Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzesz█w: V╚hicules de lutte contre l'incendie

2022/S 18-042913  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Rzesz█w: V╚hicules de lutte contre l'incendie 2022/S 018-042913 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojew█dzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Rzeszowie Adresse postale: ul. Mochnackiego 4 Ville: Rzesz█w Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 35-016 Pays: Pologne Courriel: zam-publ@podkarpacie.straz.pl T╚l╚phone: +48 177470246/+48 177470249 Fax: +48 178523601 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s) La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa Stra? Po?arna
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Ochrona przeciwpo?arowa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa samochod█w ratowniczo-ga?niczych.
Num╚ro de r╚f╚rence: WT.2370.2.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zam█wienie obejmuje dostaw? 12 szt. samochod█w ratowniczo-ga?niczych i sk?ada si? z nw. 7 cz??ci: a) cz??? 1 ˝ dostawa 2 szt. ?rednich samochod█w ratowniczo-ga?niczych - OPZ stanowi za??cznik nr
   1. 1. do SWZ b) cz??? 2 ˝ dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego ˝ OPZ stanowi za??cznik nr
   1. 2. do SWZ c) cz??? 3 ˝ dostawa 2 szt. ci??kich samochod█w ratowniczo-ga?niczych ˝ OPZ stanowi za??cznik nr
   1. 3. do SWZ d) cz??? 4 ˝ dostawa 4 szt. ci??kich samochod█w ratowniczo-ga?niczych ˝ OPZ stanowi za??cznik nr
   1. 4. do SWZ e) cz??? 5 ˝ dostawa samochodu ratowniczo-ga?niczego z funkcj? do ograniczania stref ska?e? - OPZ stanowi za??cznik nr
   1. 5. do SWZ f) cz??? 6 ˝ dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego - OPZ stanowi za??cznik nr
   1. 6. do SWZ f) cz??? 7 ˝ dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego - OPZ stanowi za??cznik nr
   1. 7. do SWZ
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 11 463 414.63 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? 1 ˝ dostawa 2 szt. ?rednich samochod█w ratowniczo-ga?niczych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Stalowa Wola, Nisko
II.2.4) Description des prestations:
Pojazd zabudowany i wyposa?ony musi spe?nia? wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p█?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z p█?n. zm), - podwozie pojazdu musi posiada? ?wiadectwo homologacji typu lub ?wiadectwo zgodno?ci WE (COC), potwierdzaj?ce deklarowane warto?ci rejestracyjne przez producenta pojazdu, kt█re nale?y dostarczy? w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr█w obowi?zuje ?wiadectwo homologacji na ca?y pojazd wraz z zabudow?. - rozporz?dzenia ministr█w: Spraw Wewn?trznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans█w oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazd█w specjalnych i u?ywanych do cel█w specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, S?u?by Ochrony Pa?stwa, Krajowej Administracji Skarbowej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1ý Đlub r█wnowa?nejţ i PN-EN 1846-2 Đlub r█wnowa?nejţ . Pojazd musi posiada? wa?ne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w ochronie przeciwpo?arowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p█?n. zm). ?wiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowa? ma ca?o?? wyposa?enia pojazdu.Kompletne i wa?ne ?wiadectwo/?wiadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z bada? nale?y dostarczy? najp█?niej w dniu odbioru techniczno-jako?ciowego. Minimalne wymagania stanowi za??cznik nr
   1. 1. do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametr techniczny / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 869 918.70 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? 2 ˝ dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Rzesz█w
II.2.4) Description des prestations:
Pojazd zabudowany i wyposa?ony musi spe?nia? wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p█?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z p█?n. zm), - podwozie pojazdu musi posiada? ?wiadectwo homologacji typu lub ?wiadectwo zgodno?ci WE (COC), potwierdzaj?ce deklarowane warto?ci rejestracyjne przez producenta pojazdu, kt█re nale?y dostarczy? w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr█w obowi?zuje ?wiadectwo homologacji na ca?y pojazd wraz z zabudow?. - rozporz?dzenia ministr█w: Spraw Wewn?trznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans█w oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazd█w specjalnych i u?ywanych do cel█w specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, S?u?by Ochrony Pa?stwa, Krajowej Administracji Skarbowej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1ý Đlub r█wnowa?nejţ i PN-EN 1846-2 Đlub r█wnowa?nejţ . Pojazd musi posiada? wa?ne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w ochronie przeciwpo?arowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p█?n. zm). ?wiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowa? ma ca?o?? wyposa?enia pojazdu.Kompletne i wa?ne ?wiadectwo/?wiadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z bada? nale?y dostarczy? najp█?niej w dniu odbioru techniczno-jako?ciowego. Minimalne wymagania stanowi za??cznik nr
   1. 2. do SWZ. .
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametr techniczny / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 016 260.16 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? 3 ˝ dostawa 2 szt. ci??kich samochod█w ratowniczo-ga?niczych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Lesko, Ustrzyki Dolne
II.2.4) Description des prestations:
Pojazd zabudowany i wyposa?ony musi spe?nia? wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p█?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z p█?n. zm), - podwozie pojazdu musi posiada? ?wiadectwo homologacji typu lub ?wiadectwo zgodno?ci WE (COC), potwierdzaj?ce deklarowane warto?ci rejestracyjne przez producenta pojazdu, kt█re nale?y dostarczy? w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr█w obowi?zuje ?wiadectwo homologacji na ca?y pojazd wraz z zabudow?. - rozporz?dzenia ministr█w: Spraw Wewn?trznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans█w oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazd█w specjalnych i u?ywanych do cel█w specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, S?u?by Ochrony Pa?stwa, Krajowej Administracji Skarbowej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1ý Đlub r█wnowa?nejţ i PN-EN 1846-2 Đlub r█wnowa?nejţ . Pojazd musi posiada? wa?ne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w ochronie przeciwpo?arowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p█?n. zm). ?wiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowa? ma ca?o?? wyposa?enia pojazdu.Kompletne i wa?ne ?wiadectwo/?wiadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z bada? nale?y dostarczy? najp█?niej w dniu odbioru techniczno-jako?ciowego. Minimalne wymagania stanowi za??cznik nr
   1. 3. do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametr techniczny / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 032 520.33 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? 4 ˝ dostawa 4 szt. ci??kich samochod█w ratowniczo-ga?niczych
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Tarnobrzeg, Jas?o, Le?ajsk, ?a?cut
II.2.4) Description des prestations:
Pojazd zabudowany i wyposa?ony musi spe?nia? wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p█?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z p█?n. zm), - podwozie pojazdu musi posiada? ?wiadectwo homologacji typu lub ?wiadectwo zgodno?ci WE (COC), potwierdzaj?ce deklarowane warto?ci rejestracyjne przez producenta pojazdu, kt█re nale?y dostarczy? w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr█w obowi?zuje ?wiadectwo homologacji na ca?y pojazd wraz z zabudow?. - rozporz?dzenia ministr█w: Spraw Wewn?trznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans█w oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazd█w specjalnych i u?ywanych do cel█w specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, S?u?by Ochrony Pa?stwa, Krajowej Administracji Skarbowej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1ý Đlub r█wnowa?nejţ i PN-EN 1846-2 Đlub r█wnowa?nejţ . Pojazd musi posiada? wa?ne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w ochronie przeciwpo?arowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p█?n. zm). ?wiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowa? ma ca?o?? wyposa?enia pojazdu.Kompletne i wa?ne ?wiadectwo/?wiadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z bada? nale?y dostarczy? najp█?niej w dniu odbioru techniczno-jako?ciowego. Minimalne wymagania stanowi za??cznik nr
   1. 4. do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametr techniczny / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 3 739 837.40 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? 5 ˝ dostawa ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego z funkcj? do ograniczania stref ska?e?
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Ustrzyki Dolne
II.2.4) Description des prestations:
Pojazd zabudowany i wyposa?ony musi spe?nia? wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p█?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z p█?n. zm), - podwozie pojazdu musi posiada? ?wiadectwo homologacji typu lub ?wiadectwo zgodno?ci WE (COC), potwierdzaj?ce deklarowane warto?ci rejestracyjne przez producenta pojazdu, kt█re nale?y dostarczy? w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr█w obowi?zuje ?wiadectwo homologacji na ca?y pojazd wraz z zabudow?. - rozporz?dzenia ministr█w: Spraw Wewn?trznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans█w oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazd█w specjalnych i u?ywanych do cel█w specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, S?u?by Ochrony Pa?stwa, Krajowej Administracji Skarbowej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1ý Đlub r█wnowa?nejţ i PN-EN 1846-2 Đlub r█wnowa?nejţ . Pojazd musi posiada? wa?ne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w ochronie przeciwpo?arowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p█?n. zm). ?wiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowa? ma ca?o?? wyposa?enia pojazdu.Kompletne i wa?ne ?wiadectwo/?wiadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z bada? nale?y dostarczy? najp█?niej w dniu odbioru techniczno-jako?ciowego. Minimalne wymagania stanowi za??cznik nr
   1. 5. do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametr techniczny / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 894 308.94 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? 6 ˝ dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Mielec
II.2.4) Description des prestations:
Pojazd zabudowany i wyposa?ony musi spe?nia? wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p█?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z p█?n. zm), - podwozie pojazdu musi posiada? ?wiadectwo homologacji typu lub ?wiadectwo zgodno?ci WE (COC), potwierdzaj?ce deklarowane warto?ci rejestracyjne przez producenta pojazdu, kt█re nale?y dostarczy? w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr█w obowi?zuje ?wiadectwo homologacji na ca?y pojazd wraz z zabudow?. - rozporz?dzenia ministr█w: Spraw Wewn?trznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans█w oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazd█w specjalnych i u?ywanych do cel█w specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, S?u?by Ochrony Pa?stwa, Krajowej Administracji Skarbowej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1ý Đlub r█wnowa?nejţ i PN-EN 1846-2 Đlub r█wnowa?nejţ . Pojazd musi posiada? wa?ne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w ochronie przeciwpo?arowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p█?n. zm). ?wiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowa? ma ca?o?? wyposa?enia pojazdu.Kompletne i wa?ne ?wiadectwo/?wiadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z bada? nale?y dostarczy? najp█?niej w dniu odbioru techniczno-jako?ciowego. Minimalne wymagania stanowi za??cznik nr
   1. 6. do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametr techniczny / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 894 308.94 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz??? 7 ˝ dostawa ci??kiego samochodu ratowniczo-ga?niczego
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 V╚hicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL82 Podkarpackie Lieu principal d'ex╚cution:
Kolbuszowa
II.2.4) Description des prestations:
Pojazd zabudowany i wyposa?ony musi spe?nia? wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ĐPrawo o ruchu drogowymţ (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p█?n. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu zasad bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z p█?n. zm), - podwozie pojazdu musi posiada? ?wiadectwo homologacji typu lub ?wiadectwo zgodno?ci WE (COC), potwierdzaj?ce deklarowane warto?ci rejestracyjne przez producenta pojazdu, kt█re nale?y dostarczy? w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametr█w obowi?zuje ?wiadectwo homologacji na ca?y pojazd wraz z zabudow?. - rozporz?dzenia ministr█w: Spraw Wewn?trznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finans█w oraz Sprawiedliwo?ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazd█w specjalnych i u?ywanych do cel█w specjalnych Policji, Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Agencji Wywiadu, S?u?by Kontrwywiadu Wojskowego, S?u?by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra?y Granicznej, S?u?by Ochrony Pa?stwa, Krajowej Administracji Skarbowej, S?u?by Wi?ziennej i stra?y po?arnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1ý Đlub r█wnowa?nejţ i PN-EN 1846-2 Đlub r█wnowa?nejţ . Pojazd musi posiada? wa?ne ?wiadectwo dopuszczenia do u?ytkowania w ochronie przeciwpo?arowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob█w s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ?ycia oraz mienia, a tak?e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob█w do u?ytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p█?n. zm). ?wiadectwo dopuszczenia na pojazd obejmowa? ma ca?o?? wyposa?enia pojazdu.Kompletne i wa?ne ?wiadectwo/?wiadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z bada? nale?y dostarczy? najp█?niej w dniu odbioru techniczno-jako?ciowego. Minimalne wymagania stanowi za??cznik nr
   1. 7. do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametr techniczny / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 1 016 260.16 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 3 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu; 2) spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu i niniejszej SWZ
   2.  O udzielenie przedmiotowego zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy.
   3.  Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby Zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy.
   4.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si? Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy bada, czy nie zachodz? podstawy wykluczenia wobec ka?dego z tych Wykonawc█w.
   5.  Je?eli Wykonawcy zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia Podwykonawcy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz? wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy.
   6.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez Wykonawc█w o?wiadczenie, o kt█rym mowa w ust. 2 ˝ formularz JEDZ, sk?ada ka?dy z Wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   7.  W przypadku polegania przez Wykonawc? na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z o?wiadczeniem, o kt█rym mowa w ust. 2, tak?e o?wiadczenie ˝ formularz JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na jego zasoby.
   8.  W przypadku Wykonawcy, kt█ry zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z o?wiadczeniem, o kt█rym mowa w ust. 2, tak?e o?wiadczenie ˝ formularz JEDZ Podwykonawcy, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.
   9.  Zamawiaj?cy dopuszcza powierzenie wykonania cz??ci zam█wienia Podwykonawcy 10. Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie "sytuacji ekonomicznej lub finansowej" Zamawiaj?cy nie stawia warunku.
   2.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych potwierdzaj?cych braku podstaw wykluczenia
:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (wz█r ˝ za??cznik nr 2 do SWZ); c) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy ˝ formularzu JEDZ, (wz█r ˝ za??cznik nr 8 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); d) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; e) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   1. W zakresie "sytuacji ekonomicznej lub finansowej" Zamawiaj?cy nie stawia warunku.
   2.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia podmiotowe ?rodki dowodowe, wymienione w VII ust. 1 pkt 2 SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie.
   3.  Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o?wiadczenia nale?y przekaza? Zamawiaj?cemu przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i spos█b okre?lony w przepisach rozporz?dzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy, z zastrze?eniem art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy. Podmiotowe ?rodki dowodowe sporz?dzone w j?zyku obcym musz? by? z?o?one wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia podmiotowe ?rodki dowodowe, wymienione w VII ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie.
   5.  W przypadku podmiotu, na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 Ustawy, Wykonawca sk?ada podmiotowe ?rodki dowodowe, wymienione w VII ust. 1 pkt 2 lit. a i c-f (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do ka?dego z tych podmiot█w.
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w u VII st. 1 pkt 2 SWZ: 1) lit. a ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w VII ust. 1 pkt 2 lit. a SWZ; 2) lit. d-f ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   7.  Dokument, o kt█rym mowa w VII ust. 9 pkt 1 SWZ, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w VII ust. 9 pkt 2 SWZ, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   8.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w VII ust. 9 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 8 stosuje si?
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy wymaga wykazania przez Wykonawc? spe?nienia warunk█w okre?lonych w art. 112 ust. 2 Ustawy dotycz?cych: 1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca sk?adaj?c ofert? na jedn?, dwie, trzy, cztery, pi??, sze?? lub wszystkie cz??ci zam█wienia spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e nale?ycie wykona?, nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie przynajmniej jedn? dostaw? samochodu ratowniczo-ga?niczego z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpo?arowej.
   2.  Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci a) cz??? 1 - 15 000,00 z?. b) cz??? 2 ˝ 15 000,00 z?, c) cz??? 3 ˝ 15 000,00 z?, d) cz??? 4 ˝ 30 000,00 z?, e) cz??? 5 ˝ 15 000,00 z?, f) cz??? 6 -15 000,00 z?, 6) cz??? 7 ˝ 15 000,00 z?. Wykonawca sk?adaj?c ofert? na jedn? lub wi?cej cz??ci zam█wienia winien wnie?? wadium w kwocie, b?d?cej sum? ka?dej cz??ci zam█wienia
   3. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium nie p█?niej ni? przed up?ywem terminu sk?adania ofert okre?lonym w Rozdziale XI pkt 25 niniejszej SWZ.
   4.  Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieni?dzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
   5. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 Ustawy, przewiduje tzw. Đodwr█con?ţ kolejno?? czynno?ci, tj. mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. Oferty w ka?dej z cz??ci zam█wienia b?d? podlega? osobnej ocenie.
   6.  Podmiotowe ?rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o?wiadczenia, o kt█rych mowa w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ sk?ada si? w formie elektronicznej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych potwierdzaj?cych.
   2.  spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu
:
a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane (Za??cznik nr 7 do SWZ), oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy;
   3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych.
   4.  Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia, w odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia mog? polega? na zdolno?ciach tych z Wykonawc█w, kt█rzy wykonaj? dostawy lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s? wymagane.
   5. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu do oddania Wykonawcy swoich zasob█w (za??cznik nr 3 do SWZ).
   6.  Oferta musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w og█lnie dost?pnych formatach danych, w szczeg█lno?ci w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca si? skorzystanie z Formularza oferty, stanowi?cego za??cznik nr 5 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiaj?cego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawiera? wszystkie informacje wymagane we wzorze.
   7.  Ofert? nale?y sporz?dzi? zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SWZ. Ponadto do oferty nale?y za??czy?: a) Formularz JEDZ b) Formularz JEDZ podmiot█w, na zdolno?ciach kt█rych Wykonawca polega (je?li dotyczy), c) zobowi?zanie innego podmiotu ˝ je?eli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (je?li dotyczy), sporz?dzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob?/osoby uprawnione do reprezentacji; d) orygina? gwarancji lub por?czenia, je?li wadium wnoszone jest w innej formie ni? pieni?dz, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym os█b upowa?nionych do jego wystawienia tj. wystawc? dokumentu e) opis wype?niony po prawej stronie ĐMinimalne wymagania techniczno-u?ytkowe dla samochodu ratowniczo-ga?niczego1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7 (gdzie wykonawca wype?nia kolumn? ĐPropozycje Wykonawcyţ, podaj?c konkretny parametr lub wpisuj?c np. wersj? rozwi?zania lub wyraz Đspe?niaţ), f) dokumenty, z kt█rych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe?nomocnictwa (je?eli dotyczy).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:

   1. Postanowienia umowy dla cz??ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zawarte zosta?y w za??czniku nr 9 do SWZ
   2. Mo?liwo?? zmiany umowy oraz warunki zmiany zosta?y zawarte w za??czniku nr 9 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
W siedzibie Zamawiaj?cego. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim, w formie elektronicznej za po?rednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ĐPlatform?ţ pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz.
   2.  Komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczeg█lno?ci sk?adanie o?wiadcze?, wniosk█w, zawiadomie? oraz przekazywanie informacji (innych ni? oferta Wykonawcy), odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, tj. za po?rednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ĐPlatform?ţ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz.
   3.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, musi posiada? konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc? jest bezp?atne.
   4.  Wymagania techniczne i organizacyjne sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej, zosta?y opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Spos█b sporz?dzenia, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej musi by? zgodny z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.
   5.  Maksymalny rozmiar plik█w przesy?anych za po?rednictwem Platformy wynosi 150 MB.
   6.  Za dat?: a) przekazania oferty przyjmuje si? dat? jej przekazania w systemie Platformy poprzez klikni?cie przycisku Z?█? ofert? w drugim kroku i wy?wietlaniu komunikatu, ?e oferta zosta?a z?o?ona. b) zawiadomie?, dokument█w lub o?wiadcze? elektronicznych, podmiotowych ?rodk█w dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych informacji sporz?dzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje si? dat? klikni?cia przycisku Wy?lij wiadomo?? po kt█rych pojawi si? komunikat, ?e wiadomo?? zosta?a wys?ana do Zamawiaj?cego.
   7.  Zamawiaj?cy, zgodnie z Rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre?la niezb?dne wymagania sprz?towo-aplikacyjne umo?liwiaj?ce prac? na platformazakupowa.pl, tj.: 1) sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o nast?puj?cej konfiguracji: pami?? min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system█w operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4) w??czona obs?uga JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy format plik█w .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si? za pomoc? protoko?u TLS
   1. 3. 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform? zakupow? stanowi dat? oraz dok?adny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G?█wnego Urz?du Miar.
   8.  Zamawiaj?cy informuje, ?e instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz?ce w szczeg█lno?ci logowania, sk?adania wniosk█w o wyja?nienie tre?ci SWZ, sk?adania ofert oraz innych czynno?ci podejmowanych w niniejszym post?powaniu przy u?yciu platformazakupowa.pl znajduj? si? w zak?adce ĐInstrukcje dla Wykonawc█w" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
   9. Adres poczty elektronicznej: zam-publ@podkarpacie.straz.pl w przypadku awarii Platformy Zakupowej. https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje zam-publ@podkarpacie.straz.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX Ustawy Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Rzesz█w: V╚hicules de lutte contre l'incendieType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - VÚhicules de lutte contre l'incendie