Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires : '?wiadczenie kompleksowej obs'?ugi rewidenckiej wagonów i sk'?adów poci'?gów "PKP Intercity" S.A.

2024/S 2024-121963  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121963-2024 - Résultats
Pologne – Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires – Swiadczenie kompleksowej obslugi rewidenckiej wagonów i skladów pociagów "PKP Intercity" S.A.
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Swiadczenie kompleksowej obslugi rewidenckiej wagonów i skladów pociagów "PKP Intercity" S.A.
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant de la procédure: edffa4d7-367b-4268-9dbf-ae941af848d6
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: czesc 1 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Kielce
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 22/WNP-020231/PRZ -czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy. Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: czesc 2 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Rzeszów
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ- czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy.Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: czesc 3 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunkach: Bielsko- Biala, Gliwice, Racibórz, Wisla, Powroznik (Krynica, Muszyna), Stalowa Wola
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ czesc 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy. Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: czesc 4 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Zakopane,
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ czesc 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy. Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: czesc 5 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Swinoujscie
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ czesc 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy. Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: czesc 6 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Slupsk (Ustka),
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ czesc 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy. Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: czesc 7 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Zielona Góra,
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ czesc 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy. Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: czesc 8 przedmiotu zamówienia – obsluga rewidencka wagonów i skladów pociagów „PKP Intercity” S.A. na posterunku Gorzów Wielkopolski.
Description: Swiadczenie uslug rewidenckich obejmowac bedzie m.in. wykonywanie nastepujacych czynnosci o stalym lub zmiennym zakresie: 1) przygotowanie skladów pociagów do wyjazdu w droge (w szczególnosci sprawdzenie w wagonach ukladów hamulcowych, jezdnych, cieglowo-zderznych, tj. ukladów decydujacych o bezpieczenstwie, 2) przyjmowanie skladów pociagów przyjezdzajacych na stacje zwrotne, 3) wykonywanie obslugi rewidenckiej skladów pociagów, 4) wykonywanie napraw biezacych bez wylaczenia, przegladów miedzypociagowych wagonów, 5) inne czynnosci niezbedne do prawidlowego utrzymania i eksploatacji wagonów pasazerskich. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji wskazane zostaly w Projektowanych postanowieniach umowy (Zalacznik nr 1 do SWZ)
Identifiant interne: 23/WNP-020231/PRZ czesc 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63711000 Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires
Options:
Description des options: Zamawiajacy na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp przewiduje mozliwosc zastosowania prawa opcji, w ramach kazdej z czesci zamówienia. Opcja, bedzie polegala na mozliwosci zwiekszenia zakresu obslugi rewidenckiej dodatkowo (tj. ponad zakres podstawowy zamówienia wskazany, w ramach odpowiednich czesci zamówienia, do 10 % wartosci zamówienia podstawowego w ramach danej umowy. Sposób korzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji zostal opisany w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych Zalacznik nr 1 do SWZ.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: cena
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 971 298,80 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklady Uslugowo-Produkcyjno-Handlowe „POMORZE” sp. z o.o.
Sous-traitants du lauréat:
Nom officiel: KUK - Kompleksowe Uslugi Kolejowe Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta Konsorcjum firm dla czesci 5 przedmiotu zamówienia
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 2 118 451,50 PLN
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc 5 - obsluga rewidencka na posterunku Swinoujscie
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 10/01/2024
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse2 118 451,50 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NKN Uslugi Kolejowe Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Sous-traitants du lauréat:
Nom officiel: RailTrans Poland Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spólka komandytowa
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta Konsorcjum firm dla czesci 6 przedmiotu zamówienia
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 2 590 120,50 PLN
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc 6 - obsluga rewidencka na posterunku Slupsk (Ustka)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 10/01/2024
Date de conclusion du marché: 29/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 300 808,30 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklady Uslugowo-Produkcyjno-Handlowe „POMORZE” sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta Wykonawcy dla czesci 8 przedmiotu zamówienia
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 640 500,06 PLN
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc 8 - obsluga rewidencka na posterunku Gorzów Wielkopolski
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 10/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse640 500,06 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Numéro d’enregistrement: PL 526 25 44 258
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-305
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: beata.bralewska@intercity.pl
Téléphone: +48 451060690
Adresse internet: http://www.intercity.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22 458 78 01
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Zaklady Uslugowo-Produkcyjno-Handlowe „POMORZE” sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 8520600963
Adresse postale: ul. Narutowicza 22  
Ville: Szczecin
Code postal: 70-231
Subdivision pays (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Pays: Pologne
Adresse électronique: lozowski@pomorze.szczecin.pl
Téléphone: +48 601872092
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0005 LOT-0008
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: KUK - Kompleksowe Uslugi Kolejowe Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 8522615319
Adresse postale: ul. Pszenna 51  
Ville: Szczecin
Code postal: 70-780
Subdivision pays (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Pays: Pologne
Adresse électronique: lozowski@pomorze.szczecin.pl
Téléphone: +48 601872092
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: NKN Uslugi Kolejowe Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: 9552160663
Adresse postale: ul. Firlika 20  
Ville: Szczecin
Code postal: 71-637
Subdivision pays (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@nkn.com.pl
Téléphone: 91 812-69-74
Adresse internet: http://nkn.com.pl
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0006
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: RailTrans Poland Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spólka komandytowa
Numéro d’enregistrement: 9552407922
Ville: Szczecin
Code postal: 71-305
Subdivision pays (NUTS): Miasto Szczecin (PL424)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@nkn.com.pl
Téléphone: 91 812-69-74
Adresse internet: https://railtrans.com.pl
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9ed948c3-151a-4a07-bc94-24b9e892247c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 09:04:54 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 121963-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
63711000 - Services d'appui dans le domaine des transports ferroviaires