Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/11/2023
Date de péremption : 24/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Rzezawa:Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 222-700274  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


17/11/2023
S222
Pologne-Rzezawa: Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 222-700274

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 208-654965)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Rzezawa
Numéro national d'identification: 1201072
Adresse postale: ul. D?uda 21
Ville: Rzezawa
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 32-765
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ziemowit Michalowski
Courriel: z.michalowski@rzezawa.pl
Téléphone: +48 146484826
Fax: +48 146488550
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rzezawa.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Odb i zagosp odpadów kom od w?a?cicieli nieruch zam z terenu Gminy Rzezawa.

Numéro de référence: RID.ZP.271.1.26.2023

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnych) z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie Gminy Rzezawa, na których zamieszkuj? mieszka?cy, w sposób zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Podmiot odbieraj?cy selektywnie zebrane odpady komunalne od w?a?cicieli nieruchomo?ci b?dzie zobowi?zany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchi?

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
14/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 208-654965

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1

Au lieu de:

O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: 1) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow? by? wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu, je?eli wyka?e, ?e posiada: wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie Gminy Rzezawa, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z pó?n. zm.), aktualne zezwolenie wydane przez w?a?ciwy organ na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U z 2022 r., poz. 699 z pó?n. zm.), aktualne zezwolenie wydane przez w?a?ciwy organ na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j Dz. U z 2022 r., poz. 699 z pó?n. zm.),) - w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzi? odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we w?asnym zakresie

Lire:

O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: 1) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow? by? wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 2) uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu, je?eli wyka?e, ?e posiada: wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie Gminy Rzezawa, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z pó?n. zm.), aktualny wpis do BDO w zakresie transportu odpadów, aktualne zezwolenie wydane przez w?a?ciwy organ na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z ustaw? z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j Dz. U z 2022 r., poz. 699 z pó?n. zm.),) - w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzi? odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we w?asnym zakresie

Numéro de section: VI.3

Au lieu de:


   1.  O udzielenie zamówienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie tylko spe?niaj? opisane wy?ej warunki udzia?u w post?powaniu, ale równie? nie podlegaj? wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia dokumentów i o?wiadcze?: 1) Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowi?cy Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy, dzia?aj?c w trybie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, ??da? b?dzie z?o?enia o?wiadczenia JEDZ, wy??cznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona. Dokument JEDZ w formatach .PDF oraz .DOC stanowi? odpowiednio Za??cznik nr 2 i Za??cznik nr 3 do SWZ. Instrukcja wype?niania dokumentu JEDZ stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ. 2) aktualne zezwolenie wydane przez w?a?ciwy organ na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie transportu odpadów; 3) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie Gminy Rzezawa, 4) aktualne zezwolenie wydane przez w?a?ciwy organ na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadów - w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzi? odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we w?asnym zakresie, 5) O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, Za??cznika nr 5 do SWZ, 6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, 7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. 8) Wykaz narz?dzi wyposa?enie zak?adu lub urz?dze? technicznych ( tj. wykaz wymaganych pojazdów) dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SIWZ. 9) Wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie - za?. nr 10, 10) O?wiadczenie Wykonawcy/Podmiotu udost?pniaj?cego zasoby sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 lub ust.5 ( w przypadku podmiotu udost?pniaj?cego zasoby) ustawy Pzp, dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, zgodnie z Za??cznikiem nr 15 i 16 do SWZ.
   3.  W przedmiotowym post?powaniu, Zamawiaj?cy stosuje procedur?, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, a przed up?. term sk? ofert winie? wnie?? wadium w wys 50 000.00 z?.
   5.  Wszelkie inf dot przed zam sa zawarte w SWZ, która jest dost na stronie intern Zamawiaj?cego:https://ezamowienia.gov.pl
   6. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielania zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

https://ezamowienia.gov.pl
Lire:


   1.  O udzielenie zamówienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie tylko spe?niaj? opisane wy?ej warunki udzia?u w post?powaniu, ale równie? nie podlegaj? wykluczeniu z udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia dokumentów i o?wiadcze?: 1) Jednolity Europejskie Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowi?cy Za??cznik nr 2 do Rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy, dzia?aj?c w trybie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, ??da? b?dzie z?o?enia o?wiadczenia JEDZ, wy??cznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona. Dokument JEDZ w formatach .PDF oraz .DOC stanowi? odpowiednio Za??cznik nr 2 i Za??cznik nr 3 do SWZ. Instrukcja wype?niania dokumentu JEDZ stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ. 2) aktualny wpis do BDO w zakresie transportu odpadów; 3) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie Gminy Rzezawa, 4) aktualne zezwolenie wydane przez w?a?ciwy organ na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie przetwarzania odpadów - w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzi? odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we w?asnym zakresie, 5) O?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, Za??cznika nr 5 do SWZ, 6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, 7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy - sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. 8) Wykaz narz?dzi wyposa?enie zak?adu lub urz?dze? technicznych ( tj. wykaz wymaganych pojazdów) dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SIWZ. 9) Wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie - za?. nr 10, 10) O?wiadczenie Wykonawcy/Podmiotu udost?pniaj?cego zasoby sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 lub ust.5 ( w przypadku podmiotu udost?pniaj?cego zasoby) ustawy Pzp, dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, zgodnie z Za??cznikiem nr 15 i 16 do SWZ.
   3.  W przedmiotowym post?powaniu, Zamawiaj?cy stosuje procedur?, o której mowa w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, a przed up?. term sk? ofert winie? wnie?? wadium w wys 50 000.00 z?.
   5.  Wszelkie inf dot przed zam sa zawarte w SWZ, która jest dost na stronie intern Zamawiaj?cego:https://ezamowienia.gov.pl
   6. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielania zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

https://ezamowienia.gov.pl
VII.2)
Autres informations complémentaires: Odb i zagosp odpadów kom od w?a?cicieli nieruch zam z terenu Gminy Rzezawa. 24/11/2023 17/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges