Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 25/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Services de dÈneigement

2020/S 99-238042  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-RzeszÛw: Services de dÈneigement

2020/S 099-238042

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 077-182119)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Podkarpacki Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich
Adresse postale: ul. T. Boya-?ele?skiego 19a
Ville: RzeszÛw
Code NUTS: PL82
Code postal: 35-105
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Mariusz GÛrak
Courriel: biuro@pzdw.pl
TÈlÈphone: +48 178609490
Fax: +48 178609480 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pzdw.pl

www.pzdw.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug przy zimowym utrzymaniu drÛg wojewÛdzkich w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie wojewÛdztwa podkarpackiego ñ RDW LubaczÛw ñ 10 zada?.

NumÈro de rÈfÈrence: PZDW/WZP/243/WD/33/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90620000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
?wiadczenie us?ug przy zimowym utrzymaniu drÛg wojewÛdzkich w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na terenie wojewÛdztwa podkarpackiego ñ RDW LubaczÛw ñ 10 zada?. Przedmiotem niniejszego post?powania s us?ugi ?wiadczone w ramach zimowego utrzymania drÛg (ZUD) na rzecz Podkarpackiego Zarz?du DrÛg WojewÛdzkich w Rzeszowie. SzczegÛ?owy zakres us?ug okre?lony zosta w formularzach cenowym (rozdzia III SIWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 077-182119

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:

13. Zam. przewiduje udzielenie zamÛwienia o ktÛrym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysoko?ci 300 % zamÛwienia podstawowego. Opis przewidywanych zamÛwie podobnych zawiera pkt
   3. 16 IDW.

Lire:

13. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysoko?ci 500 % zamÛwienia podstawowego. Opis przewidywanych zamÛwie podobnych zawiera pkt
   3. 16 IDW.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage