Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services d'assistance relative aux systèmes : Zakup us'?ugi serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) i PKI

2024/S 2024-084706  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84706-2024 - Résultats
Pologne – Services d'assistance relative aux systèmes – Zakup uslugi serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) i PKI
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Komenda Glówna Policji
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zakup uslugi serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) i PKI
Description: Zakup uslugi serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) i PKI
Identifiant de la procédure: 7ca1dbc3-5c45-4836-a9ee-2383c213dd5b
Identifiant interne: 62/BLiI/23/TP
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Art. 214.
   1.  Zamawiajacy moze udzielic zamówienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: 1) dostawy, uslugi lub roboty budowlane moga byc swiadczone tylko przez jednego wykonawce z przyczyn: b) zwiazanych z ochrona praw wylacznych wynikajacych z odrebnych przepisów
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zakup uslugi serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) i PKI
Description: Zakup uslugi serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) i PKI
Identifiant interne: 62/BLiI/23/TP
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72253200 Services d'assistance relative aux systèmes
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 21/12/2023
Date de fin de durée: 21/12/2026
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Critères marchés publics écologiques: Pas de critères applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Jedynym rodzajem kryterium jest cena.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Jedynym rodzajem kryterium jest cena.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcom przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Glówna Policji
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Komenda Glówna Policji

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 730 620,00 PLN
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison de la protection de droits exclusifs, notamment de droits de propriété intellectuelle
Autre justification: W opinii Zamawiajacego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówien publicznych istnieja przeslanki, uzasadniajace udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki na zakup uslugi wsparcia i serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) wraz z PKI System Wymiany Informacji z Europolem zbudowany zostal zgodnie z umowa nr 88/223/BLiI/10/MSz z dnia 05-05-2011 roku przez konsorcjum firm: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. oraz PACOMP Sp. z o.o. (28 czerwca 2013 roku zostal zakonczony proces fuzji Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. i PACOMP Sp. z o.o.) Zamawiajacy po pierwsze nie ma narzedzi do okreslenia czy wystepujaca np. awaria dotyczy oprogramowania standardowego czy dedykowanego, po drugie, zgodnie z zalaczonym oswiadczeniem z dnia 06-02-2023r. jedynym podmiotem uprawnionym do swiadczenia uslug wsparcia serwisowego wymienionego w dokumencie oprogramowania (w tym uslug konfiguracji i migracji danych z wczesniejszych wersji oprogramowania) jest firma Enigma SOI Sp. z o.o. i po trzecie - w przypadku koniecznosci dokonania zmian w oprogramowaniu dedykowanym („goomean”), wymagane jest srodowisko deweloperskie z bibliotekami: libslash.so, oraz http.so., których wlascicielem jest firma Enigma SOI.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 298/62/BLiI/23/TP
Titre: Zakup uslugi serwisu pogwarancyjnego Aplikacji dla Systemu Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE) i PKI
Date de conclusion du marché: 21/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Komenda Glówna Policji

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Komenda Glówna Policji
Numéro d’enregistrement: 012137497
Département: BIURO FINANSÓW KGP
Adresse postale: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-672
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: WYDZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
Adresse électronique: zamowieniakgp@policja.gov.pl
Téléphone: 22-60-120-44
Adresse internet: www.policja.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: iod.kio@uzp.gov.pl
Téléphone: 22 458-78-01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 526-10-29-614
Adresse postale: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-230
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@enigma.com.pl
Téléphone: 22 570 57 10
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 29931af5-ae16-4e87-a0e4-e8c1a49e4900 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 14:33:41 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84706-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72253200 - Services d'assistance relative aux systèmes