01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: Services de remorquage de v╚hicules

2018/S 173-392893 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/09/2018 S173  - - Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Rzesz█w: Services de remorquage de v╚hicules 2018/S 173-392893 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Komenda Wojew█dzka Policji w Rzeszowie ul. D?browskiego 30 Rzesz█w 35-036 Pologne Point(s) de contact: Anna Warcho?, Sekcja Zam█wie Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojew█dzka Policji w Rzeszowie, ul. D?browskiego 30, 35-036 Rzesz█w, budynek C, pok█j nr 19 T╚l╚phone: +48 178582196 Courriel: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl Fax: +48 178582193 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.podkarpacka.policja.gov.pl www.podkarpacka.policja.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca wypadku), holowania i parkowania ... Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/10/2018
II.1.2) Code CPV principal 50118110
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam. jest:1)?wiadczenie kompl., ca?odob. us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przem. (z miejsca zdarzenia drogowego), hol. i park. na parkingu strze?onym pojazd█w o dop. m. ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w D?bicy (zad 1), KPP w Jaros?awiu (zad 2), KPP w Ja?le (zad 3), KPP w Lubaczowie (zad 4), KPP w ?a?cucie (zad 5), KMP w Przemy?lu (zad 6), KPP w Ropczycach (zad 7), KPP w Strzy?owie (zad 8), KMP w Tarnobrzegu (zad 9), 2)?wiadczenie kompl., ca?odob. us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), hol. i park. na parkingu strze?onym pojazd█w o dop. m. ca?kowitej powy?ej 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla procesowych (dowodowych) na potrzeby i na potrzeby i na zlecenie KPP w Jaros?awiu (zad 10), KMP w Tarnobrzegu (zad 11).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 39 556.87 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w D?bicy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w D?bicy - Powiat d?bicki.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w D?bicy.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w D?bicy w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w D?bicy.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w D?bicy, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Jaros?awiu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat jaros?awski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Jaros?awiu.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Jaros?awiu w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w Jaros?awiu.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w Jaros?awiu, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Ja?le
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat jasielski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Ja?le.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Ja?le w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w Ja?le.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w Ja?le, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Lubaczowie
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat lubaczowski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Lubaczowie.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Lubaczowie w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w Lubaczowie.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w Lubaczowie, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w ?a?cucie
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat ?a?cucki.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w ?a?cucie.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w ?a?cucie w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w ?a?cucie.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w ?a?cucie, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Przemy?lu
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat przemyski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KMP w Przemy?lu.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KMP w Przemy?lu w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KMP w Przemy?lu.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KMP w Przemy?lu, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Ropczycach
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat ropczycko - s?dziszowski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Ropczycach.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Ropczycach w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w Ropczycach.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w Ropczycach, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Strzy?owie
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat strzy?owski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Strzy?owie.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Strzy?owie w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w Strzy?owie.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w Strzy?owie, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holow. pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Tarnobrzegu
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat tarnobrzeski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KMP w Tarnobrzegu.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KMP w Tarnobrzegu w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KMP w Tarnobrzegu.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KMP w Tarnobrzegu, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holow. pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego pow. 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Jaros?awiu
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat jaros?awski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej pow. 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Jaros?awiu.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KPP w Jaros?awiu w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KPP w Jaros?awiu.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KPP w Jaros?awiu, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holow. pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego pow. 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KMP w Tarnobrzegu
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50118110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Lieu principal d'ex╚cution:
Zakres terytorialny ?wiadczonych us?ug holowania ze wzgl?du na rejon dzia?ania KPP w Jaros?awiu - Powiat tarnobrzeski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie kompleksowych, ca?odobowych us?ug w zakresie usuwania, uporz?dkowania jezdni po zaistnia?ym zdarzeniu, przemieszczania (z miejsca zdarzenia drogowego), holowania i parkowania na parkingu strze?onym pojazd█w o dopuszczalnej masie ca?kowitej pow. 3,5 tony wraz z ich cz??ciami zabezpieczonymi przez Policj dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KMP w Tarnobrzegu.
   2.  Przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e wykonywanie us?ugi holowania dla cel█w procesowych (dowodowych) na potrzeby i na zlecenie KMP w Tarnobrzegu w przypadkach innych ni przewidziane powy?ej.
   3.  W zakresie pkt 1 przedmiot zam█wienia obejmuje tak?e przew█z uszkodzonych w wyniku awarii pojazd█w s?u?bowych Policji na zlecenie KMP w Tarnobrzegu.
   4.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia.
   5.  Czas oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej nie mo?e przekroczy 60 minut od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
   6.  Wykonawca zagwarantuje 24 godzinn dyspozycyjno? oraz ci?g?o? wykonywanych us?ug przez 7 dni w tygodniu.
   7.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane us?ugi parkowania odpowiadaj wymaganiom okre?lonym w Rozdziale VI Za??cznika nr 1 do SIWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert opis techniczny oferowanego przez Wykonawc parkingu depozytowego wraz z jego adresem, oraz wpisa odleg?o? drogow parkingu do jednostki Policji zlecaj?cej us?ug parkowania (zgodnie z Za??cznikiem nr 1a do SIWZ).
   8.  Odleg?o? drogow nale?y wpisa w przypadku, gdy lokalizacja parkingu, na kt█rym b?d zabezpieczane pojazdy znajduje si poza terenem dzia?ania KMP w Tarnobrzegu, jednak nie wi?kszej ni 50 km od siedziby jednostki Policji, kt█rej dotyczy zadanie. Odleg?o? parkingu od siedziby jednostki mierzona b?dzie za pomoc portali internetowych umo?liwiaj?cych pomiar odleg?o?ci tj. www.maps.google.pl, mapa.pf.pl, www.zumi.pl, lub podobnych.
   9.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w w polu dodatkowe informacje znajduj si w SIWZ. www.maps.google.pl www.zumi.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dojazdu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 077-171786
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Jaros?awiu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
29/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Szyd?owski Roman Pomoc Drogowa ˝ Holowanie ul. Szczytnia?ska 21 Jaros?aw 37-500 Pologne Code NUTS: PL82
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 20 885.98 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Us?ugi w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazd█w o dop. m. ca?kowitej pojazdu holowanego do 3,5 tony oraz parkowania tych pojazd█w na parkingach strze?onych na zlecenie KPP w Ja?le
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Holownik Drogowy Transport Samochodowy Lasko Ryszard ul. Bursaki 86 Krosno 38-400 Pologne Code NUTS: PL82
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 18 670.89 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Urz?d Zam█wie Publicznych - Departament Odwo?a ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych - Departament Odwo?a ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/ http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
50118110 - Services de remorquage de vÚhicules