Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Seringues - Dostawa strzykawek medycznych i igiel jednorazowych

2024/S 2024-373629  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373629-2024 - Résultats
Pologne – Seringues – Dostawa strzykawek medycznych i igiel jednorazowych
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa strzykawek medycznych i igiel jednorazowych
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa strzykawek medycznych i igiel jednorazowych szczególowo opisane w zalaczniku nr 2 i nr 8 do SWZ
Identifiant de la procédure: 73e0dc3b-3909-4317-812d-74afb3248305
Avis précédent: 70644-2024
Identifiant interne: 160/EZP/23
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141310 Seringues
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141320 Aiguilles à usage médical
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul.M.Curie Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy na potwierdzenie, ze oferowane dostawy, spelniaja okreslone przez Zamawiajacego wymagania, zada nastepujacych przedmiotowych srodków dowodowych: - Instrukcja obslugi, - Certyfikaty CE - próbki dla kazdej z pozycji w ilosci po 10 szt. w rozmiarach zgodnych z zapisami SWZ.
   2.  Próbki dostarczone do budynku B (Administracja ) w siedzibie zamawiajacego do pok.2B6 w terminie skladania ofert.
   3.  Dla uznania formalnej poprawnosci oferta musi zawierac ponadto nastepujace dokumenty i materialy: 1) Wypelniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/y uprawniona/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiacy zalacznik nr 1 do SWZ, 2) Wypelniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz asortymentowo-cenowy stanowiacy zalacznik nr 2 do SWZ (Pakiet).
   1.  Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówien publicznych - wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem 2) oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej, niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej (zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SWZ); 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem. 4) Oswiadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawców. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunków udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawców wykazuje spelnianie warunków udzialu w postepowaniu. 5) Oswiadczenie zgodnie z trescia art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówien publicznych (zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SWZ) 6) Oswiadczenie zgodnie z trescia art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych (zgodnie z zalacznikiem nr 6 do SWZ) 7) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine .
   2.  Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego Rozdzialu– sklada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówien publicznych- wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego Rozdzialu– sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarl ukladu z wierzycielami, jego dzialalnosc gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury- wystawionej nie wczesniej niz 3 miesiace przed ich zlozeniem.
   3.  Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Strzykawki jednorazowe
Description: Strzykawki jednorazowe 17 pozycji opisamych w SWZ
Identifiant interne: 160-1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141310 Seringues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul.M.C.Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: próbki zgodnie z SWZ
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: najnizsza cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Strzykawki jednorazowe bezpieczne
Description: Strzykawki jednorazowe 5 pozycji opisamych w SWZ
Identifiant interne: 160/EZP/23-2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141310 Seringues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul.M.C.Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: próbki zgodnie z SWZ
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: najnizsza cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Igly jednorazowe
Description: Igly jednorazowe 11 pozycji opisamych w SWZ
Identifiant interne: 160-3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141310 Seringues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul.M.C.Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: próbki zgodnie z SWZ
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: najnizsza cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub w terminie 15 dni jezeli informacja zostala przekazana w inny sposób Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 102 500,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BIOCHEM POLSKA S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: najkorzystniejsza oferta - Pakiet nr 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 102 500,00 PLN
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Strzykawki jednorazowe bezpieczne
Titre: Strzykawki jednorazowe bezpieczne
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 10/05/2024
Date de conclusion du marché: 22/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Numéro d’enregistrement: REGON: 001071806
Adresse postale: ul.M.Curie-Sklodowskiej 9  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-800
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: przetargi@sccs.pl
Téléphone: +48 32 4793668
Adresse internet: https://sccs.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Autres points de contact:
Nom officiel: Slaskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Département: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse internet: https://sccs.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Département: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse postale: ul.Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 48 224587840
Adresse internet: https://uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BIOCHEM POLSKA S.A.
Numéro d’enregistrement: 9511590183
Département: BIOCHEM POLSKA S.A.
Adresse postale: ul. Nowa 23  
Ville: Stara Iwiczna
Code postal: 05-500
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Biochem Polska S.A.
Adresse électronique: patrycjarojek@biochempolska.pl
Téléphone: 48 227371250
Adresse internet: https://www.biochempolska.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c8d92b13-e1e7-41ac-8f1a-2fdc957a9251 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2024 08:24:18 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373629-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles à usage médical