Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 22/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Services de concession de cr'dit - Udzielenie kredytu dlugoterminowego na kwot'? 8.112.280,00 zl na finansowanie planowanego deficytu budüetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody

2024/S 2024-350618  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350618-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de concession de crédit – Udzielenie kredytu dlugoterminowego na kwote
   8. 112.280,00 zl na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: GMINA MOGILNO
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Udzielenie kredytu dlugoterminowego na kwote
   8. 112.280,00 zl na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego w wysokosci 8 112 280,00 zl (slownie: osiem milionów sto dwanascie tysiecy dwiescie osiemdziesiat zlotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody.
   2.  Istotne postanowienia umowy: 1) Kredyt dlugoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody. 2) Kwota kredytu: 8 112 280,00 zl (slownie: osiem milionów sto dwanascie tysiecy dwiescie osiemdziesiat zlotych 00/100). 3) Okres kredytowania: lata 2024 – 2038. 4) Dostepnosc kredytu: przelewem na rachunek bankowy Gminy Mogilno. 5) Uruchomienie kredytu nastapi na podstawie dyspozycji Zamawiajacego zlozonej w Banku. 6) Okres karencji w splacie kapitalu do 30.03.2025 r. 7) Splata rat kapitalowych kredytu dokonywana bedzie w kwartalnych ratach w nastepujacych terminach i kwotach: rok kwota splaty w danym roku Raty 2025 300 000,00 4 kwartalne raty po 75.000,00 zl 2026 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2027 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2028 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2029 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2030 240 190,00 4 kwartalne raty po 60.047,50 zl 2031 300 000,00 4 kwartalne raty po 75.000,00 zl 2032 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2033 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2034 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2035 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2036 690 190,00 4 kwartalne raty po 172.547,50 zl 2037 1 424 050,00 4 kwartalne raty po 356.012,50 zl 2038 1 436 330,00 4 kwartalne raty po 359.082,50 zl razem 8 112 280,00 8) Odsetki od wykorzystanego i niesplaconego kapitalu platne ostatniego dnia kazdego kwartalu, przy czym pierwsza rata odsetkowa platna bedzie ostatniego dnia kwartalu, w którym uruchomiono kredyt. W przypadku gdy ustalony dzien kwartalu bedzie dniem wolnym od pracy, to Zamawiajacy ureguluje wymagane odsetki w pierwszy dzien roboczy przed wyznaczona data zaplaty. 9) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, wedlug zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokosci stawki referencyjnej, powiekszonej o marze banku. Stawke referencyjna stanowi stawka WIBOR 3M oznaczajaca stope procentowa dla miedzybankowych depozytów 3-miesiecznych, wyliczonej jako srednia z ostatniego miesiaca poprzedzajacego miesiac za który naliczane jest oprocentowanie. 10) Marza banku jest stala w umownym okresie kredytowania. 11) Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje sie rzeczywista liczbe dni w kazdym kwartale w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestepnym). 12) Zamawiajacy zastrzega sobie: a) prawo wczesniejszej splaty calosci lub czesci kredytu przez Zamawiajacego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania splaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone beda wylacznie od aktualnego zadluzenia i za faktyczny okres jego wystepowania a Zamawiajacy nie bedzie ponosil zadnych oplat i prowizji z tego tytulu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustala nowy harmonogram splaty; b) prawo rezygnacji z czesci kredytu, bez dodatkowych kosztów, przy czym Wykonawca nie bedzie pobieral zadnych innych oplat od niewykorzystanej czesci kredytu, c) mozliwosc zmiany harmonogramu splaty, bez pobierania dodatkowych oplat i prowizji z tego tytulu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustala nowy harmonogram splaty w formie aneksu do umowy; d) Wykonawca nie bedzie pobieral od Kredytobiorcy zadnych innych oplat i prowizji wiazanych z obsluga kredytu za wyjatkiem prowizji od udzielenia kredytu. 13) Zabezpieczenie kredytu stanowic bedzie weksel wlasny in blanco wraz z deklaracja wekslowa. Wykonawca (Bank) nie bedzie zadal innego zabezpieczenia kredytu. Umowa kredytowa oraz deklaracja wekslowa i weksel beda posiadaly kontrasygnate skarbnika Gminy Mogilno. 14) Wszelkie rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w walucie polskiej (PLN). 15) Na rachunkach Zamawiajacego w bankach nie ciaza zajecia egzekucyjne. 16) Zamawiajacy nie byl i nie jest w restrukturyzacji w innych bankach. 17) Zamawiajacego nie byl prowadzony program postepowania naprawczego i nie przystepuje on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 18) U Zamawiajacego nie byly prowadzone za posrednictwem komornika sadowego dzialania windykacyjne na wniosek banków. 19) Zamawiajacy nie posiada zobowiazan z tytulu: forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu. 20) Zamawiajacy nie udzielil poreczen i gwarancji innym podmiotom. 21) Wykonawca przekazywal bedzie pisemna informacje o wysokosci odsetek przypadajacych na kolejny okres splat. 22) Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie nastepujacych okolicznosci: a) mozliwosc wczesniejszej splaty calosci lub czesci kredytu przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w SWZ; b) mozliwosc zmiany harmonogramu splaty na zasadach okreslonych w SWZ; c) mozliwosc zmiany harmonogramu splaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiajacego, tj. gdy w okresie obowiazywania umowy kredytowej zaistnieje zagrozenia przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), wówczas Zamawiajacy moze zwrócic sie do Wykonawcy z wnioskiem o zmiane harmonogramu splat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony.
   3.  Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.
Identifiant de la procédure: 664aeec9-e080-4561-b5f3-46c220b59412
Identifiant interne: WFE.271.10.2024.WFI
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: nie dotyczy
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66113000 Services de concession de crédit
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gabriela Narutowicza 1  
Ville: Mogilno
Code postal: 88-300
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 335 426,65 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale X SWZ, oraz spelniaja okreslone przez Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu.
   2.  O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki dotyczace: 1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie. 2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów: Zamawiajacy wymaga posiadania stosownych uprawnien do wykonywania czynnosci bankowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.) tj. aktualne zezwolenie uprawniajace do wykonywania czynnosci bankowych lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynnosci bankowych, wydany przez Komisje Nadzoru Finansowego. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie. 4) zdolnosci technicznej lub zawodowej: Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
   3.  Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych interesów, w szczególnosci zaangazowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy, moze miec negatywny wplyw na realizacje zamówienia.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Association directe ou indirecte ŕ la préparation de cette procédure de passation de marché1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 20248 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 ze zm.), d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), – lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; 2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustepu; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne; 5) jezeli Zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze Wykonawca zawarl z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie; 6) jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 7) o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. 8) o których mowa w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014.
   2.  Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców, wobec których zachodza podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
   3.  W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2 niniejszego rozdzialu, Zamawiajacy odrzuca oferte takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do zlozenia oferty wstepnej, oferty podlegajacej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a takze nie prowadzi z takim Wykonawca negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   4.  Osoby lub podmioty podlegajace wykluczeniu na podstawie ust. 2 niniejszego rozdzialu, które w okresie tego wykluczenia ubiegaja sie o udzielenie zamówienia publicznego lub biora udzial w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegaja karze pienieznej nakladanej przez Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w drodze decyzji.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Udzielenie kredytu dlugoterminowego na kwote
   8. 112.280,00 zl na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego w wysokosci 8 112 280,00 zl (slownie: osiem milionów sto dwanascie tysiecy dwiescie osiemdziesiat zlotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody.
   2.  Istotne postanowienia umowy: 1) Kredyt dlugoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budzetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody. 2) Kwota kredytu: 8 112 280,00 zl (slownie: osiem milionów sto dwanascie tysiecy dwiescie osiemdziesiat zlotych 00/100). 3) Okres kredytowania: lata 2024 – 2038. 4) Dostepnosc kredytu: przelewem na rachunek bankowy Gminy Mogilno. 5) Uruchomienie kredytu nastapi na podstawie dyspozycji Zamawiajacego zlozonej w Banku. 6) Okres karencji w splacie kapitalu do 30.03.2025 r. 7) Splata rat kapitalowych kredytu dokonywana bedzie w kwartalnych ratach w nastepujacych terminach i kwotach: rok kwota splaty w danym roku Raty 2025 300 000,00 4 kwartalne raty po 75.000,00 zl 2026 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2027 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2028 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2029 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2030 240 190,00 4 kwartalne raty po 60.047,50 zl 2031 300 000,00 4 kwartalne raty po 75.000,00 zl 2032 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2033 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2034 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2035 465 190,00 4 kwartalne raty po 116.297,50 zl 2036 690 190,00 4 kwartalne raty po 172.547,50 zl 2037 1 424 050,00 4 kwartalne raty po 356.012,50 zl 2038 1 436 330,00 4 kwartalne raty po 359.082,50 zl razem 8 112 280,00 8) Odsetki od wykorzystanego i niesplaconego kapitalu platne ostatniego dnia kazdego kwartalu, przy czym pierwsza rata odsetkowa platna bedzie ostatniego dnia kwartalu, w którym uruchomiono kredyt. W przypadku gdy ustalony dzien kwartalu bedzie dniem wolnym od pracy, to Zamawiajacy ureguluje wymagane odsetki w pierwszy dzien roboczy przed wyznaczona data zaplaty. 9) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, wedlug zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokosci stawki referencyjnej, powiekszonej o marze banku. Stawke referencyjna stanowi stawka WIBOR 3M oznaczajaca stope procentowa dla miedzybankowych depozytów 3-miesiecznych, wyliczonej jako srednia z ostatniego miesiaca poprzedzajacego miesiac za który naliczane jest oprocentowanie. 10) Marza banku jest stala w umownym okresie kredytowania. 11) Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje sie rzeczywista liczbe dni w kazdym kwartale w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestepnym). 12) Zamawiajacy zastrzega sobie: a) prawo wczesniejszej splaty calosci lub czesci kredytu przez Zamawiajacego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania splaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone beda wylacznie od aktualnego zadluzenia i za faktyczny okres jego wystepowania a Zamawiajacy nie bedzie ponosil zadnych oplat i prowizji z tego tytulu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustala nowy harmonogram splaty; b) prawo rezygnacji z czesci kredytu, bez dodatkowych kosztów, przy czym Wykonawca nie bedzie pobieral zadnych innych oplat od niewykorzystanej czesci kredytu, c) mozliwosc zmiany harmonogramu splaty, bez pobierania dodatkowych oplat i prowizji z tego tytulu na rzecz Wykonawcy. W takich przypadkach Strony ustala nowy harmonogram splaty w formie aneksu do umowy; d) Wykonawca nie bedzie pobieral od Kredytobiorcy zadnych innych oplat i prowizji wiazanych z obsluga kredytu za wyjatkiem prowizji od udzielenia kredytu. 13) Zabezpieczenie kredytu stanowic bedzie weksel wlasny in blanco wraz z deklaracja wekslowa. Wykonawca (Bank) nie bedzie zadal innego zabezpieczenia kredytu. Umowa kredytowa oraz deklaracja wekslowa i weksel beda posiadaly kontrasygnate skarbnika Gminy Mogilno. 14) Wszelkie rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w walucie polskiej (PLN). 15) Na rachunkach Zamawiajacego w bankach nie ciaza zajecia egzekucyjne. 16) Zamawiajacy nie byl i nie jest w restrukturyzacji w innych bankach. 17) Zamawiajacego nie byl prowadzony program postepowania naprawczego i nie przystepuje on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 18) U Zamawiajacego nie byly prowadzone za posrednictwem komornika sadowego dzialania windykacyjne na wniosek banków. 19) Zamawiajacy nie posiada zobowiazan z tytulu: forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu. 20) Zamawiajacy nie udzielil poreczen i gwarancji innym podmiotom. 21) Wykonawca przekazywal bedzie pisemna informacje o wysokosci odsetek przypadajacych na kolejny okres splat. 22) Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie nastepujacych okolicznosci: a) mozliwosc wczesniejszej splaty calosci lub czesci kredytu przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w SWZ; b) mozliwosc zmiany harmonogramu splaty na zasadach okreslonych w SWZ; c) mozliwosc zmiany harmonogramu splaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiajacego, tj. gdy w okresie obowiazywania umowy kredytowej zaistnieje zagrozenia przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), wówczas Zamawiajacy moze zwrócic sie do Wykonawcy z wnioskiem o zmiane harmonogramu splat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony.
   3.  Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.
Identifiant interne: WFE.271.10.2024.WFI
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 66113000 Services de concession de crédit
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gabriela Narutowicza 1  
Ville: Mogilno
Code postal: 88-300
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 14 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 335 426,65 PLN
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Autre
Nom: nie dotyczy
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 2) Czas oczekiwania na wplyw srodków (CO) – waga kryterium 40%.
   2.  Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1) Cena (C) – waga 60% cena najnizsza brutto* C = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 60% cena oferty ocenianej brutto * sposród wszystkich zlozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu a) Podstawa przyznania punktów w kryterium „cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym. b) Cena ofertowa brutto musi uwzgledniac calkowity kosztu kredytu. 2) Czas oczekiwania na wplyw srodków (CO) – waga 40% a) Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie liczby dni roboczych, jakie uplyna od dyspozycji Zamawiajacego zlozonej w Banku do czasu wplywu srodków na rachunek Zamawiajacego. Czas oczekiwania na wplyw srodków podany przez Wykonawce w ofercie – 2 dni robocze i mniej, liczac od daty dyspozycji Zamawiajacego – 40 pkt Czas oczekiwania na wplyw srodków podany przez Wykonawce w ofercie – 3 dni robocze liczac od daty dyspozycji Zamawiajacego – 30 pkt Czas oczekiwania na wplyw srodków podany przez Wykonawce w ofercie – 4 dni robocze liczac od daty dyspozycji Zamawiajacego – 20 pkt b) Maksymalny czas oczekiwania na wplyw srodków na rachunek Zamawiajacego nie moze byc dluzszy niz 4 dni robocze. c) Maksymalna ilosc punktów do uzyskania w kryterium „Czas oczekiwania na wplyw srodków” to 40 pkt. Ilosc punktów uzyskanych w ramach kryterium „Czas oczekiwania na wplyw srodków” jest maksymalna iloscia punktów zdobytych przez danego Wykonawce w tym kryterium i maksymalnie wynosi 40 pkt.
   3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
   4.  Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwieksza iloscia punktów (P), stanowiacych sume punktów przyznanych w kazdym kryterium z uwzglednieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru: P = C + CO gdzie: P – liczba uzyskanych punktów C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena CO – liczba uzyskanych punktów w kryterium czas oczekiwania na wplyw srodków
   5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci zlozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
   6.  Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
Canal de communication ad hoc:
Nom: Platforma Zakupowa Open Nexus
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 22/07/2024 11:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 22/07/2024 11:30:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przysluguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów p.z.p.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   5.  Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1) powyzej.
   7.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ustepach 6 i 7 powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. 10. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy nie stanowia inaczej: Rozdzialu 3 „Postepowanie skargowe” p.z.p. 11. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie – sadu zamówien publicznych, zwanego dalej "sadem zamówien publicznych". 12. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawczego do sadu zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: GMINA MOGILNO
Organisation chargée des procédures de recours: GMINA MOGILNO
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: GMINA MOGILNO
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché: GMINA MOGILNO
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: GMINA MOGILNO
Organisation qui reçoit les demandes de participation: GMINA MOGILNO
Organisation qui traite les offres: GMINA MOGILNO

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: GMINA MOGILNO
Numéro d’enregistrement: 092350843
Adresse postale: ul. Gabriela Narutowicza 1  
Ville: Mogilno
Code postal: 88-300
Subdivision pays (NUTS): Inowroclawski (PL617)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@mogilno.pl
Téléphone: 523185532
Adresse internet: http://www.mogilno.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accčs hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 09343d0e-7718-4c67-881e-dd807a15d3d6 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 13:55:16 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350618-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit