Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw:Services de remorquage de vÈhicules

2023/S 194-608140  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-RzeszÛw: Services de remorquage de vÈhicules 2023/S 194-608140 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji w Rzeszowie Adresse postale: ul. D?browskiego 30 Ville: RzeszÛw Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-036 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Warcho? Courriel: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 478212196 Fax: +48 478212193 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://podkarpacka.policja.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie kompleksowych, ca?odob. us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingach ... NumÈro de rÈfÈrence: ZP/17/2023
II.1.2) Code CPV principal 50118110 Services de remorquage de vÈhicules
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingach strze?onych pojazdÛw samochodowych.
   2.  ZamÛwienie zosta?o podzielone na 11 zada?.
   3.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla celÛw procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KMP / KPP w przypadkach innych ni? przewidziane powy?ej (dotyczy wszystkich zada?).
   4.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje tak?e przewÛz na zlecenie KMP/KPP (dotyczy zad. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) uszkodzonych w wyniku awarii pojazdÛw s?u?bowych Policji.
   5.  Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakÛw w polu dodatkowe informacje znajduj? si? w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 144 822.76 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego do 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w D?bicy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat d?bicki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w D?bicy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego do 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Przemy?lu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ miasto Przemy?l i powiat przemyski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Przemy?lu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego do 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Ropczycach
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat ropczycko ñ s?dziszowski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Ropczycach.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowane pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego do 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Stalowej Woli
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat stalowowolski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Stalowej Woli.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego do 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Strzy?owie
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat strzy?owski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Strzy?owie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego do 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Tarnobrzegu
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ miasto Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Tarnobrzegu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego pow. 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Jaros?awiu
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat jaros?awski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego powy?ej 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Jaros?awiu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego pow. 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Le?ajsku
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat le?ajski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego powy?ej 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Le?ajsku.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego pow. 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w ?a?cucie
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat ?a?cucki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego powy?ej 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w ?a?cucie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego pow. 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Strzy?owie
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ powiat strzy?owski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego powy?ej 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Strzy?owie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego pow. 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Tarnobrzegu
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712400 Services de parc de stationnement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'exÈcution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania Komendy Policji ñ miasto Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dopuszczalnej masie ca?kowitej pojazdu holowanego powy?ej 3,5 tony oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Tarnobrzegu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu holownika na miejsce zdarzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 084-252405
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Usuwanie, przemieszczanie, holowanie pojazdÛw wraz z ich cz??ciami o dop. m. ca?k. pojazdu holowanego do 3,5 t oraz parkowania tych pojazdÛw na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Przemy?lu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Damian Barszczak Speed Hol Adresse postale: ul. Grunwaldzka 6/9 Ville: Przemy?l Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 37-700 Pays: Pologne Courriel: speedhol@vp.pl TÈlÈphone: +48 881505026
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 144 822.76 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 ?wiadczenie kompleksowych, ca?odob. us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingach ... 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50118110 - Services de remorquage de véhicules 
63712400 - Services de parc de stationnement