Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services d'assistance relative aux systèmes '?? '?wiadczenie us'?ug Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) w zakresie oprogramowania i infrastruktury serwerowej '?rodowiska Oracle

2024/S 2024-129317  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129317-2024 - Résultats
Pologne – Services d'assistance relative aux systèmes – Swiadczenie uslug Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) w zakresie oprogramowania i infrastruktury serwerowej srodowiska Oracle
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Swiadczenie uslug Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) w zakresie oprogramowania i infrastruktury serwerowej srodowiska Oracle
Description: Swiadczenie uslug Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) w zakresie oprogramowania i infrastruktury serwerowej srodowiska Oracle
Identifiant de la procédure: ea2bd5e0-c953-4b5b-bfa4-2d4fcb965ec1
Identifiant interne: 23/WNP-020690/ITiUP
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, tj. pilna potrzeba udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony)
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: PKP Intercity S.A. Al. Jerozolimskie 142 A 
Ville: Warszawa
Code postal: 02-305
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Swiadczenie uslug Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) w zakresie oprogramowania i infrastruktury serwerowej srodowiska Oracle
Description: Swiadczenie uslug Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) w zakresie oprogramowania i infrastruktury serwerowej srodowiska Oracle
Identifiant interne: 23/WNP-­020690/ITiUP
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 24/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2025
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena oferty
Description: Opis kryteriów którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert opisane jest w Rozdziale XV SWZ
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniesli lub moga poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy Pzp przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX tej ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste organizacji prowadzona przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie zawiera: 1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego; 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku; 4) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania; 5) okreslenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej; 7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 8) zwiezle przedstawienie zarzutów; 9) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania; 10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci; 11) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz zalaczników.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przeslania wykonawcy informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przeslana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób; 2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia – wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1–2, jak równiez w terminach okreslonych w art. 515 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: "PKP Intercity" S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 9 389 935,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Transition Technologies S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Transition Technologies S.A.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 9 389 935,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/WNP-­020690/ITiUP
Titre: Swiadczenie uslug Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) w zakresie oprogramowania i infrastruktury serwerowej srodowiska Oracle
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 10/01/2024
Date de conclusion du marché: 24/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Numéro d’enregistrement: 526 25 44 258
Département: Biuro Zakupów
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-305
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Malgorzata Liskiewicz
Adresse électronique: malgorzata.liskiewicz@intercity.pl
Téléphone: +48 608328329
Adresse internet: http://www.intercity.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Transition Technologies S.A.
Numéro d’enregistrement: 5260213586 NIP
Ville: Warszawa
Code postal: 01-030
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sales@tt.com.pl
Téléphone: 223318020
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétairePOL
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 38ed5321-3978-49f4-9445-f66d24d9bae8 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 09:50:12 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129317-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes