Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Services postaux

2022/S 10-022264  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-RzeszÛw: Services postaux 2022/S 010-022264 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE ObrÛt S.A.
Adresse postale: ul. 8-go Marca 6 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-959 RzeszÛw Pays: Pologne Point(s) de contact: Andrzej Hajduk Courriel: andrzej_hajduk@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 178656285 Fax: +48 178656001 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pge-obrot.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga drukowania, nadawania i dostarczania do KlientÛw faktur i innej korespondencji PGE ObrÛt S.A. NumÈro de rÈfÈrence: POST/OBR/OBR/BI/00022/2021
II.1.2) Code CPV principal 64110000 Services postaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Cz?? 4: Us?uga kancelaryjna PGE ObrÛt S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 91 711 645.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 4: Us?uga kancelaryjna PGE ObrÛt S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 64110000 Services postaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
a) odbiÛr przesy?ek pocztowych z lokalizacji wskazanych przez Zamawiaj?cego, b) dor?czanie przesy?ek pocztowych do wskazanych przez Zamawiaj?cego lokalizacji, c) dor?czanie przesy?ek do adresatÛw, d) dosy?anie przesy?ek pocztowych zgodnie ze zg?oszonym zapotrzebowaniem Zamawiaj?cego, e) po?rednictwo w zakresie realizacji przez Operatora Wyznaczonego dor?czania przesy?ek pocztowych do organÛw pa?stwowych, f) obs?uga zwrotÛw przesy?ek, g) ?ledzenie/monitorowanie przesy?ek pocztowych rejestrowanych i rejestrowanych ZPO, h) obs?uga reklamacji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium spo?eczne - liczba zatrudnionych pracownikÛw na podstawie umowy o prac w pe?nym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu czynno?ci: dor?czyciele ñ listonosze, osoby wydaj?ce korespondencj / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 129-343919
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 4 IntitulÈ:
Cz?? 4: Us?uga kancelaryjna PGE ObrÛt S.A. w obrocie krajowym i zagranicznym
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 124 302.31 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Og?oszenie o zwarciu umowy w pozosta?ych trzech cz??ciach zamÛwienia zosta?o opublikowane 12/11/2021 pod numerem 2021/S 220-580749 2021/S 220-580749
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; Wykonawcy, ktÛry ma lub mia interes w uzyskaniu danego ZamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego Ustawy PZP przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy PZp (art. 179-198g).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Pologne-RzeszÛw: Services postauxType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
64110000 - Services postaux