Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection '?? '??Wykonanie pe'?nobranüowej dokumentacji projektowej '?cieüki w koronach drzew'?' oraz '??Wykonanie pe'?nobranüowej dokumentacji projektowej wieüy widokowej'?'.

2024/S 2024-129200  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129200-2024 - Résultats
Pologne – Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection – „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej Sciezki w koronach drzew” oraz „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej wiezy widokowej”.
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Roztoczanski Park Narodowy
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej Sciezki w koronach drzew” oraz „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej wiezy widokowej”.
Description: Przedmiot uslugi, zgodnie z umowa, w szczególnosci, bedzie polegal na wykonaniu pelnobranzowej dokumentacji projektowej dla Inwestycji pn. "Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej Sciezki w koronach drzew" oraz "Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej wiezy widokowej" oraz swiadczeniu uslug nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych zwiazanych z realizacja Inwestycji.
Identifiant de la procédure: 569bc5d4-b7c9-4bc4-9822-28edfcf94cff
Identifiant interne: ZUP.271.16.2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71200000 Services d'architecture, 71220000 Services de création architecturale, 71248000 Supervision du projet et documentation, 71300000 Services d'ingénierie, 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Plazowa 2  
Ville: Zwierzyniec
Code postal: 22-470
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji zamówien bedzie obszar administracyjny Roztoczanskiego Parku Narodowego
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 504 065,04 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 305 pkt. 1 z art. 214 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej Sciezki w koronach drzew”
Description: Przedmiot uslugi, zgodnie z umowa, w szczególnosci, bedzie polegal na wykonaniu pelnobranzowej dokumentacji projektowej dla Inwestycji pn. „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej Sciezki w koronach drzew” oraz swiadczeniu uslugi nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych zwiazanych z realizacja Inwestycji.
Identifiant interne: 07/ZUP/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71200000 Services d'architecture, 71200000 Services d'architecture, 71220000 Services de création architecturale, 71248000 Supervision du projet et documentation, 71300000 Services d'ingénierie, 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Zwierzyniec
Code postal: 22-470
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji zamówienia bedzie obszar administracyjny Roztoczanskiego Parku Narodowego
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 853 658,54 PLN
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Utrwalenie warunków sprzyjajacych konkurencyjnosci makroregionu oraz wyzszej jakosci zycia w Polsce Wschodniej. Zadania realizowane w projekcie ukierunkowane sa na dzialalnosc edukacyjna i udostepnianie parku dla turystyki, zwiekszenie swiadomosci przyrodniczej i ekologicznej spoleczenstwa oraz propagowanie idei ochrony przyrody. Budowa sciezki edukacyjnej „w koronach drzew” w bezposrednim sasiedztwie OEM i historycznej czesci Zwierzynca oraz stawów Echo, ma za zadanie wydluzenie sezonu turystycznego i zwiekszenie atrakcyjnosci obszaru o mniejszych walorach przyrodniczych, przyleglego do obszaru turystycznego Zwierzynca. Powstala infrastruktura spowoduje zatrzymanie turysty na dluzszy czas na pograniczu miasta i Parku. Tym samym nastapi, poprzez rozszerzenie oferty turystycznej w obszarze peryferyjnym Parku, mniejsze zainteresowanie, a tym samym odciazenie obszarów o wiekszych walorach przyrodniczych.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif social promu: Autre
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt
   4.  i 5 powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Roztoczanski Park Narodowy
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Roztoczanski Park Narodowy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Roztoczanski Park Narodowy
Organisation qui exécute le paiement: Roztoczanski Park Narodowy
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej wiezy widokowej”
Description: Przedmiot uslugi, zgodnie z umowa, w szczególnosci, bedzie polegal na wykonaniu pelnobranzowej dokumentacji projektowej dla Inwestycji pn. „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej wiezy widokowej” oraz swiadczeniu uslugi nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych zwiazanych z realizacja Inwestycji.
Identifiant interne: 08/ZUP/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71200000 Services d'architecture, 71220000 Services de création architecturale, 71248000 Supervision du projet et documentation, 71300000 Services d'ingénierie, 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère, 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Panasówka
Code postal: 23-407
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bedzie obszar otuliny Roztoczanskiego Parku Narodowego
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 31/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 650 406,50 PLN
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadania realizowane w projekcie ukierunkowane sa na dzialalnosc edukacyjna i udostepnianie parku dla turystyki oraz propagowanie idei ochrony przyrody. Budowa wiezy w Panasówce jest dzialaniem majacym na celu defragmentacje ruchu turystycznego i odciazenie obszarów cennych przyrodniczo. Przekierowanie go, poprzez rozwój atrakcji turystycznych, w obszar peryferyjny – otuline Parku- zwiekszenie integracji i spójnosci spolecznej makroregionu (budowanie wiezi spolecznych), tworzenie nowych mozliwosci spedzenia wolnego czasu. Wieza widokowa umozliwi wglad w zanikajace kulturowe, harmonijne krajobrazy Roztocza w strefie krawedziowej regionu.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
Objectif social promu: Accessibilité pour tous
Objectif social promu: Autre
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a).
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt
   4.  i 5 powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pózn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Roztoczanski Park Narodowy
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Roztoczanski Park Narodowy
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Roztoczanski Park Narodowy
Organisation qui exécute le paiement: Roztoczanski Park Narodowy

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 737 000,00 PLN
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Marché de services à attribuer au lauréat ou à l’un des lauréats selon le règlement d’un concours
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Marcin Galas autograf studio
Offre:
Identifiant de l’offre: Marcin Galas autograf studio
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 987 000,00 PLN
L’offre a été classée
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 07/ZUP/2024
Titre: „Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej Sciezki w koronach drzew”
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 10/10/2023
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MAKOWSCY MUZACZ SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Offre:
Identifiant de l’offre: MAKOWSCY MUZACZ SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 750 000,00 PLN
L’offre a été classée
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 08/ZUP/2024
Titre: "Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej wiezy widokowej"
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 10/10/2023
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Roztoczanski Park Narodowy
Numéro d’enregistrement: PL9223045949
Adresse postale: ul. Plazowa 2  
Ville: Zwierzyniec
Code postal: 22-470
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sekretariat@roztoczanskipn.pl
Téléphone: 846872066
Adresse internet: https://roztoczanskipn.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: PL5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MAKOWSCY MUZACZ SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numéro d’enregistrement: PL9462723714
Adresse postale: ul. PORZECZKOWA 20  
Ville: LUBLIN
Code postal: 20-141
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Point de contact: Lukasz Muzacz
Adresse électronique: info@makowscymuzacz.com
Téléphone: +48 882 900 615
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Marcin Galas autograf studio
Numéro d’enregistrement: PL7371791695
Adresse postale: Garlica Duchowna 60, 32-087 Zielonki  
Ville: Zielonki
Code postal: 32-087
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Point de contact: Marcin Galas
Adresse électronique: galas.autograf@gmail.com
Téléphone: +48503036418
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 720b4e2a-fcdc-4d0f-b7d2-89a339b26717 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 28/02/2024 14:16:57 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129200-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection