Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection : Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. :Budowa I etapu wschodniej obwodnicy miasta Bia'?a Podlaska

2024/S 2024-083969  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83969-2024 - Résultats
Pologne – Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection – Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa I etapu wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gmina Miejska Biala Podlaska
Forme juridique de l’acheteur: Groupement d’autorités publiques
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa I etapu wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe I etapu wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna i bezkolizyjnym skrzyzowaniem z ul. Sidorska i linia kolejowa nr
   2. 
   2.  Nazwa/y i kod/y Wspólnego Slownika Zamówien: (CPV): Glówny przedmiot: 71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne. Dodatkowe przedmioty: 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztów 71250000-5 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i pomiarowe 71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania. 71332000-4 Geotechniczne uslugi inzynierskie. 71354000-4 Uslugi sporzadzania map.
   3.  Przedmiotem zamierzenia projektowego jest: 1) rozbudowa istniejacej Al. Solidarnosci (droga powiatowa nr 1154L) na odcinku od km 0+000,00 do km 2+221,8, do parametrów drogi klasy G stanowiacej kontynuacje wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska polozonej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 812, 2) budowa nowego odcinka drogi stanowiacej czesc wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska do skrzyzowania z planowana droga do jednostki wojskowej, dlugosci okolo 1 km tj od km 2+221,8 do km 3+220,5. W zakresie planowanej inwestycji przewidziano budowe dwóch wiaduktów, nad ul. Sidorska i nad linia kolejowa E 20. Klasa obciazenia pojazdami samochodowymi wiaduktów I, klasa MLC: dla pojazdów kolowych jedna kolumna 150, dla pojazdów kolowych dwie kolumny 100; dla pojazdów gasienicowych jedna kolumna 120, dla pojazdów gasienicowych dwie kolumna 80. Dodatkowo zaplanowano budowe jezdni dodatkowych stanowiacych dojazd do przyleglych posesji (o szacunkowej lacznej dlugosci ok 1150 m), 3) budowa drogi stanowiacej dojazd do jednostki wojskowej dlugosci okolo 515 m (wzdluz terenów jednostki wojskowej), 4) rozbudowa ul. Sidorskiej w obrebie planowanego wiaduktu. W zwiazku z budowa wiaduktu nad ul. Sidorska zachodzi koniecznosc zmiany przebiegu fragmentu ul. Sidorskiej, np. zwiazanej ze zmiana niwelety, przebudowy uzbrojenia w obrebie wiaduktu itp.
   4.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w Zalaczniku nr 1 i 2 do SWZ.
Identifiant de la procédure: 514c27e8-c7cc-41a2-96aa-36ae58adb2d1
Identifiant interne: ZP.271.3.15.2023.MCH2
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts, 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection, 71320000 Services de conception technique, 71332000 Services d'ingénierie géotechnique, 71354000 Services d'établissement de cartes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Biala Podlaska
Subdivision pays (NUTS): Bialski (PL811)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Szczególowe informacje w zakresie miejsca realizacji zawarte zostaly w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osób wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamówienia.
   2.  Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 45 000,00 zl. (slownie: czterdziesci piec tysiecy 00/100 zlotych);
   3.  Wadium moze byc wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pieniadzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
   4.  Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uplywu terminu zwiazania oferta, z wyjatkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy p.z.p.
   5.  Wykonawca zobowiazany jest zlozyc wraz z oferta oswiadczenie stanowiace wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca na dzien skladania ofert: 1) nie podlega wykluczeniu, 2) spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
   6.  Oswiadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiazany jest zlozyc w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem" lub „JEDZ"- wg Zalacznika 4 do SWZ.
   7.  Wykonawca zobowiazany jest zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U. L 111 z
   8. 4.2022) – wg Zalacznika Nr 5 do SWZ.
   8.  W przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 1 i ust. 5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia dolaczaja do oferty oswiadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub uslugi wykonaja poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy oferte sklada spólka cywilna, a pelen zakres prac wykonaja wspólnicy wspólnie w ramach umowy spólki oswiadczenie powinno potwierdzac ten fakt. Oswiadczenie nalezy zlozyc wg wymogów Zalacznika nr 6 do SWZ.
   9.  Oferta musi zawierac nastepujace oswiadczenia i dokumenty: 1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiacy Zalacznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca moze sporzadzic oferte wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmowac dane wymagane dla oferty w SWZ i zalacznikach). 2) Oswiadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, 3) Oswiadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 6 SWZ, 4) Oswiadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 SWZ (jezeli dotyczy), 5) Zobowiazanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 SWZ - do wykorzystania wzór (druk), stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ (jezeli dotyczy). 6) Potwierdzenie umocowania do dzialania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby: a) zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze osoba dzialajaca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zada zlozenia wraz z oferta odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru; b) wykonawca lub podmiot udostepniajacy zasoby nie jest zobowiazany do zlozenia dokumentów, o których mowa w lit a), jezeli zamawiajacy moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazal dane umozliwiajace dostep do tych dokumentów; c) jezeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby dziala osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiajacy zada od wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby zlozenia wraz z oferta pelnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajacego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 7) Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jezeli dotyczy). 10. W niniejszym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie w jezyku polskim przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z pózn. zm.), za posrednictwem Platformy zakupowej https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezplatne. 11. Zamawiajacy moze równiez komunikowac sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@bialapodlaska.pl; marek.chmiel@bialapodlaska.pl oraz na e-mail do kontaktu wskazany w tresci oferty wykonawcy. Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oswiadczen skladane sa przez Wykonawce za posrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiajacy dopuszcza równiez mozliwosc skladania dokumentów elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentów lub oswiadczen za pomoca poczty elektronicznej, na adresy email wskazane w zdaniu
   1.  12. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiajacy podaje wymagania techniczne zwiazane z korzystaniem z Platformy: 1) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamiec min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa obslugujaca TLS
   1. 2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0); 4) wlaczona obsluga JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obslugujacy pliki w formacie .pdf. 13. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowien § 14 projektu umowy.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa I etapu wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe I etapu wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna i bezkolizyjnym skrzyzowaniem z ul. Sidorska i linia kolejowa nr
   2. 
   2.  Nazwa/y i kod/y Wspólnego Slownika Zamówien: (CPV): Glówny przedmiot: 71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne. Dodatkowe przedmioty: 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztów 71250000-5 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i pomiarowe 71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania. 71332000-4 Geotechniczne uslugi inzynierskie. 71354000-4 Uslugi sporzadzania map.
   3.  Przedmiotem zamierzenia projektowego jest: 1) rozbudowa istniejacej Al. Solidarnosci (droga powiatowa nr 1154L) na odcinku od km 0+000,00 do km 2+221,8, do parametrów drogi klasy G stanowiacej kontynuacje wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska polozonej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 812, 2) budowa nowego odcinka drogi stanowiacej czesc wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska do skrzyzowania z planowana droga do jednostki wojskowej, dlugosci okolo 1 km tj od km 2+221,8 do km 3+220,5. W zakresie planowanej inwestycji przewidziano budowe dwóch wiaduktów, nad ul. Sidorska i nad linia kolejowa E 20. Klasa obciazenia pojazdami samochodowymi wiaduktów I, klasa MLC: dla pojazdów kolowych jedna kolumna 150, dla pojazdów kolowych dwie kolumny 100; dla pojazdów gasienicowych jedna kolumna 120, dla pojazdów gasienicowych dwie kolumna 80. Dodatkowo zaplanowano budowe jezdni dodatkowych stanowiacych dojazd do przyleglych posesji (o szacunkowej lacznej dlugosci ok 1150 m), 3) budowa drogi stanowiacej dojazd do jednostki wojskowej dlugosci okolo 515 m (wzdluz terenów jednostki wojskowej), 4) rozbudowa ul. Sidorskiej w obrebie planowanego wiaduktu. W zwiazku z budowa wiaduktu nad ul. Sidorska zachodzi koniecznosc zmiany przebiegu fragmentu ul. Sidorskiej, np. zwiazanej ze zmiana niwelety, przebudowy uzbrojenia w obrebie wiaduktu itp.
   4.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w Zalaczniku nr 1 i 2 do SWZ.
Identifiant interne: ZP.271.3.15.2023.MCH2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts, 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection, 71320000 Services de conception technique, 71332000 Services d'ingénierie géotechnique, 71354000 Services d'établissement de cartes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Biala Podlaska
Code postal: 21-500
Subdivision pays (NUTS): Bialski (PL811)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Szczególowe informacje w zakresie miejsca realizacji zawarte zostaly w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/01/2024
Durée: 16 Mois
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena ofertowa brutto waga 100%. Sposób oceny wg wzoru: C = Cena najtanszej oferty / Cena badanej oferty x 100pkt
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: C = Cena najtanszej oferty / Cena badanej oferty x 100pkt
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przewidziane sa w dziale IX ustawy p.z.p.
   2.  Srodkami ochrony prawnej sa odwolanie i skarga do sadu.
   3.  Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wnoszenia odwolan: 1) Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej,, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gmina Miejska Biala Podlaska
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Gmina Miejska Biala Podlaska
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Gmina Miejska Biala Podlaska
Organisation qui exécute le paiement: Gmina Miejska Biala Podlaska
Organisation qui signe le marché: Gmina Miejska Biala Podlaska

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 368 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ZNAK GDANSK SP. Z O.O.
Offre:
Identifiant de l’offre: ZNAK GDANSK SP. ZO.O.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: ZP.271.3.15.2023.MCH2
Titre: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa I etapu wschodniej obwodnicy miasta Biala Podlaska
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 09/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Gmina Miejska Biala Podlaska
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse2 368 000,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 259 500,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gmina Miejska Biala Podlaska
Numéro d’enregistrement: NIP: 5372335662
Adresse postale: ul. Marszalka Józefa Pilsudskiego 3  
Ville: Biala Podlaska
Code postal: 21-500
Subdivision pays (NUTS): Bialski (PL811)
Pays: Pologne
Point de contact: Urzad Miasta Biala Podlaska, Referat Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zamowienia@bialapodlaska.pl
Téléphone: +48 833416869
Télécopieur: +48 833437064
Adresse internet: http://www.bialapodlaska.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP: 526-22-39-325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: ZNAK GDANSK SP. Z O.O.
Numéro d’enregistrement: 5833160351
Adresse postale: UL. POTEGOWASKA 12 LOK. 48  
Ville: Gdansk
Code postal: 80-174
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat
Adresse électronique: biuro@znakgdansk.pl
Téléphone: 58 7463900
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: de263519-ce39-48a0-a6ff-f645a3b7ea25 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 13:00:06 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83969-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection