Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w:Travaux de construction de routes nationales

2023/S 194-606032  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Rzesz█w: Travaux de construction de routes nationales 2023/S 194-606032 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa Generalny Dyrektor Dr█g Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dr█g Krajowych i Autostrad Oddzia? w Rzeszowie Adresse postale: ul. Legion█w 20 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-959 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Kloc Courriel: sekretariatrzeszow@gddkia.gov.pl T╚l╚phone: +48 178534071 Fax: +48 178623915 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: http://www.gddkia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Poprawa bezpiecze?stwa ruchu na przej?ciach dla pieszych wojew█dztwa podkarpackiego z podzia?em na 2 cz??ci. Num╚ro de r╚f╚rence: O/RZ.D-3.2411.5.2023
II.1.2) Code CPV principal 45233130 Travaux de construction de routes nationales
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Poprawa bezpiecze?stwa ruchu na przej?ciach dla pieszych wojew█dztwa podkarpackiego z podzia?em na cz??ci: Cz???
   1.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK84 w wojew█dztwie podkarpackim. Cz???
   2.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK 28 w m. Sanok, S?aw?cin, Krasiczyn oraz na DK 77 w m. ?urawica.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 022 900.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz???
   1.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK84 w wojew█dztwie podkarpackim
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233261 Travaux de construction de passages sup╚rieurs pour pi╚tons 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 71320000 Services de conception technique 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Makroregion wschodni, wojew█dztwo podkarpackie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Poprawa bezpiecze?stwa ruchu na przej?ciach dla pieszych wojew█dztwa podkarpackiego z podzia?em na cz??ci: Cz???
   1.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK84 w wojew█dztwie podkarpackim. Przedmiotem zam█wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob█t budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego o?wietlenia przej?? dla pieszych. Szczeg█?owo zakres przedmiotu zam█wienia okre?lony zosta? w PFU. Warto?? zam█wienia powy?ej 140 000 EUR.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Przed?u?enie Okresu Gwarancji Jako?ci / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji Kontraktu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz??? 1: 8 000,00 PLN (s?ownie ˝ osiem tysi?cy z? 00/100);
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz???
   2.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK 28 w m. Sanok, S?aw?cin, Krasiczyn oraz na DK 77 w m. ?urawica
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233261 Travaux de construction de passages sup╚rieurs pour pi╚tons 45316110 Installation de mat╚riel d'╚clairage public 71320000 Services de conception technique 45233290 Installation de panneaux de signalisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Makroregion wschodni, wojew█dztwo podkarpackie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: Poprawa bezpiecze?stwa ruchu na przej?ciach dla pieszych wojew█dztwa podkarpackiego z podzia?em na cz??ci: Cz???
   2.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK 28 w m. Sanok, S?aw?cin, Krasiczyn oraz na DK 77 w m. ?urawica. Przedmiotem zam█wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob█t budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego o?wietlenia przej?? dla pieszych. Szczeg█?owo zakres przedmiotu zam█wienia okre?lony zosta? w PFU. Warto?? zam█wienia powy?ej 140 000 EUR.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Przed?u?enie Okresu Gwarancji Jako?ci / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji Kontraktu / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz??? 2: 12 000,00 PLN (s?ownie ˝ dwana?cie tysi?cy z? 00/100);
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 101-318638
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz???
   1.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK84 w wojew█dztwie podkarpackim
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BROSS KUSEK i SOBECKI Sp█?ka Jawna Adresse postale: ul. Plac Wi??ni█w Kl. Auschwitz 1 Ville: Tarn█w Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-100 Tarn█w Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 552 845.53 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 411 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz???
   2.  Poprawa brd na przej?ciach dla pieszych na DK 28 w m. Sanok, S?aw?cin, Krasiczyn oraz na DK 77 w m. ?urawica
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BROSS KUSEK i SOBECKI Sp█?ka Jawna Adresse postale: ul. Plac Wi??ni█w Kl. Auschwitz 1 Ville: Tarn█w Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 804 878.05 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 611 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Komunikacja w post?powaniu odbywa si? przy u?yciu Platformy. Wyk. musi posiada? bezp?atne konto na Platformie. Wymagania techniczne.: sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 4/1 mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami?? RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta(sugerowane nie starsze ni? 3 lata od daty wszcz?cia post?powania); dowolna przegl?darka internetowa sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera; w??czona obs?uga JavaScript; zainstalowany program obs?uguj?cy stosowane przez Wykonawc? formaty plik█w (np. Acrobat Reader dla plik█w w formacie Đpdfţ).Dokumentacja post?powania dost?pna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajduj? si? w pkt14 Tomu I SWZ.
   2. Zam. b?dzie stosowa? procedur?, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp(tj. tzw. procedur? odwr█con?).3.Wyk. zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia(JEDZ).4.W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wyk. JEDZ sk?ada ka?dy z Wyk. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wyk. wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.5.W przypadku, gdy Wyk. polega na zdolno?ciach podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiot█w w zakresie, w jakim Wyk. powo?uje si? na ich zasoby.6.W zakresieĐ cz??ci IV Kryteria kwalifikacjiţ JEDZ, Wyk. mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku Wyk. nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.7.Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wyk., w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnosz?cym si? do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp, a tak?e Wyk., w stosunku do kt█rego zachodz? okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.8. Na wezwanie Zam. Wyk. zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ▀2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4)-7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zam. od Wyk. w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zam. w pkt. 7 powy?ej.9.Je?eli Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w ▀4 rozp., o kt█rym mowa w pkt. 8 powy?ej.10.Je?eli Wyk. polega na zdolno?ciach podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych dotycz?cych tych podmiot█w zgodnie z ▀5 rozp., o kt█rym mowa w pkt. 8 powy?ej. 11.Zamawiaj?cy wymaga, aby prace projektowe i roboty zosta?y zrealizowane w terminie 6 miesi?cy od daty podpisania umowy (z mo?liwo?ci? skr█cenia terminu zgodnie z Ofert? Wykonawcy) dla obu cz??ci niniejszego post?powania. 12. Zam. nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp. 13. Zam. przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 257 Pzp je?eli ?rodki, kt█re Zam. zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan? mu przyznane.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ĐPost?powaniaţ, wybra? ĐMoje post?powaniaţ a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ĐPytania/informacjeţ, polecenie ĐNowe/wys?aneţ i nast?pnie ĐDodaj pytanie/ komentarzţ przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny spos█b; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia;
   7.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o kt█rym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych ˝Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/10/2023 Poprawa bezpiecze?stwa ruchu na przej?ciach dla pieszych wojew█dztwa podkarpackiego z podzia?em na 2 cz??ci. 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45233130 - Travaux de construction de routes nationales 
45233261 - Travaux de construction de passages supÚrieurs pour piÚtons 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45316110 - Installation de matÚriel d'Úclairage public 
71320000 - Services de conception technique