Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 12/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - R'seau radio - modernizacja bezprzewodowej sieci komputerowej Wydzialu Fizyki UW

2024/S 2024-350379  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350379-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Réseau radio – modernizacja bezprzewodowej sieci komputerowej Wydzialu Fizyki UW
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uniwersytet Warszawski
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: modernizacja bezprzewodowej sieci komputerowej Wydzialu Fizyki UW
Description: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja bezprzewodowej sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Zamawiajacego – budynku Wydzialu Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 w Warszawie wraz ze wsparciem serwisowym producenta przez okres 3 lat.
Identifiant de la procédure: ac083163-12ce-4f03-9c1d-0fe73d1f40ff
Identifiant interne: POUZ-361/101/2024/WF
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 32418000 Réseau radio
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Ludwika Pasteura 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-093
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Dostawa i montaz do pomieszczen wskazanych przez jedna z osób zamawiajacego wpisana do umowy.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Failliteart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Insolvabilitéart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Concordatart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Biens administrés par un liquidateurart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
État de cessation d’activitésart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Participation à une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp
Motifs d’exclusion purement nationauxPodstawy wykluczenia o charakterze wylacznie krajowym: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp-w przypadku wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia: art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k rozporzadzenia 833/2014 - w przypadku wykonawców: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego i art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: modernizacja bezprzewodowej sieci komputerowej Wydzialu Fizyki UW
Description: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja bezprzewodowej sieci komputerowej zainstalowanej w siedzibie Zamawiajacego – budynku Wydzialu Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 w Warszawie wraz ze wsparciem serwisowym producenta przez okres 3 lat.
Identifiant interne: POUZ-361/101/2024/WF
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 32418000 Réseau radio
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. L. Pasteura 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-093
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 56 Jours
5.1.6.
Informations générales
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Przedmiotowe srodki dowodowe: karty katalogowe, producenta oferowanego sprzetu, potwierdzajace, ze sprzet spelnia wymagania Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przedmiotowych srodków dowodowych sporzadzonych w jezyku angielskim.
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués avec la justification suivante
Justification: Odbiorcy sprzetu nie sa osobami niepelnosprawnymi, a wykonawcy bedacy os. niepelnosprawnymi moga uczestniczyc w postepowaniu
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
Description: Zamawiajacy uzna warunek udzialu za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamówienia na kwote minimum 2 000 000,00 zl (slownie: dwa miliony zlotych).
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: doswiadczenie i uprawnienia
Description: I. Wykonawca wykaze, ze wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niz 2 dostawy wraz z instalacja i konfiguracja sieci LAN (zawierajace co najmniej takie elementy jak: bezprzewodowe punkty dostepowe), a wartosc kazdej z nich – nie mniejsza niz 500 000,00 PLN netto; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia wymagana liczba dostaw wraz z instalacja i konfiguracja sieci LAN nie sumuje sie, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia musi wykonac 2 dostawy wraz z instalacja i konfiguracja sieci LAN okreslone powyzej. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostepniajacego zasoby; II. Wykonawca wykaze osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaze: • aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci powyzej 3 m (co najmniej 1 osoba), • aktualne uprawnienia energetyczne grupy 1, tj. uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji instalacji i urzadzen o napieciu znamionowym do 1 kV (co najmniej 1 osoba); •co najmniej cztery osoby do realizacji zamówienia, w tym co najmniej jedna z powyzszymi uprawnieniami oraz badaniami.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena oferty brutto
Description: 60 pkt

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji zamówienia
Description: 40 pkt
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Canal de communication ad hoc:
Nom: portal e-zamówienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 12/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations qui peuvent être complétées après la date limite de présentation des offres:
À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.
Informations complémentaires: art. 5 § 5 SWZ
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 12/07/2024 11:15:00 (UTC+2)
Lieu: Otwarcie ofert nastapi w siedzibie prowadzacego postepowanie: Wydzial Fizyki UW ul. Pasteura 5 02-093 Warszawa Pokój
   0. 18 – Dzial Zamówien Publicznych.
Informations complémentaires: Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy moga uczestniczyc w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania na Platformie e-Zamówienia. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostaly otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Conditions du marché:
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: spólki cywilne/konsorcja
Montage financier: Kupujacy zobowiazuje sie do zaplaty Sprzedawcy naleznosci za dostarczony sprzet w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokól ilosciowy i jakosciowy, podpisane bez zastrzezen przez obie Strony. Pozostale postanowienia dotyczace zasad finansowych uregulowane sa w SWZ i zal. nr 5 do SWZ.
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   2.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Uniwersytet Warszawski
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Uniwersytet Warszawski
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Uniwersytet Warszawski
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytet Warszawski
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Uniwersytet Warszawski
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Uniwersytet Warszawski
Organisation qui traite les offres: Uniwersytet Warszawski

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Uniwersytet Warszawski
Numéro d’enregistrement: 5250011266
Adresse postale: Krakowskie Przedmiescie 26/28  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-927
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: Jakub.Jung@fuw.edu.pl
Téléphone: 225532418
Adresse internet: https://www.uw.edu.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d9fb8239-15f0-475a-b9d8-26a6293c8d8d - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 17:18:52 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350379-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
32418000 - Réseau radio