Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 05/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services bancaires : Wykonywanie obs'?ugi bankowej budüetu Gminy Miasto Elbl'?g i jednostek organizacyjnych podleg'?ych Radzie Miejskiej

2024/S 2024-121879  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121879-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services bancaires – Wykonywanie obslugi bankowej budzetu Gminy Miasto Elblag i jednostek organizacyjnych podleglych Radzie Miejskiej
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gmina - Miasto Elblag
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie obslugi bankowej budzetu Gminy Miasto Elblag i jednostek organizacyjnych podleglych Radzie Miejskiej
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obslugi bankowej budzetu Gminy Miasto Elblag i jednostek organizacyjnych podleglych Radzie Miejskiej w okresie od 1 pazdziernika 2024 r. do 30 wrzesnia 2027 r.
Identifiant de la procédure: 0b674731-df4c-4765-bb48-3c65b12d3456
Identifiant interne: DZP.271.6.2024.KL
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66110000 Services bancaires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Lacznosci 1  
Ville: Elblag
Code postal: 82-300
Subdivision pays (NUTS): Elblaski (PL621)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateur
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché
État de cessation d’activités
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale
Corruption
Fraude
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social
Insolvabilité
Paiement des cotisations de sécurité sociale
Paiement d’impôts et taxes
Motifs d’exclusion purement nationauxWykluczenie na podstawie art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz art.5k rozporzadzenia 833/2014 i art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes
Participation à une organisation criminelle
Concordat
Faillite

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Wykonywanie obslugi bankowej budzetu Gminy Miasto Elblag i jednostek organizacyjnych podleglych Radzie Miejskiej
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obslugi bankowej budzetu Gminy Miasto Elblag i jednostek organizacyjnych podleglych Radzie Miejskiej w okresie od 1 pazdziernika 2024 r. do 30 wrzesnia 2027 r.
Identifiant interne: DZP.271.6.2024.KL
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66110000 Services bancaires
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2024
Date de fin de durée: 30/09/2027
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Kompetencje do prowadzenia danej dzialalnosci zawodowej
Description: Wykonawca musi byc bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z pózn. zm.). Warunkiem udzialu w postepowaniu jest posiadanie uprawnien do wykonywania czynnosci bankowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek jest spelniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa powyzej, i zrealizuje uslugi, do których realizacji te uprawnienia sa wymagane.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: sytuacja ekonomiczna i finansowa
Description: Warunkiem udzialu w postepowaniu jest: a) posiadanie lacznego wspólczynnika kapitalowego (TCR), o którym mowa w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostroznosciowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniajacego rozporzadzenie (UE) nr 648/2012, na poziomie co najmniej 10%, b) posiadanie aktywów na poziomie nie mniejszym niz 100 000 000 000 zl. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia wielkosci stanowiace o spelnianiu warunku beda zsumowane z dokumentów skladanych przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Wartosci potwierdzajace spelnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego nalezy przeliczyc wg sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia roku obrotowego, podajac date i kurs.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc techniczna i zawodowa
Description: Warunkiem udzialu w postepowaniu jest: a) wykonanie lub wykonywanie w sposób nalezyty w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym uplywa termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 uslug obslugi bankowej budzetu jednostek samorzadu terytorialnego, w miastach gdzie budzet przekracza 500 000 000 zl przez okres co najmniej 2 lat. Kazda usluga musi dotyczyc innej jednostki samorzadu terytorialnego. Jezeli Wykonawca wykaze usluge wykonywana (w trakcie realizacji), to okres wykonanej (zrealizowanej) uslugi na dzien skladania ofert musi wynosic co najmniej 2 lata. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej 2 uslugi potwierdzajace spelnienie przedmiotowego warunku zostaly wykonane przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie, który wykona uslugi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania tego warunku udzialu polega na zdolnosciach innego podmiotu Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej 2 uslugi potwierdzajace spelnienie przedmiotowego warunku zostaly wykonane przez ten podmiot, który wykona uslugi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. b) dysponowanie 1 oddzialem banku polozonym na terenie miasta Elblag, wykonujacym w pelnym zakresie obsluge bankowa (w którym Zamawiajacy i jego jednostki organizacyjne beda mialy mozliwosc zalatwiania wszystkich spraw wynikajacych z zawartej umowy), oddzial banku bedzie dostosowany do potrzeb wszystkich uzytkowników, w tym zapewniac bedzie dostepnosc dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena brutto
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: oprocentowanie srodków pienieznych gromadzonych na rachunkach bankowych
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881542
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
Description de la garantie financière: Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci 50 000,00 zl. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138. Jezeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poreczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 24 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu oryginal gwarancji lub poreczenia, w postaci elektronicznej.
Date limite de réception des offres: 05/04/2024 09:30:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 05/04/2024 09:45:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a).
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ppkt
   1.  i
   2.  w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   4.  Jezeli Zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gmina - Miasto Elblag
Numéro d’enregistrement: 170747715
Adresse postale: ul. Lacznosci 1  
Ville: Elblag
Code postal: 82-300
Subdivision pays (NUTS): Elblaski (PL621)
Pays: Pologne
Point de contact: Departament Zamówien Publicznych
Adresse électronique: dzp@umelblag.pl
Téléphone: 55 239 31 25
Adresse internet: https://elblag.eu/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/transakcja/881542
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/elblag
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 40
Télécopieur: (22) 458 78 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 67c61e19-6b3c-4e96-8fe4-c796da627b91 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 11:56:46 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121879-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
66110000 - Services bancaires