin korzeni?cych si w dnie przy zaro?ni?ciu pow. lustra wody do 60 %. Roboty budowlane: zad. 1: ˇ rozbi█rka 6 szt. przetamowa zator█w powsta?ych przez naniesienie pni,ga??zi itp., ˇ wywiezienie karpiny i ga??zi transport na odl. do 2 km. zad. 2: ˇ rozbi█rka przetamowa (tam bobrowych), ˇ wyw█z urobku z rozbi█rki przetamowa na odl. 2 km.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.6 og?oszenia, w wysoko?ci 1 800,00 PLN.
   2.  Szczeg█?owe terminy wykonania zam█wienia wyszczeg█lnione zosta?y w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 R╚alisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscowo?ci wojew█dztwo podkarpackie, region kro?nie?ski
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 8: Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok: Us?ugi: ˇ usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu NW Sanok poprzez wykoszenie ww. barszczu Sosnowskiego oraz wyw█z. Zakres zam█wie podobnych w podziale na poszczeg█lne cz??ci zam█wienia: Cz?? 8: Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok: Us?ugi: ˇ Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu NW Przemy?l poprzez wykoszenie ww. barszczu Sosnowskiego oraz wyw█z.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium na okres zwi?zania ofert okre?lony w pkt IV.2.6 og?oszenia, w wysoko?ci 900,00 PLN.
   2.  Szczeg█?owe terminy wykonania zam█wienia wyszczeg█lnione zosta?y w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 055-130557
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Utrzymanie ciek█w na terenie NW Jaros?aw
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ryszard Pi?ko ˝ Konserwacja Zabytk█w Architektury Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 7/1 Ville: Jaros?aw Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 37 -500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 96 733.24 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 46 846.76 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 8 Intitul╚:
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Us?ugowo-Konserwacyjna Stanis?aw Smole Adresse postale: Hacz█w 619 Ville: Hacz█w Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 36-213 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 46 237.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 29 958.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 1)Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla Wykonawc█w na miniPortalu oraz stanowi za?. nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowi?zany jest poda adres skrzynki ePUAP, na kt█rym prowadzona b?dzie korespondencja zwi?zana z post?powaniem. 2) Zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zam█wie publicznych: Tak. 3) Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zam█wie?, o kt█rym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W przypadku udzielenia zam█wienia podobnego, nast?pi to w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego, zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy us?ug lub rob█t budowlanych (po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji), b?dzie polega na powt█rzeniu podobnych us?ug lub rob█t budowlanych. Zam█wienie podobne jest zgodne z przedmiotem zam█wienia podstawowego. 4) Wykonawcy podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Pzp. 5) Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, sk?adnych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z post?powania:
   1.  o?wiadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1, 5˝6 oraz 10 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), z zastrze?eniem, ?e informacj z KRK, o kt█rej mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporz?dzenia Wykonawca sk?ada w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporz?dzenia sk?ada dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporz?dzenia. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, kt█rej dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporz?dzenia, sk?ada dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporz?dzenia. 6) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5: formularz oferty, Kosztorys ofertowy, o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, dow█d wniesienia wadium, Pisemne zobowi?zanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzaj?cy oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam█wienia ˝ w przypadku korzystania przez Wykonawc z zasob█w innych podmiot█w Pe?nomocnictwo, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45246400 - Ouvrages de protection contre les inondations 
77310000 - RÚalisation et entretien d'espaces verts