Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services d'appui hospitalier '?? Us'?uga kompleksowego sprz'?tania, czynno'?ci pomocniczych i transportu wewn'?trznego

2024/S 2024-128875  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128875-2024 - Résultats
Pologne – Services d'appui hospitalier – Usluga kompleksowego sprzatania, czynnosci pomocniczych i transportu wewnetrznego
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Usluga kompleksowego sprzatania, czynnosci pomocniczych i transportu wewnetrznego
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu czynnosci pomocniczych, kompleksowego sprzatania, transportu wewnetrznego, które maja byc swiadczone swiadczony w budynkach mieszczacych sie przy ulicach M. Sklodowskiej - Curie i Waszyngtona: (lózka: stan na 30.09.2023 . - ok. 700, 4 bloki operacyjne, 24 sale operacyjne) oraz w bloku mieszkalnym przy ulicy Szpitalnej. Usluga realizowana bedzie przez okres 36 miesiecy.
Identifiant de la procédure: f2703138-22a2-4c63-bfa6-58d417c5908f
Identifiant interne: 137/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85112000 Services d'appui hospitalier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90910000 Services de nettoyage
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Sklodowskiej-Curie 24A ul. Szpitalna 35a ul, Warszyngtona 15a
Ville: Bialystok
Code postal: 15-276
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 74 842 330,31 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Usluga kompleksowego sprzatania, czynnosci pomocniczych i transportu wewnetrznego
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu czynnosci pomocniczych, kompleksowego sprzatania, transportu wewnetrznego, które maja byc swiadczone swiadczony w budynkach mieszczacych sie przy ulicach M. Sklodowskiej - Curie i Waszyngtona: (lózka: stan na 30.09.2023 . - ok. 700, 4 bloki operacyjne, 24 sale operacyjne) oraz w bloku mieszkalnym przy ulicy Szpitalnej. Usluga realizowana bedzie przez okres 36 miesiecy.
Identifiant interne: 137/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85112000 Services d'appui hospitalier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90910000 Services de nettoyage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Sklodowskiej-Curie 24A ul. Szpitalna 35a ul, Warszyngtona 15a
Ville: Bialystok
Code postal: 15-276
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/03/2024
Date de fin de durée: 02/03/2027
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: A):Dokumenty wymagane na etapie skladania ofert/wniosków: Formularz ofertowo – cenowy, Zalacznik do formularza oferty (OPZ), Jednolity europejski dokument zamówienia, Oswiadczenie wykonawcy dotyczace odrebnych przeslanek wykluczenia, Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby – jesli dotyczy, Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby – jesli dotyczy, Potwierdzenie umocowania do dzialania w imieniu wykonawcy. Dokumenty skladane na wezwanie zamawiajacego: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równowazny dokument - dotyczy podmiotów zagranicznych, Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu wstepnym, Oswiadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitalowej, Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. B): Ad.
   5. 1.12 Warunki udzielenia zamówienia Czesci: "Termin skladania ofert: 2024-01-12+01:00 12:00:00+01:00" "Informacje na temat publicznego otwarcia: Data/godzina: 2024-01-12+01:00 12:15:00+01:00" Informacja "+01:00" przy dacie i godzinie skladania o otwarcia ofert jest dodawana systemowo przez publikator i nalezny ja zignorowac. Rzeczywiste terminy to: "Termin skladania ofert: 2024-01-12, godzina: 12:00:00" "Informacje na temat publicznego otwarcia: Data/godzina: 2024-01-12, godzina 12:15:00" C): Szacowany okres obowiazywania umowy to 36 miesiecy. Wskazane daty poczatkowa i koncowa obowiazywania umowy moga ulec zmianie. D): Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie kryterium: cena = 100%. Szczególowy opis kryteriów oceny ofert okreslony zostal w Rozdziale 21 SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Wg SWZ
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
Numéro d’enregistrement: 5422534985
Adresse postale: ul. Sklodowskiej-Curie 24a  
Ville: Bialystok
Code postal: 15-276
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zamowienia@uskwb.pl
Téléphone: 85 831 83 88
Adresse internet: www.uskwb.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://e-propublico.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1620bbe5-f367-40be-be70-b1c29ebbe4ec - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 11:57:34 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 128875-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
85112000 - Services d'appui hospitalier