Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: Supervision des travaux de construction

2022/S 52-136026  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Rzesz█w: Supervision des travaux de construction 2022/S 052-136026 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dr█g Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Rzeszowie Adresse postale: ul. Legion█w 20 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-959 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata ?akomska-Sarama Courriel: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl T╚l╚phone: +48 178534071 Fax: +48 178623915 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Pe?nienie nadzoru nad projektowaniem i realizacj? Rob█t oraz zarz?dzanie Kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku w?ze? Babica (bez w?z?a) ˝ Jawornik d?. oko?o 11,6 km Num╚ro de r╚f╚rence: O.RZ.D-3.2410.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 71247000 Supervision des travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Pe?nienie nadzoru nad projektowaniem i realizacj? Rob█t oraz zarz?dzanie Kontraktem pn.: ĐZaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku w?ze? Babica (bez w?z?a) ˝ Jawornik d?ugo?ci oko?o 11,6 kmţ
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 404 620.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation 71540000 Services de gestion de la construction
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Makroregion wschodni, wojew█dztwo podkarpackie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Us?uga obejmuje pe?nienie przez Konsultanta obowi?zk█w zgodnie z Umow?, w oparciu o Warunki Kontraktu zadania inwestycyjnego, w szczeg█lno?ci: - pe?nienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikacj? dokumentacji projektowej, jej kompletno?ci, wzajemnej zgodno?ci, weryfikacja wynik█w dokonania kontrolnych oblicze? w celu znalezienia ewentualnych b??d█w; - zarz?dzanie, pe?nienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrol? nad realizacj? rob█t a? do daty wystawienia Ostatecznego ?wiadectwa P?atno?ci; - prowadzenie dzia?a? informacyjnych i promocyjnych zwi?zanych z realizacj? projektu i wsp█?prac? w tym zakresie ze s?u?bami GDDKiA; - wype?nianie obowi?zk█w sprawozdawczych wynikaj?cych z procedur UE i wsp█?prac? w tym zakresie ze s?u?bami GDDKiA; - wype?nianie obowi?zk█w wynikaj?cych z procedur zawartych w obowi?zuj?cych wymaganiach/wytycznych dotycz?cych inwestycji wsp█?finansowanych ze ?rodk█w UE oraz procedurami beneficjenta Projekt█w dla POIi?; - ?wiadczenie us?ugi nadzoru inwestorskiego nad realizacj? rob█t budowlanych oraz udzia? w przegl?dach gwarancyjnych i nadzorowania usuni?cia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przegl?dach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu; - wykonywanie zada? z uwzgl?dnieniem wymog█w i wytycznych dla zada? wsp█?finasowanych z Unii Europejskiej; - wspieranie Zamawiaj?cego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynno?ciach zwi?zanych z realizacj? Projektu; - sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zada? dodatkowych, niezb?dnych do wykonania Projektu wynik?ymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zam█wie? publicznych; - sta?e monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw zwi?zanych z w?a?ciwym wykonaniem przez poszczeg█lnych Wykonawc█w, dokument█w Wykonawcy i rob█t budowlanych na styku s?siaduj?cych Kontrakt█w oraz ?cis?? wsp█?prac? z Zespo?ami Konsultanta sprawuj?cymi nadz█r nad inwestycjami s?siaduj?cymi w wyniku kt█rej Konsultant b?dzie mia? obowi?zek wypracowa? zasady i spos█b w?a?ciwego wykonania dokument█w Wykonawcy i rob█t budowlanych. Warto?? zam█wienia mie?ci si? powy?ej 139 000 EUR
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako?? / Pond╚ration: 26 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie personelu Wykonawcy / Pond╚ration: 14 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest przewidziane do wsp█?finansowania ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej oraz ze ?rodk█w b?d?cych w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dr█g Krajowych i Autostrad.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 150 000,00 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zaliczki w wysoko?ci 5 % warto?ci umowy brutto i w█wczas b?dzie ??da? wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 127-337182
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Pe?nienie nadzoru nad projektowaniem i realizacj? Rob█t oraz zarz?dzanie Kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku w?ze? Babica (bez w?z?a) ˝ Jawornik d?. oko?o 11,6 km
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
14/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 10 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 8 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 10
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma In?ynierska Arcus Sp. z o.o. Sp.K Adresse postale: ul. Ku?nicy Ko???tajowskiej 17i/37 Ville: Krak█w Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 31-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inwestycje, Budownictwo, Handel ĐInwest-Complex" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. G█ry Che?mskiej 15 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 17 283 867.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 10 404 620.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Komunikacja w post?powaniu odbywa si? przy u?yciu Platformy. Wykonawca musi posiada? konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezp?atne. Wymagania techniczne: sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami?? min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przegl?darka internetowa obs?uguj?ca TLS
   1. 2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; w??czona obs?uga JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy pliki w formacie Đpdfţ. Dokumentacja post?powania dost?pna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajduj? si? w pkt 14 Tomu I SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedur? odwr█con?).
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ).
   4.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5.  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiot█w w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na ich zasoby.
   6.  W zakresie Đcz??ci IV Kryteria kwalifikacjiţ JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   7.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnosz?cym si? do pkt. 2 lit. a), 4)-10) ustawy Pzp.
   8.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ▀2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4)-7) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy.
   9.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ▀4 rozporz?dzenia, o kt█rym mowa w pkt. 8 powy?ej. 10. Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udostepniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych dotycz?cych tych podmiot█w zgodnie z ▀5 rozporz?dzenia, o kt█rym mowa w pkt. 8 powy?ej. 11. Termin realizacji zam█wienia b?dzie wynosi?: minimalnie 73 miesi?ce, maksymalnie 97 miesi?cy, z uwzgl?dnieniem zasad okre?lonych w Tomie II SWZ. 12. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 13. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan? mu przyznane.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ĐPost?powaniaţ, wybra? ĐMoje post?powaniaţ a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ĐPytania/informacjeţ, polecenie ĐNowe/wys?aneţ i nast?pnie ĐDodaj pytanie/ komentarzţ przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny spos█b; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
   7.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych ˝Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/03/2022 Pologne-Rzesz█w: Supervision des travaux de constructionType dÝacheteur: Minist╦re et toutes autres autorit╚s nationales ou f╚d╚ralesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71540000 - Services de gestion de la construction