Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services d'assistance relative aux logiciels : :MODERNIZACJA SYSTEMU HIS DO WERSJI PRZEGL'?DARKOWEJ WRAZ Z DOSTAW'? INFRASTRUKTURY SPRZ'?TOWEJ'?'

2024/S 2024-087049  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87049-2024 - Résultats
Pologne – Services d'assistance relative aux logiciels – „MODERNIZACJA SYSTEMU HIS DO WERSJI PRZEGLADARKOWEJ WRAZ Z DOSTAWA INFRASTRUKTURY SPRZETOWEJ”
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „MODERNIZACJA SYSTEMU HIS DO WERSJI PRZEGLADARKOWEJ WRAZ Z DOSTAWA INFRASTRUKTURY SPRZETOWEJ”
Description: Zamówienie obejmuje modernizacje systemu HIS do wersji przegladarkowej wraz z dostawa infrastruktury sprzetowej z podzialem na 2 pakiety: 1 - dostawa i konfiguracja infrastruktury sprzetowo-serwerowej 2 - migracja posiadanego przez Zamawiajacego systemu HIS do wersji webowej wraz z dostarczeniem (dostawa i wdrozeniem) aplikacji do obslugi zywienia pozajelitowego i farmakoterapii noworodków
Identifiant de la procédure: 6f821f66-4b10-4838-a93d-2db2165f6f55
Identifiant interne: ZP/PN/12/02/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Oginskiego 6  
Ville: Jelenia Góra
Code postal: 58-506
Subdivision pays (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
pzp - 132 pzp
Droit transnational applicable:
Description: nie dotyczy

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa i konfiguracja infrastruktury sprzetowo-serwerowej
Description: 11 pozycji asortymentowych
Identifiant interne: pakiet nr 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48820000 Serveurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Oginskiego 6  
Ville: Jelenia Góra
Code postal: 58-506
Subdivision pays (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 90 Jour
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zastosowana tzw. „odwrócona kolejnosc oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy PZP. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia oferty – wadium w kwocie: 22 500,00 zl.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
Objectif social promu: Autre
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services acquis impliquent des activités de recherche et de développement.
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués avec la justification suivante
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Cena

Critère:
Type: Coût
Description: Okres gwarancji

Critère:
Type: Coût
Description: Okres trwania gwarancji i opieki aktualizacyjknej

Critère:
Type: Coût
Description: Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Pakiet Nr 1 Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60% Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40% Pakiet Nr 2 Kryterium kosztu- Nazwa: Cena/Waga 60% Kryterium kosztu - Nazwa: Okres trwania gwarancji i opieki aktualizacyjnej / Waga: 20% Kryterium kosztu - Nazwa: Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego / Waga: 20%
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan: Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy Dzialu IX Ustawy Pzp – Srodki ochrony prawnej (art. 505 i nast. Ustawy Pzp).
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode W wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Ustawy Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia srodków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych, o której mowa w art. 470 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Postepowanie odwolawcze:
   3. 1. srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców;
   3. 2. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami Ustawy Pzp czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie Ustawy Pzp;
   3. 3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu;
   3. 4. Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   3. 5. Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dniu od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a);
   3. 6. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt.
   3. 5. wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia;
   3. 7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu;
   3. 8. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego punktu nie stanowia inaczej.
   3. 9. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych";
   3. 10. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   3. 11. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Perceptus
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Organisation qui exécute le paiement: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Migracja posiadanego przez zamawiajacego systemu HIS do wersji webowej wraz z dostarczeniem (dostawa i wdrozenie) aplikacji do obslugi zywienia pozajelitowego i farmakoterapii noworodków
Description: 2 pozycje asortymentowe
Identifiant interne: pakiet nr 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Oginskiego 6  
Ville: Jelenia Góra
Code postal: 58-506
Subdivision pays (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 90 Jour
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zastosowana tzw. „odwrócona kolejnosc oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy PZP. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia oferty – wadium w kwocie: 9 000,00 zl.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
Objectif social promu: Autre
Objectif innovant: Les travaux, fournitures ou services acquis impliquent des activités de recherche et de développement.
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués avec la justification suivante
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Cena

Critère:
Type: Coût
Description: Okres gwarancji

Critère:
Type: Coût
Description: Okres trwania gwarancji i opieki aktualizacyjknej

Critère:
Type: Coût
Description: Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Dla Pakietu Nr 1 Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60% Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40% Dla Pakietu Nr 1 Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60% Kryterium kosztu - Nazwa: Okres trwania gwarancji i opieki aktualizacyjnej / Waga: 20% Kryterium kosztu - Nazwa: Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego / Waga: 20%
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan: Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy Dzialu IX Ustawy Pzp – Srodki ochrony prawnej (art. 505 i nast. Ustawy Pzp).
   1.  Srodki ochrony prawnej przysluguja kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode W wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów Ustawy Pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia srodków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych, o której mowa w art. 470 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Postepowanie odwolawcze:
   3. 1. srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców;
   3. 2. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami Ustawy Pzp czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie Ustawy Pzp;
   3. 3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu;
   3. 4. Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   3. 5. Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dniu od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt a);
   3. 6. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt.
   3. 5. wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia;
   3. 7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu;
   3. 8. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego punktu nie stanowia inaczej.
   3. 9. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych";
   3. 10. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   3. 11. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konsultant It Sp. z o.o.
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Organisation qui exécute le paiement: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Organisation qui signe le marché: Konsultant It Sp. z o.o.

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 040 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 423 000,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 423 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse617 000,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée617 000,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Numéro d’enregistrement: 6111213469
Adresse postale: ul. Oginskiego 6  
Ville: Jelenia Góra
Code postal: 58-506
Subdivision pays (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Pays: Pologne
Point de contact: Przemyslaw Bogdanowicz, Karol Orkiszewski
Adresse électronique: przetargi@spzoz.jgora.pl
Téléphone: +48 757537286
Télécopieur: +48 757543883
Profil de l’acheteur: www.platformazakupowa.pl/wcskj
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17 a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: 2@o2.pl
Téléphone: 6058
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konsultant It Sp. z o.o.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 778-13-88-065
Adresse postale: Krzywa 21  
Ville: Poznan
Code postal: 60-118
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Adresse électronique: o2@o2.pl
Téléphone: 0292
Adresse internet: https://www.konsultant-it.pl
Autres points de contact:
Nom officiel: Konsultant
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Perceptus
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 929-180-85-78
Adresse postale: Nowy Kisielin Antoniego Wysockiego 10  
Ville: Zielona Góra
Code postal: 66-002
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: perceptus@perceptus.pl
Téléphone: 46684521
Adresse internet: https://wwwperceptus.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6eab47fb-381a-4f18-9699-afca38d84459 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 12:52:49 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87049-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels