Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 29/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de conception technique : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowacj'? magistrali wodoci'?gowej Stacja Pomp Rzecznych ul. Czerniakowska - Zak'?ad Centralny ul. Filtrowa, Warszawa, Dzielnica Ochota, '?ródmie'?cie.

2024/S 2024-121761  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121761-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de conception technique – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowacje magistrali wodociagowej Stacja Pomp Rzecznych ul. Czerniakowska - Zaklad Centralny ul. Filtrowa, Warszawa, Dzielnica Ochota, Sródmiescie.
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’eau

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowacje magistrali wodociagowej Stacja Pomp Rzecznych ul. Czerniakowska - Zaklad Centralny ul. Filtrowa, Warszawa, Dzielnica Ochota, Sródmiescie.
Description: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowacje magistrali wodociagowej Stacja Pomp Rzecznych ul. Czerniakowska - Zaklad Centralny ul. Filtrowa, Warszawa, Dzielnica Ochota, Sródmiescie
Identifiant de la procédure: adecab99-9e34-4b23-a439-d8216109350c
Identifiant interne: 00064/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Biens administrés par un liquidateurDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
État de cessation d’activitésDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
CorruptionDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
FraudeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt2 ustawy Pzp
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp
InsolvabilitéDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Paiement des cotisations de sécurité socialeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
Paiement d’impôts et taxesDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
Motifs d’exclusion purement nationauxDotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Participation à une organisation criminelleDotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
ConcordatDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
FailliteDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Coupable d’une faute professionnelle graveDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureDotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8 - 10 ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowacje magistrali wodociagowej Stacja Pomp Rzecznych ul. Czerniakowska - Zaklad Centralny ul. Filtrowa, Warszawa, Dzielnica Ochota, Sródmiescie.
Description: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowacje magistrali wodociagowej Stacja Pomp Rzecznych ul. Czerniakowska - Zaklad Centralny ul. Filtrowa, Warszawa, Dzielnica Ochota, Sródmiescie
Identifiant interne: 00064/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Warszawa
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 315 Jour
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Wykaz i krótki opis warunków:
Description: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
   1. 1 spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dot. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym oraz posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile obowiazek ten wynika z odrebnych przepisów Nie dotyczy
   1. 2. nie podlegaja wykluczeniu na podstawie:
   1. 2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
   1. 2.2. art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7-10 ustawy Pzp;
   1. 2.3. art. 5k ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie;
   1. 2.4. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
   2.  Ocena spelniania warunków udzialu w postepowaniu (wg formuly „spelnia - nie spelnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana na podstawie:
   2. 1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz oswiadczenia potwierdzajacego brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt
   1. 2.3 i
   1. 2.4 powyzej - w stosunku do wszystkich wykonawców, którzy zlozyli oferty, oraz
   2. 2. podmiotowych srodków dowodowych, potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. wykonawcy, którego oferta zostanie najwyzej oceniona.
   3.  Zamawiajacy zada zlozenia:
   3. 1.1. Na etapie skladania ofert od wszystkich wykonawców - dokumentów zgodnie z trescia IDW.
   3. 1.2. Zamawiajacy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawce, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do zlozenia w wyznaczonym, nie krótszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych.
   3. 1.3. Wykonawca majacy siedzibe na terytorium RP, w odniesieniu do osób które maja miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument okreslony w pkt
   6. 3 IDW, sklada odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.
   4.  W celu potwierdzenia spelniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt
   1. 1 wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: Nie dotyczy.
   5.  Zamawiajacy oceni (jezeli dotyczy), czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania warunków udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, takie jak sformulowane wobec wykonawców. Zamawiajacy zazada przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotowych srodków dowodowych takich jak zadane od wykonawców.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Description: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Nie dotyczy
   2.  W celu potwierdzenia spelniania warunku, o którym mowa w pkt 1 wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Nie dotyczy.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Description: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
   1. 1. zdolnosci technicznej lub zawodowej (Doswiadczenie wykonawcy), tj.: wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzonej dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie uslugi (umowy) polegajace na wykonaniu prac projektowych dotyczacych budowy lub przebudowy lub modernizacji sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, o wartosci kazdej z nich (tj. uslugi) równej lub wiekszej od wartosci stanowiacej równowartosc 500 000,00 zl bez podatku VAT. Zamawiajacy nie wyraza zgody na laczenie kilku odrebnych umów w jedna usluge w celu osiagniecia wartosci, o której mowa w opisie warunku.
   1. 2. zdolnosci technicznej lub zawodowej (Osoby), tj.: wykonawcy, którzy wskaza co najmniej 1 osobe skierowana do realizacji zamówienia, tj. do pelnienia funkcji Projektanta, posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiazujacych przepisów prawa (lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów prawa, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamówienia). W przypadku dysponowania osobami bedacymi obywatelami panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnien nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektów oraz inzynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich UE.
   2.  W celu potwierdzenia spelniania warunku, o którym mowa w pkt
   1. 1 wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Dokumenty zgodnie z trescia IDW.
   3.  W celu potwierdzenia spelniania warunku, o którym mowa w pkt
   1. 2 wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Dokumenty zgodnie z trescia IDW.
   4.  W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartosci i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiajacy zastosuje sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzien zamieszczenia ogloszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, oglaszany w sposób przewidziany uchwale Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrzesnia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i oglaszania biezacych kursów walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z pózn.zm.).
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena - Waga: 100%
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officieusement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
Canal de communication ad hoc:
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Adresse de présentation: https://www.mpwik.com.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: 1. Wykonawca zobowiazany jest wniesc przed uplywem terminu skladania ofert, wadium w wysokosci 25 000,00 zlotych. Wadium musi obejmowac caly okres zwiazania oferta. Szczególowe informacje o wadium zawiera specyfikacja dostepna na stronach podanych w pkt I.3.
Date limite de réception des offres: 29/03/2024 12:00:00 (UTC+1)
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 29/03/2024 12:15:00 (UTC+1)
Lieu: na Platformie Zakupowej Zamawiajacego
Informations complémentaires: Oferta musi zachowac waznosc do: (26/06/2024 r.)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Szczególowe warunki realizacji umowy okreslone zostaly w Projekcie umowy, stanowiacej Czesc II SWZ
Facturation en ligne: Autorisée
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Zgodnie z art. 58 Pzp
Montage financier: Okreslone w IDW
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach okreslonych w Dziale IX Pzp.
   2.  Srodkami ochrony prawnej sa: a) odwolanie, b) skarga do sadu.
   3.  Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 505-578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom i uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Kwestie dotyczace skargi do sadu regulowane sa w art. 579-590 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: KIO
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: KIO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Organisation qui traite les offres: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Numéro d’enregistrement: 5250005662
Département: Pion Zamówien Publicznych
Adresse postale: P. Starynkiewicza 5  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-015
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Postepowan
Adresse électronique: d-zamowien@mpwik.com.pl
Téléphone: +48224455300
Télécopieur: +48224455303
Adresse internet: https://www.mpwik.com.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.mpwik.com.pl
Profil de l’acheteur: https://www.mpwik.com.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: KIO
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Krajowa Izba Odwolawcza - Biuro Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza - Biuro Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 467ffaa8-7406-45ac-9d30-cd4c27bf3bd9 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 09:58:46 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121761-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique