Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 01/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-RzeszÛw: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465162  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Pologne-RzeszÛw: Travaux de construction de routes

2021/S 179-465162

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 171-443542)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Miasto RzeszÛw ñ Urz?d Miasta Rzeszowa. Post?powanie prowadzi Urz?d Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego ñ Miejskiego Zarz?du DrÛg w Rzeszowie
NumÈro national d'identification: PL823
Adresse postale: ul. Rynek 1
Ville: RzeszÛw
Code NUTS: PL823 Rzeszowski
Code postal: 35-064
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Korzeniowska
Courriel: przetargi@erzeszow.pl
TÈlÈphone: +48 178754636
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.erzeszow.pl
Adresse du profil díacheteur: http://bip.erzeszow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Roboty budowlane polegaj?ce na rozbudowie ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-I.271.63.178.2021

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej o d?ugo?ci 110 m, szer. jezdni 6 m, budowa jednostronnego chodnika o szer. 2 m, budowa skrzy?owania z ul. Cienist?, budowa/przebudowa o?wietlenia, odwodnienia drogi, przebudowa koliduj?cej infrastruktury technicznej. ZamÛwienie realizowane b?dzie na podstawie: decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej nr 12/2019 z dnia 20.05.2019 r. znak: AR.6740.63.10.2019.LL63 utrzymanej w mocy decyzj znak: I-III.7821.10.2019 z dnia 16.09.2019 r. Wykonawca uwzgl?dni w ofercie korzy?ci materialne wynikaj?ce z przej?cia materia?Ûw rozbiÛrkowych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 171-443542

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw:
   1.  Niniejsze post?powanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 139 Pzp .
   2.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust.1 pkt 5, 7, 8 i 10 Pzp i spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Dok. i o?w., ktÛre ka?dy z WykonawcÛw sk?ada wraz z ofert?:
   3. 1. wype?niony formularz OFERTA ñ stanowi?cy za??cznik do SWZ;
   3. 2. wype?niony JEDZ dla Wykonawcy i podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (je?li dotyczy);
   3. 3. zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny dokument (je?li dotyczy);
   3. 4. dokument/y potwierdzaj?cy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
   3. 4.1. odpis lub inf. z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia ww. dokumentÛw, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udost?pniaj?cy zasoby wskaza dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentÛw (w formularzu oferta i/lub druku zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby) oraz z zastrze?eniem pkt
   3. 4.2.
   3. 4.2. je?eli w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dzia?a osoba, ktÛrej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   3. 4.1. Wykonawca sk?ada pe?nomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzaj?ce umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby;
   3. 4.3.pe?nomocnictwo ñ je?li wymagane do reprezentowania Wykonawcy/Ûw w przypadku, gdy: a) Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, b) ofert sk?adaj Wykonawcy ubiegaj?cy si wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia publicznego o tre?ci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy rÛwnie wspÛlnikÛw spÛ?ki cywilnej), c) umocowanie nie wynika z pkt.
   3. 4.1 i
   3. 4.2
   3. 5. wadium wniesione w innej formie ni pieni?dz ñ zgodnie z rozdzia?em IX SWZ;
   3. 6. kosztorys ofertowy
   4.  Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona jest zobowi?zany do z?o?enia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego nie krÛtszym ni 10 dni aktualnych na dzie z?o?enia o?w. lub dok:
   4. 1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia:
   4. 1.1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ñ sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   4. 1.2. o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   4. 1.3. o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

Lire:

Wykaz i krÛtki opis warunkÛw:
   1.  Niniejsze post?powanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 139 Pzp .
   2.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 5, 7, 8 i 10 Pzp i spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Dok. i o?w., ktÛre ka?dy z WykonawcÛw sk?ada wraz z ofert?:
   3. 1. wype?niony formularz OFERTA ñ stanowi?cy za??cznik do SWZ;
   3. 2. wype?niony JEDZ dla Wykonawcy i podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (je?li dotyczy);
   3. 3. zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby lub inny dokument (je?li dotyczy);
   3. 4. dokument/y potwierdzaj?cy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
   3. 4.1. odpis lub inf. z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia ww. dokumentÛw, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i ogÛlnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udost?pniaj?cy zasoby wskaza dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentÛw (w formularzu oferta i/lub druku zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby) oraz z zastrze?eniem pkt
   3. 4.2.
   3. 4.2. je?eli w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby dzia?a osoba, ktÛrej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   3. 4.1. Wykonawca sk?ada pe?nomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzaj?ce umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udost?pniaj?cego zasoby;
   3. 4.3.pe?nomocnictwo ñ je?li wymagane do reprezentowania Wykonawcy/Ûw w przypadku, gdy: a) Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, b) ofert sk?adaj Wykonawcy ubiegaj?cy si wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia publicznego o tre?ci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy rÛwnie wspÛlnikÛw spÛ?ki cywilnej), c) umocowanie nie wynika z pkt.
   3. 4.1 i
   3. 4.2
   3. 5. wadium wniesione w innej formie ni pieni?dz ñ zgodnie z rozdzia?em IX SWZ;
   3. 6. kosztorys ofertowy
   4.  Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona jest zobowi?zany do z?o?enia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego nie krÛtszym ni 10 dni aktualnych na dzie z?o?enia o?w. lub dok:
   4. 1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia:
   4. 1.1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ñ sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   4. 1.2. o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz.U. z2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y odr?bn ofert albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   4. 1.3. o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45233120 - Travaux de construction de routes