Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services de conception technique '?? '??Poprawa retencyjno'?ci zlewni Strugi Go'?anieckiej'?' '?? wykonanie dokumentacji projektowej

2024/S 2024-129160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129160-2024 - Résultats
Pologne – Services de conception technique – „Poprawa retencyjnosci zlewni Strugi Golanieckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Poprawa retencyjnosci zlewni Strugi Golanieckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych dla inwestycji pn.: „Zwiekszenie retencyjnosci zlewni Strugi Golanieckiej”. Planowane przedsiewziecie ma na celu uzyskanie jak najwiekszej retencji jeziorno-korytowej, która przyczyni sie do polepszenia warunków wodno-gruntowych na przyleglych terenach, przeciwdzialajac zjawiskom suszy. W tym celu planuje sie wybudowac 7 urzadzen pietrzacych. Piec z nich bedzie pietrzyc wody 5 jezior zlokalizowanych na rzece Struga Golaniecka (4 urzadzenia) i Kanale Wapno-Laskownica (1 urzadzenie). Dwa pozostale urzadzenia pietrzace zlokalizowane beda na rzece Struga Golaniecka i beda sluzyly do uzyskania retencji korytowej. Szczególowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, z podaniem ich lokalizacji okreslaja: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Wzór umowy.
Identifiant de la procédure: 25bbe877-f189-4d29-9b5e-84390bfb90e3
Identifiant interne: PO.ROZ.2810.62.2022
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Struga Golaniecka
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 563 000,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 ustawy Pzp

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: „Poprawa retencyjnosci zlewni Strugi Golanieckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych dla inwestycji pn.: „Zwiekszenie retencyjnosci zlewni Strugi Golanieckiej”. Planowane przedsiewziecie ma na celu uzyskanie jak najwiekszej retencji jeziorno-korytowej, która przyczyni sie do polepszenia warunków wodno-gruntowych na przyleglych terenach, przeciwdzialajac zjawiskom suszy. W tym celu planuje sie wybudowac 7 urzadzen pietrzacych. Piec z nich bedzie pietrzyc wody 5 jezior zlokalizowanych na rzece Struga Golaniecka (4 urzadzenia) i Kanale Wapno-Laskownica (1 urzadzenie). Dwa pozostale urzadzenia pietrzace zlokalizowane beda na rzece Struga Golaniecka i beda sluzyly do uzyskania retencji korytowej. Szczególowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia, z podaniem ich lokalizacji okreslaja: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Wzór umowy.
Identifiant interne: PO.ROZ.2810.62.2022
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Struga Golaniecka
5.1.3.
Durée estimée
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 563 000,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych – zwanej dalej „ustawa Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy – zwanego dalej „rozporzadzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego. Postepowanie zakonczylo sie uniewaznieniem zgodnie z art. 255 ust. 7 w zwiazku z art. 263 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Wykonawca oferty najkorzystniejszej uchylil sie od zawarcia umowy
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kazda z waznych ofert bedzie punktowana w kryterium poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najnizszej ze wszystkich waznych ofert, wg ponizszego wzoru: Pc = (Cn : Cb) x 60 gdzie: Cn – cena brutto najnizsza sposród wszystkich ofert podlegajacych ocenie, Cb – cena brutto oferty badanej.
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Kazda z waznych ofert bedzie punktowana w kryterium okreslonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym, niz termin wymagany, w podany ponizej sposób: - wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym tj. do 31.12.2024 r. – 10 pkt, - wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie o 60 dni robocze krótszym niz termin wymagany – 20 pkt, - wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie o 90 dni robocze krótszym niz termin wymagany – 30 pkt, - wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie o 120 dni robocze krótszym niz termin wymagany – 40 pkt.
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przeslana za pomoca srodków komunikacji elektronicznej; 2) odwolanie wobec tresci ogloszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiajacego. Kwestie dotyczace odwolania uregulowane sa w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Le(s) soumissionnaire(s) le(s) mieux classé(s) a (ont) refusé de signer le marché
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro d’enregistrement: 368302575
Département: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Adresse postale: ul. Zelazna 59a  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-848
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Adresse électronique: zamowienia.poznan@wody.gov.pl
Téléphone: 618567700
Adresse internet: https://www.wody.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22)4587801
Télécopieur: (22)4587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Numéro d’enregistrement: 5262883664
Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-522
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sp@prokuratoria.gov.pl
Téléphone: (22)6958504
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ff61cabb-4124-4ac0-8598-f13fef0a04d0 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 07:37:53 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129160-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique