Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Services de conception technique

2023/S 227-714765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-?ód?: Services de conception technique 2023/S 227-714765 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo ?ódzkie - Zarz?d Dróg Wojewódzkich w ?odzi Adresse postale: al. Pi?sudskiego 12 Ville: ?ód? Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 90-051 Pays: Pologne Point(s) de contact: Hanna Prokopek Courriel: h.prokopek@zdw.lodz.pl Téléphone: +48 426162271 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.lodz.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie Koncepcji programowej oraz opracowanie niezb?dnych materia?ów do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Rozbudowa DW Nr 726 na odcinku Opoczno - ?arnów" Numéro de référence: DZ.342.23.2018
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji programowej oraz opracowanie niezb?dnych materia?ów do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - ?arnów". Zakres prac projektowych obejmuje planowan? rozbudow? drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - ?arnów tj. od ok. km 46+170 do ok. km 64+511 z wy??czeniem odcinka od km 51+304 do km 52+041. Ogólna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji Droga wojewódzka Nr 726na odcinku od km ok. 5+100,00 do km 7+833,74 jest droga jednojezdniow? klasy technicznej Z przebiegaj?cej przez tereny o zabudowie zagrodowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Opoczno, Bia?aczów i ?arnów w powiecie opoczy?skim, województwie ?ódzkim. Obiekty in?ynierskie: Most zlokalizowany w km 49+425 na rzece Drzewiczka nale?y przewidzie? do rozbiórki i zaprojektowa? nowy obiekt, Most zlokalizowany w km 52+580 na rzece W?glanka nale?y przewidzie? do rozbiórki i zaprojektowa? nowy obiekt. Dane wyj?ciowe projektowanej budowy obiektów mostowych: wymagana trwa?o?? budowli - 100 lat (zastosowa? odpowiednie materia?y i technologi?, aby zminimalizowa? koszty bie??cego utrzymania obiektu), szeroko?? jezdni (w ?wietle kraw??ników) na obiekcie i w obr?bie skrzyde? ? 7,60 m, na któr? sk?ada? si? maj? 2 pasy ruchu po 3,5 m, chodnik oddzielony od jezdni barier? spr??yst? o szeroko?ci u?ytkowej ? 1,5 m, no?no??: klasa A wed?ug PN-85/S-10030, obci??enie pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG 2021, w dokumentacji nale?y okre?li? wojskow? klas? obci??enia MLC, w ramach przebudowy urz?dze? obcych, ewentualne media docelowo usytuowa? poza obiektem, wyposa?enie obiektu - zgodne z aktualnymi przepisami, kraw??niki kamienne, nawierzchnia jezdni - w-wa wi???ca/ochronna z asfaltu lanego ("twardolanego"), w-wa ?cieralna z SMA8, izolacja z papy termozgrzewalnej grubo?ci min. 0,5 cm, zabezpieczenie antykorozyjne ca?ej konstrukcji, zastosowa? deski gzymsowe z polimerobetonu.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 02/12/2019
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 145-332607
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 0 Intitulé:
Wykonanie Koncepcji programowej oraz opracowanie niezb?dnych materia?ów do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Rozbudowa DW Nr 726 na odcinku Opoczno - ?arnów"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
26/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Biuro Projektów Drogowych REM PROJEKT Marcin ?ukasiewicz Adresse postale: ul. Jana Brzechwy 16 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 96-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: URBAN MEDIA Ewa Urban Adresse postale: Al. Niepodleg?o?ci 13/73 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-653 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 413 500.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. II. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. III. Odwo?anie wnosi si? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie
VII.1.4) Description des prestations:
Wykonanie dokumentacji projektowej - koncepcji programowej oraz opracowanie niezb?dnych materia?ówdo wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno-?arnów". Zakres prac projektowych obejmuje planowan? rozbudow? drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno-?arnów tj. od ok. km 46+170 do ok. km 64+511 z wy??czeniem odcinka od km 51+304 do km 52+041. Ogólna charakterystyka obiektu i wymagania dla opracowania dokumentacji. Droga wojewódzka nr 726 na odcinku od km ok. 5+100,00 do km 7+833,74 jest droga jednojezdniow? klasytechnicznej Z przebiegaj?cej przez tereny o zabudowie zagrodowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Opoczno, Bia?aczów i ?arnów w powiecie opoczy?skim,województwie ?ódzkim. Obiekty in?ynierskie: - most zlokalizowany w km 49+425 na rzece Drzewiczka nale?y przewidzie? do rozbiórki i zaprojektowa? nowyobiekt, - most zlokalizowany w km 52+580 na rzece W?glanka nale?y przewidzie? do rozbiórki i zaprojektowa? nowyobiekt. Dane wyj?ciowe projektowanej budowy obiektów mostowych: - wymagana trwa?o?? budowli - 100 lat (zastosowa? odpowiednie materia?y i technologi?, aby zminimalizowa?koszty bie??cego utrzymania obiektu), - szeroko?? jezdni (w ?wietle kraw??ników) na obiekcie i w obr?bie skrzyde? ? 7,60 m, na któr? sk?ada? si?maj? 2 pasy ruchu po 3,5 m, - chodnik oddzielony od jezdni barier? spr??yst? o szeroko?ci u?ytkowej ? 1,5 m, - no?no??: klasa A wed?ug PN-85/S-10030, obci??enie pojazdem specjalnym klasy 150 wg Stanag 2021, - w dokumentacji nale?y okre?li? wojskow? klas? obci??enia MLC, - w ramach przebudowy urz?dze? obcych, ewentualne media docelowo usytuowa? poza obiektem, - wyposa?enie obiektu - zgodne z aktualnymi przepisami, - kraw??niki kamienne, - nawierzchnia jezdni - w-wa wi???ca/ochronna z asfaltu lanego ("twardolanego"), w-wa ?cieralna z SMA8, - izolacja z papy termozgrzewalnej grubo?ci min. 0,5 cm, - zabezpieczenie antykorozyjne ca?ej konstrukcji, - zastosowa? deski gzymsowe z polimerobetonu.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 28/06/2024
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 485 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Biuro Projektów Drogowych Rem Projekt Marcin ?ukasiewicz Adresse postale: ul. Jana Brzechwy 16 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL71 ?ódzkie Code postal: 96-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Urban Media Ewa Urban Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 13/73 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-653 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zakres robót dodatkowych obejmuje wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla terenu, na którym planowane jest wykonanie obwodnicy Miedznej Drewnianej z w?a?ciwym buforem. Inwentaryzacja przyrodnicza musi by? przeprowadzona w zakresie i formie zgodnej z postanowieniem Wójta Gminy ?arnów Nr PO?K.R.6220.1.2023.2 z dnia 6 czerwca 2023 r. i obejmowa? opis ?rodowiska przyrodniczego terenu oddzia?ywania inwestycji wraz z inwentaryzacj? ro?lin, zwierz?t i grzybów oraz zbiorowisk ro?linnych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem gatunków i siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy prawa krajowego i unijnego. Wyniki inwentaryzacji winny dotyczy? okresu reprezentatywnego dla ro?lin, zwierz?t i grzybów. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawi? w formie opisowej i kartograficznej oraz za??czy? dokumentacj? fotograficzn? przedstawiaj?c? teren inwestycji oraz istotne elementy ?rodowiska przyrodniczego. Inwentaryzacj? wraz z opisem metodyki nale?y sporz?dzi? jako odr?bny za??cznik do raportu oddzia?ywania na ?rodowisko. Wcze?niejsze zmiany umowy: Aneks 4: Wykonanie robót dodatkowych, warto?? umowy: 475 000,00 PLN; Zmiana terminu na 29.10.2021 r. Aneks 5: Zmiana terminu na 31.07.2023 r. Aneks 6: Zmiana terminu na 28.06.2024 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W toku prac nad koncepcj? rozbudowy DW 726 na odcinku Opoczno-?arnów, z uwagi na ukszta?towanie drogi w miejscowo?ci Miedzna Drewniana, gdzie przydro?na zabudowa uniemo?liwia nadanie drodze parametrów drogi klasy G, jak te? z uwagi na postulaty mieszka?ców, opracowana zosta?a koncepcja budowy obwodnicy Miedznej Drewnianej. Budowa obwodnicy jako umo?liwiaj?ca nadanie drodze woj. w?a?ciwych parametrów, jak te? ograniczaj?ca oddzia?ywanie drogi na zabudowane obszary m. Miedzna Drewniana zosta?a przyj?ta jako preferowany wariant inwestycji. Jednocze?nie z uwagi na fakt, ?e zakres zlecenia na opracowanie koncepcji obejmowa? rozbudow? drogi (inwestycj? realizowan? na istniej?cym przebiegu) dla terenu, na którym ma by? zlokalizowana obwodnica nie przeprowadzono inwentaryzacji przyrodniczej. Postanowienie nak?adaj?ce obowi?zek przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko na?o?y?o obowi?zek sporz?dzenia inwentaryzacji przyrodniczej dla ca?o?ci przedsi?wzi?cia.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 475 000.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 485 000.00 PLN Wykonanie Koncepcji programowej oraz opracowanie niezb?dnych materia?ów do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Rozbudowa DW Nr 726 na odcinku Opoczno - ?arnów" 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique