Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes - Zapewnienie uslug w zwi'?zku z organizacj'? misji gospodarczej oraz wizyty na targach Computex 2024

2024/S 2024-350471  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350471-2024 - Résultats
Pologne – Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes – Zapewnienie uslug w zwiazku z organizacja misji gospodarczej oraz wizyty na targach Computex 2024
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Województwo Dolnoslaskie - Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoslaskiego
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zapewnienie uslug w zwiazku z organizacja misji gospodarczej oraz wizyty na targach Computex 2024
Description: Przedmiotem zamówienia jest: a) zapewnienie uslug w zwiazku z udzialem dolnoslaskich przedsiebiorców w misji gospodarczej na targi COMPUTEX TAIPEI 2024 na Tajwanie w ramach projektu „Going Global
   4. 0 – Internacjonalizacja Dolnoslaskich Przedsiebiorstw, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do projektu umowy; b) zapewnienie uslug w zwiazku z wizyta przedstawicieli Dolnego Slaska na targach COMPUTEX TAIPEI 2024 na Tajwanie zgodnie z zalacznikiem nr 2 do projektu umowy. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiajacy okreslil w Opisach przedmiotu zamówienia, stanowiacych zalaczniki nr 1 i nr 2 do projektu umowy, stanowiacych razem zalacznik nr 6 do SWZ. Majac na wzgledzie sprawna realizacje poszczególnych punktów programu przez wszystkich uczestników wyjazdu, tzn. uczestników misji gospodarczej oraz wizyty, Zmawiajacy wymaga zakwaterowanie wszystkich osób w jednym obiekcie hotelowym, zapewnienie uslug gastronomicznych w tych samych restauracjach oraz zapewnienie biletów lotniczych na te same loty.
Identifiant de la procédure: a7dbed0e-6121-42e4-8357-b2c42f15fd92
Avis précédent: 214484-2024
Identifiant interne: DOK-IZ-II.272.21.2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: art. 138 ust.2 pkt 2) ustawy Pzp. Uzasadnienie: Zamawiajacy nie planowal organizacji misji na targi Computex w Tajpej. Inicjatywa organizacji misji pojawila sie dopiero na etapie pisania wniosku projektu „Going Global
   4. 0”, który zostal zlozony do instytucji posredniczacej 29 lutego 2024 r. Do ostatniej chwili wniosek projektowy byl konsultowany i dopracowywany, na ostatnim etapie jego tworzenia podjeto decyzje o wprowadzeniu dodatkowych wizyt w czerwcu 2024 r. w tym m. in. targów Computex w Tajpej. Zmiany byly podyktowane sygnalami otrzymywanymi od dolnoslaskich MSP, które zglaszaly potrzebe uczestnictwa w ww. targach. W odpowiedzi na co Zamawiajacy zdecydowal o organizacji misji gospodarczej oraz wizyty na ww. targi. Niezwlocznie po wpisaniu powyzszych misji do wniosku projektowego, przystapiono do omawiania mozliwosci wystawienniczych i udzialu w wydarzeniach z ich organizatorami. 14 marca rozmowy zostaly wstepnie ukonczone i okreslono mozliwosci potencjalnego udzialu. Natychmiast po tym opracowano OPZ oraz przeprowadzono wstepne analizy rynku, przygotowano równiez projekt umowy. Skrócenie terminu skladania ofert wynika z koniecznosci przyspieszenia procedury i jest niezbedne dla mozliwosci realizacji przedmiotowego zamówienia, a tym samym dotrzymania zobowiazan zapisanych we wniosku projektowym „Going Global
   4. 0”. Jesli Zamawiajacy nie zrealizuje zadania w okreslonym terminie to przyznane na ten cel w projekcie pieniadze zostana utracone.
Principales caractéristiques de la procédure: art. 139 ustawy Pzp
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Taïwan
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO: Województwo Dolnoslaskie – Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoslaskiego Wybrzeze J. Slowackiego 12-14, 50-411 Wroclaw tel. 071/ 776 97 03 Adres poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl Adres strony internetowej Zamawiajacego: http://www.umwd.dolnyslask.pl
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dolaczyc aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sklada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), stanowiacego Zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ/ESPD stanowia wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu – zgodnie z Zalacznikiem nr 2 do SWZ. Do oferty Wykonawca zobowiazany jest równiez dolaczyc aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia dotyczace przeslanek wykluczenia z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z zalacznikiem nr 5 do SWZ. Powyzszy zakaz obowiazuje równiez na etapie realizacji zamówienia, w zwiazku z czym wykonawca jest obowiazany aktualizowac przedmiotowe oswiadczenie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.
   2.  Zamawiajacy wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych srodków dowodowych, aktualnych na dzien zlozenia tych podmiotowych srodków dowodowych.
   3.  Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuja: 1) Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej (wzór oswiadczenia stanowi zalacznik nr 3 do SWZ). Ww. oswiadczenie nie bedzie wymagane w przypadku zlozenia w postepowaniu tylko jednej oferty. 2) Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w pkt 1 (JEDZ/ESPD), w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3-6 SWZ (wzór stanowi zalacznik nr 4 do SWZ). 3) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale VI pkt. 1 ppkt 1,2 i 4 SWZ, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.
   4.  Szczególowe informacje dotyczace wykonawców zagranicznych, wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia publicznego, podwykonawców zawarte sa w SWZ.
   5.  Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576, oraz w zwiazku z informacja Urzedu Zamówien Publicznych pod ponizszym linkiem https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/stosowanie-unijnego-zakazu-udzialu-wykonawcow-rosyjskich-w-zamowieniach/stosowanie-unijnego-zakazu-udzialu-wykonawcow-rosyjskich-w-zamowieniach.
   6.  Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 09.06.2024 r. przy czym termin misji gospodarczej oraz wizyty planowany jest w dniach 03-09 czerwca 2024 roku.
   7.  Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 22.07.2024 r. wlacznie.
   8.  Zamówienie jest wspólfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Slaska 2021-2027. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia, jezeli srodki publiczne, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie zostana mu przyznane.
   9.  W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy nie okresla wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, oraz wymagan w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zapewnienie uslug w zwiazku z organizacja misji gospodarczej oraz wizyty na targach Computex 2024
Description: Zapewnienie uslug w zwiazku z organizacja misji gospodarczej oraz wizyty na targach Computex 2024: a) zapewnienie uslug w zwiazku z udzialem dolnoslaskich przedsiebiorców w misji gospodarczej na targi COMPUTEX TAIPEI 2024 na Tajwanie w ramach projektu „Going Global
   4. 0 – Internacjonalizacja Dolnoslaskich Przedsiebiorstw, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do projektu umowy; b) zapewnienie uslug w zwiazku z wizyta przedstawicieli Dolnego Slaska na targach COMPUTEX TAIPEI 2024 na Tajwanie zgodnie z zalacznikiem nr 2 do projektu umowy.
Identifiant interne: DOK-IZ-II.272.21.2024 - numer postepowania
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63500000 Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Taïwan
Informations complémentaires: Tajpej
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 10/05/2024
Date de fin de durée: 09/06/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: cena
Description: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: l.p. Kryterium Waga *
   1.  Cena (C) 100% (100% = 100,00 pkt) * wg zasady 1% = 1 pkt Liczba punktów za kryterium: „Cena” (C) – zostanie obliczona, z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku, w nastepujacy sposób: C=(( C_min)/C_n ) x 100 [PKT] gdzie: C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie Cmin – najnizsza cena sposród ocenianych ofert Cn – cena oferty ocenianej Oceny ofert bedzie dokonywala komisja przetargowa. Jezeli zostala zlozona oferta, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z pózn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarów i uslug, która mialby obowiazek rozliczyc. W ofercie o której mowa powyzej, Wykonawca ma obowiazek: 1) poinformowania Zamawiajacego, ze wybór jego oferty bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, 2) wskazania nazwy (rodzaju) uslugi, których swiadczenie beda prowadzily do powstania obowiazku podatkowego, 3) wskazania wartosci uslugi objetej obowiazkiem podatkowym Zamawiajacego, bez kwoty podatku, 4) wskazania stawki podatku od towarów i uslug, która zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miala zastosowanie.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: zgodnie z art. 515 ustawy Pzp
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Województwo Dolnoslaskie - Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoslaskiego
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 347 080,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Karoten Slawomir Marchewski
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 347 080,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: DOK-IZ-II.272.21.2024
Titre: Zapewnienie uslug w zwiazku z organizacja misji gospodarczej oraz wizyty na targach Computex 2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 14/05/2024
Date de conclusion du marché: 28/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Information sur les fonds de l'Union européenne
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Fonds européen de développement régional (FEDER)
Identifiant des fonds de l’UE: FEDS.01.04-IP.01-0001/24
Autres informations sur les fonds de l’UE: Wspólfinansowane ze srodków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Slaska 2021-2027
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse347 080,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée555 640,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Województwo Dolnoslaskie - Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoslaskiego
Numéro d’enregistrement: 931934644
Ville: Wroclaw
Code postal: 50-411
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl
Téléphone: (71) 776 97 03
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Logintrade S.A.
Numéro d’enregistrement: 020811830
Adresse postale: ul. Legnicka 57D, lokal B/J  
Ville: Wroclaw
Code postal: 54-203
Subdivision pays (NUTS): Miasto Wroclaw (PL514)
Pays: Pologne
Adresse électronique: helpdesk@logintrade.net
Téléphone: +48 717873534
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Karoten Slawomir Marchewski
Numéro d’enregistrement: 6921728024
Adresse postale: ul. Tymienieckiego 25C/420  
Ville: Lódz
Code postal: 90-350
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Adresse électronique: katarzyna.marchewska@gmail.com
Téléphone: +48 691833215
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f6523e9a-8627-470b-b2a3-09195de01a6d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 12:13:48 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350471-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
63500000 - Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes