Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Sanok: ChaudiËres eau

2022/S 56-147840  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Sanok: ChaudiËres eau 2022/S 056-147840 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sanockie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Jana Paw?a II 59 Ville: Sanok Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 38-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Or?owski, Kamil Bujacz Courriel: sekretariat@spgk.com.pl TÈlÈphone: +48 134647811 Fax: +48 134648862 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spgk.com.pl
I.6) ActivitÈ principale Autre activitÈ: OgÛlne us?ugi publiczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa kot?a na biomas? o mocy nominalnej 7MW w SPGK Sp. z o.o.
NumÈro de rÈfÈrence: IDZ.261.2.14.2021
II.1.2) Code CPV principal 44621210 ChaudiËres eau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robÛt budowlanych, zwi?zanych z : ÑBUDOW? KOT?A NA BIOMAS? O MOCY NOMINALNEJ 7 MW W SPGK Sp. z o. o.î.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30237252 Aspirateurs pneumatiques pressurisÈs 42514000 Machines et appareils de filtration ou de purification des gaz 42522000 Ventilateurs usages non domestiques 42961000 SystËme de commande et de contrÙle 44160000 Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes 45000000 Travaux de construction 45111000 Travaux de dÈmolition, travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45111300 Travaux de dÈmantËlement 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45213250 Travaux de construction de b'timents industriels 45223000 Travaux de construction d'ouvrages 45223100 Assemblage de structures en mÈtal 45223200 Ossatures 45223210 Ossatures mÈtalliques 45223800 Assemblage et montage de structures prÈfabriquÈes 45231100 Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelines 45251200 Travaux de construction de centrales de chauffage 45251250 Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 45259900 Modernisation d'installations 45262640 Travaux d'amÈlioration de l'environnement 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 45320000 Travaux d'isolation 45330000 Travaux de plomberie 45350000 Installations mÈcaniques 45351000 Travaux d'installation en construction mÈcanique 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 48150000 Logiciels de contrÙle industriel 48960000 Pilotes et logiciels de systËme 51100000 Services d'installation de matÈriel Èlectrique et mÈcanique 51110000 Services d'installation de matÈriel Èlectrique 51200000 Services d'installation de matÈriel de mesure, de contrÙle, d'essai et de navigation 51210000 Services d'installation de matÈriel de mesure 51500000 Services d'installation de machines et d'Èquipements 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 71320000 Services de conception technique 71321000 Services de conception technique des installations mÈcaniques et Èlectriques de b'timents 71351100 Services de prÈparation et d'analyse de carottage 90513000 Services de traitement et d'Èlimination des ordures mÈnagËres et des dÈchets non dangereux 90720000 Protection environnementale 45331110 Travaux d'installation de chaudiËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL821 Kro?nie?ski Lieu principal d'exÈcution:
Sanockie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zak?ad: Zak?ad Ciep?owniczy, ul. Kiczury 10, 38-500 Sanok
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem ZamÛwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robÛt budowlanych, zwi?zanych z : ÑBUDOW? KOT?A NA BIOMAS? O MOCY NOMINALNEJ 7 MW W SPGK Sp. z o. o.î
   2.  Zakres prac obejmuje w szczegÛlno?ci wykonanie ca?o?ci prac projektowych i budowlanych, budowa kot?a o mocy 7 MW wraz z instalacjami oraz urz?dzeniami towarzysz?cymi, instalacjami oczyszczania spalin, kominem, AKPiA, itp., uzyskanie niezb?dnych decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budow?, wszelkie wymagane demonta?e, wyburzenia, przek?adki, wywÛz i zagospodarowanie odpadÛw, zabezpieczenia istniej?cych budynkÛw, odtworzenia dachu, ?cian i elewacji w miejscach po demonta?ach, wykuciach, wyburzeniach, prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch prÛbny, pomiary sprawdzaj?ce, praca w okresie gwarancyjnym, dopuszczenie do u?ytkowania, itp. ca?o?? inwestycji w tzw. systemie Ñpod kluczî itp. realizowanych w ramach niniejszego zamÛwienia.
   3.  Pozosta?e informacje zosta?y zawarte w rozdziale 4 SWZ.
   4.  SzczegÛ?owy opis Przedmiotu ZamÛwienia, wymagane parametry gwarantowane konieczne do uzyskania po realizacji robÛt i inne szczegÛ?y techniczno - realizacyjne zosta?y okre?lone w PFU stanowi?cy za??cznik nr 9 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e b?dzie mÛg? uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia w przypadku gdy ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane - zgodnie z art. 257 Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r., Prawo ZamÛwie? Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pÛ?n. zm.).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 211-556771
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Budowa kot?a na biomas? o mocy nominalnej 7MW w SPGK Sp. z o.o.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje odwrÛcon? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ile taka mo?liwo?? zosta?a przewidziana w SWZ lub w og?oszeniu o zamÛwieniu zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), pkt 5), pkt 6) i pkt 7) Ustawy, z tym ?e w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h), oraz w przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2), je?eli osoba, o ktÛrej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h).
   3.  Wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zosta? okre?lony w rozdziale 10 SWZ.
   4.  Informacje o przedmiotowych ?rodkach dowodowych znajduj? si? w rozdziale 11 SWZ.
   5.  Informacje o Jednolitym Europejskim Dokumencie ZamÛwienia (JEDZ) oraz sposobie jego wype?nienia znajduje si? w rozdziale 10 punkt A SWZ.
   6.  Wykonawca sporz?dza ofert? w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem niewa?no?ci. Opis sposobu przygotowania i sk?adania oferty znajduje si? w rozdziale 18 SWZ.
   7.  Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami znajduj? si? w rozdziale 13 SWZ.
   8.  Wykaz dokumentÛw sk?adanych wraz z ofert? znajduje si? w punkcie 18.12. SWZ.
   9.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanockie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Paw?a II 59, 38-500 Sanok, telefon: 134647800, faks: 134648862;. b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w SPGK Sp. z o.o. mo?e Pani/Pan kontaktowa? si? z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: michal.hassinger@spgk.com.pl, tel: 13 46 47 835; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego : ÑBudowa kot?a na biomas? o mocy nominalnej 7MW w SPGK Sp. z o.o. w Sanokuî sprawa nr IDZ.261.2.14.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), dalej Ñustawa Pzpî; e) Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, a je?eli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania Umowy f) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposÛb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Pozosta?e zapisy odno?nie RODO zawarte s? w rozdziale 30 SWZ. michal.hassinger@spgk.com.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany;
   5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7. Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a. c) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. d) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w art. 515 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. e)Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: ï30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; ï6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. ïmiesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 1) Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. 2) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 22458800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Sanok: ChaudiËres eauType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30237252 - Aspirateurs pneumatiques pressurisés 
42514000 - Machines et appareils de filtration ou de purification des gaz 
42522000 - Ventilateurs à usages non domestiques 
42961000 - Système de commande et de contrôle 
44160000 - Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes 
44621210 - Chaudières à eau 
45000000 - Travaux de construction 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45213250 - Travaux de construction de bâtiments industriels 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45223100 - Assemblage de structures en métal 
45223200 - Ossatures 
45223210 - Ossatures métalliques 
45223800 - Assemblage et montage de structures préfabriquées 
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines 
45251200 - Travaux de construction de centrales de chauffage 
45251250 - Travaux de construction de centrales de chauffage urbain 
45259900 - Modernisation d'installations 
45262640 - Travaux d'amélioration de l'environnement 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331110 - Travaux d'installation de chaudières 
45350000 - Installations mécaniques 
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
48150000 - Logiciels de contrôle industriel 
48960000 - Pilotes et logiciels de système 
51100000 - Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
51110000 - Services d'installation de matériel électrique 
51200000 - Services d'installation de matériel de mesure, de contrôle, d'essai et de navigation 
51210000 - Services d'installation de matériel de mesure 
51500000 - Services d'installation de machines et d'équipements 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71320000 - Services de conception technique 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
71351100 - Services de préparation et d'analyse de carottage 
90513000 - Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux 
90720000 - Protection environnementale