Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw:Services de maintenance des systËmes et services d'assistance

2023/S 227-714926  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-RzeszÛw: Services de maintenance des systËmes et services d'assistance 2023/S 227-714926 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Podkarpackie NumÈro national d'identification: 690581324 Adresse postale: al. ?ukasza Ciepli?skiego 4 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-010 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Bia?ek Courriel: administracja@podkarpackie.pl TÈlÈphone: +48 177433105 Fax: +48 178501761 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.podkarpackie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM NumÈro de rÈfÈrence: OR-IV.272.1.24.2023
II.1.2) Code CPV principal 72250000 Services de maintenance des systËmes et services d'assistance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest pe?nienie roli Administratora RCIM - podmiotu odpowiedzialnego za Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) ñ poprzez dzia?ania polegaj?ce na wykonywaniu czynno?ci administracyjnych i utrzymaniowych RCIM. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr Z1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej jako "SWZ"). SWZ dost?pna jest na stronie prowadzonego post?powania. Strona internetowa prowadzonego post?powania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9aded88-34ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator post?powania: ocds-148610-d9aded88-34ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9aded88-34ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 997 560.98 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'exÈcution:
RzeszÛw.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest pe?nienie roli Administratora RCIM - podmiotu odpowiedzialnego za Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) ñ poprzez dzia?ania polegaj?ce na wykonywaniu czynno?ci administracyjnych i utrzymaniowych RCIM. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr Z1 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej jako "SWZ"). SWZ dost?pna jest na stronie prowadzonego post?powania. Strona internetowa prowadzonego post?powania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9aded88-34ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1 Identyfikator post?powania: ocds-148610-d9aded88-34ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9aded88-34ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 20.000,00 z? (dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100). Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej brutto wskazanej w ofercie. Zamawiaj?cy przewiduje odwrÛcon? kolejno?? oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy: TAK.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 154-486829
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Pe?nienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sagitum SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 366158795 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 940 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.O udzielenie niniejszego zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie art. 108 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzone nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktÛrej mowa w pkt. 1 lit a, b ñ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w pkt. 1 lit a, b - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; Je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa zdanie wy?ej, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem; 2) O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 4) Jednolity europejski dokument zamÛwienia (JEDZ) ñ sk?adany wraz z ofert?; Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktÛry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ppkt 1 i 3 dotycz?cych tych podmiotÛw, potwierdzaj?cych, ?e nie zachodz? wobec tych podmiotÛw podstawy wykluczenia z post?powania.
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunkÛw prawnych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej Ñs?dem zamÛwie? publicznychî. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Pe?nienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance