01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Services de conception technique

2019/S 22-048573 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/01/2019 S22  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-RzeszÛw: Services de conception technique 2019/S 022-048573 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Miasto RzeszÛw ñ Urz?d Miasta Rzeszowa. Post?powanie prowadzi Urz?d Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego - Miejskiego Zarz?du DrÛg w Rzeszowie PL823 ul. Rynek 1 RzeszÛw 35-064 Pologne Point(s) de contact: Joanna Makuch TÈlÈphone: +48 178754636 Courriel: zampub@erzeszow.pl Code NUTS: PL823 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.erzeszow.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.erzeszow.pl http://bip.erzeszow.pl http://bip.erzeszow.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na rozbudow ulic w podziale na dwie (2) cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: CZ-I.271.130.319.2018
II.1.2) Code CPV principal 71320000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na rozbudow ulic. Przedmiot zamÛwienia zosta podzielony na dwie cz??ci: Cz?? I: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudow ul. StrzelcÛw na odcinku od ul. Budziwojskiej do ul. Jana Paw?a II z niezb?dn infrastruktur techniczn?, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej; Cz?? II: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudow ul. Staroniwskiej od skrzy?owania z al. BatalionÛw Ch?opskich do granicy miasta, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 117 350.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudow ul. StrzelcÛw na odcinku od ul. Budziwojskiej do ul. Jana Paw?a II z niezb?dn infrastruktur techniczn?, wraz z uzyskaniem (...)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Lieu principal d'exÈcution:
RzeszÛw
II.2.4) Description des prestations:
Pe?na nazwa cz??ci I zamÛwienia brzmi: ÑOpracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudow ul. StrzelcÛw na odcinku od ul. Budziwojskiej do ul. Jana Paw?a II z niezb?dn infrastruktur techniczn?, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowejî. Nazwa zamÛwienia podana w pkt II.2.1) og?oszenia zosta?a skrÛcona ze wzgl?du na techniczne ograniczenia tej rubryki. Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudow ulicy StrzelcÛw od skrzy?owania z ul. Budziwojsk do skrzy?owania z ul. Jana Paw?a II wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej ZRID. Zakres opracowania obejmuje rozbudow ul. StrzelcÛw wraz z budow jednostronnego chodnika, budow?/przebudow o?wietlenia, budow odwodnienia drogi i terenu przyleg?ego, cz??ciow likwidacj rowÛw przydro?nych, przebudow koliduj?cej infrastruktury technicznej. ??czna d?ugo? budowy wynosi ok. 1 100 m. Dokumentacj projektow nale?y opracowa zgodnie z Tabel Opracowa Projektowych (TOP). Do opracowania dokumentacji projektowej na budow?, przebudow lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej, Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia kadry projektowej o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia dla cz. I okre?laj?: 1) opis przedmiotu zamÛwienia wraz z wyj?ciowymi parametrami technicznymi do projektowania oraz wytycznymi zamawiaj?cego, 2) specyfikacje ogÛlne urz?dze o?wietleniowych, 3) zakres inwestycji ñ mapa pogl?dowa, 4) koncepcje pogl?dowe, 5) WzÛr umowy wraz z za??cznikami.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryteria oceny ofert: cena ofertowa (brutto) ñ 60 %, okres r?kojmi za wady ñ 20 %, do?wiadczenie projektanta bran?y drogowej ñ 20 %.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 198-448217
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudow ul. StrzelcÛw na odcinku od ul. Budziwojskiej do ul. Jana Paw?a II z niezb?dn infrastruktur techniczn?, wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Trasal Sp. z o.o.
ul. S?owackiego 20 RzeszÛw 35-060 Pologne Code NUTS: PL823
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 145 666.67 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 117 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique