Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection : Rewitalizacja i adaptacja dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespo'?u pa'?acowego i za'?oüenia obronnego w Bieüuniu - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z us'?ugami towarzysz'?cymi

2024/S 2024-084805  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84805-2024 - Notification préalable d’attribution directe
Pologne – Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection – Rewitalizacja i adaptacja dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespolu palacowego i zalozenia obronnego w Biezuniu - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uslugami towarzyszacymi
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Rewitalizacja i adaptacja dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespolu palacowego i zalozenia obronnego w Biezuniu - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uslugami towarzyszacymi
Description: Przedmiotem zamówienia jest usluga dot. wykonania na podstawie wybranej pracy konkursowej Dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji i wynikajacym z przedstawionej koncepcji konkursowej, pozyskanie i opracowanie materialów przedprojektowych (m.in. mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej), projekt wnetrz, pelnienie funkcji bieglego ds. przedmiotu zamówienia w kazdym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu wykonania Inwestycji oraz pelnienie nadzoru autorskiego, a takze swiadczenia innych uslug zwiazanych z przygotowaniem i realizacja Inwestycji Postepowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego o wartosci przekraczajacej progi unijne, o których mowa w art. 3 Ustawy, prowadzone jest w wyniku przeprowadzonego konkursu o nazwie „Konkurs architektoniczny dwuetapowy realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespolu palacowego i zalozenia obronnego w Biezuniu”- Konkurs SARP Nr 1044 lipiec 2023r. (strona internetowa Konkursu: https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl), w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 4 Ustawy na zadanie pn.” Rewitalizacja i adaptacja dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespolu palacowego i zalozenia obronnego w Biezuniu - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uslugami towarzyszacymi” - Numer referencyjny postepowania: DzAI 281.01.24. Zamówienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiajacy udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. Dla mozliwosci zastosowania trybu z wolnej reki konieczny jest funkcjonalny zwiazek Konkursu (pracy konkursowej) z finalnym ksztaltem i wykonaniem zamówienia. Majac powyzsze na uwadze, Zamawiajacy stosujac art. 214 ust. 1 pkt 4 Ustawy, zaprasza do negocjacji podmiot, który wygral Konkurs w celu ustalenia warunków wykonania uslugi na podstawie wybranej pracy konkursowej (art. 326 pkt 2 Ustawy). Zgodnie z Zatwierdzeniem wyników rozstrzygniecia etapu II Konkursu z dnia 12.12.2023r. nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na wykonanie uslugi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostala przyznana Uczestnikom Konkursu wspólnie bioracy udzial w Konkursie: 1) topoScape sp. z o.o., ul. Paprotki 2, 02-747 Warszawa, 2) Archigrest sp. z o.o., ul. Marszalkowska 83, 00-683 Warszawa.
Identifiant de la procédure: 2f363780-2d15-481c-939b-f731247e1e6b
Identifiant interne: DzAI 281.01.24
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71200000 Services d'architecture, 71220000 Services de création architecturale, 71248000 Supervision du projet et documentation, 71300000 Services d'ingénierie, 71320000 Services de conception technique, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil, 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère, 71420000 Services d'architecture paysagère
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Rewitalizacja i adaptacja dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespolu palacowego i zalozenia obronnego w Biezuniu - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uslugami towarzyszacymi.
Description: Przedmiotem zamówienia jest usluga dot. wykonania na podstawie wybranej pracy konkursowej Dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji i wynikajacym z przedstawionej koncepcji konkursowej, pozyskanie i opracowanie materialów przedprojektowych (m.in. mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej), projekt wnetrz, pelnienie funkcji bieglego ds. przedmiotu zamówienia w kazdym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu wykonania Inwestycji oraz pelnienie nadzoru autorskiego, a takze swiadczenia innych uslug zwiazanych z przygotowaniem i realizacja Inwestycji Postepowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego o wartosci przekraczajacej progi unijne, o których mowa w art. 3 Ustawy, prowadzone jest w wyniku przeprowadzonego konkursu o nazwie „Konkurs architektoniczny dwuetapowy realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespolu palacowego i zalozenia obronnego w Biezuniu”- Konkurs SARP Nr 1044 lipiec 2023r. (strona internetowa Konkursu: https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl), w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 4 Ustawy na zadanie pn.” Rewitalizacja i adaptacja dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespolu palacowego i zalozenia obronnego w Biezuniu - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uslugami towarzyszacymi” - Numer referencyjny postepowania: DzAI 281.01.24. Zamówienie z wolnej reki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiajacy udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawca. Dla mozliwosci zastosowania trybu z wolnej reki konieczny jest funkcjonalny zwiazek Konkursu (pracy konkursowej) z finalnym ksztaltem i wykonaniem zamówienia. Majac powyzsze na uwadze, Zamawiajacy stosujac art. 214 ust. 1 pkt 4 Ustawy, zaprasza do negocjacji podmiot, który wygral Konkurs w celu ustalenia warunków wykonania uslugi na podstawie wybranej pracy konkursowej (art. 326 pkt 2 Ustawy). Zgodnie z Zatwierdzeniem wyników rozstrzygniecia etapu II Konkursu z dnia 12.12.2023r. nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki na wykonanie uslugi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostala przyznana Uczestnikom Konkursu wspólnie bioracy udzial w Konkursie: 1) topoScape sp. z o.o., ul. Paprotki 2, 02-747 Warszawa, 2) Archigrest sp. z o.o., ul. Marszalkowska 83, 00-683 Warszawa.
Identifiant interne: DzA 281.01.24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71200000 Services d'architecture, 71220000 Services de création architecturale, 71248000 Supervision du projet et documentation, 71300000 Services d'ingénierie, 71320000 Services de conception technique, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil, 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère, 71420000 Services d'architecture paysagère
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 96 Mois
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Numéro d’enregistrement: 7760004823
Adresse postale: Narutowicza 64  
Ville: Sierpc
Code postal: 09-200
Subdivision pays (NUTS): Plocki (PL923)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Administracji i Inwestycji
Adresse électronique: a.rzeszotarska@mwmskansen.pl
Téléphone: 242752883
Adresse internet: www.mwmskansen.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +482245878440
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Archigrest spólka z o.o.
Numéro d’enregistrement: 7010676783
Adresse postale: ul.Marszalkowska 83  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-683
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: hello@archigrest.com
Téléphone: +48664606661
Rôles de cette organisation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: TOPOSCAPE sp. zo.o.
Numéro d’enregistrement: 9512466031
Adresse postale: ul.Paprotki 2  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-747
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: toposcape@toposcape.pl
Téléphone: +48602385447
Rôles de cette organisation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 78455-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9db4ec7d-772b-49e5-859a-23bcc5e84712  - 01
Type de formulaire: Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 07:40:31 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84805-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection