Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 28/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de confection sur mesure : :Us'?uga szycia na miar'? przedmiotów umundurowania wyj'?ciowego'?'

2024/S 2024-122647  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122647-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services de confection sur mesure – „Usluga szycia na miare przedmiotów umundurowania wyjsciowego”
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Komenda Glówna Strazy Granicznej
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Usluga szycia na miare przedmiotów umundurowania wyjsciowego”
Description: 1. Zamówieniem objeto uszycie z materialu powierzonego i dostarczenie do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego nastepujacych przedmiotów umundurowania wyjsciowego : 1) 728 kpl. mundurów wyjsciowych meskich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 500 kpl. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 228 kpl. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji; 2) 478 kpl. mundurów wyjsciowych damskich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 350 kpl. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 128 kpl. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji; 3) 637 szt. spodni letnich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 321 szt. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 316 szt. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji; 4) 423 szt. spódnic letnich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 216 szt. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 207 szt. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji.
   2.  Umundurowanie wyjsciowe musi byc uszyte zgodnie ze wzorami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Strazy Granicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 500 z pózn. zm.) oraz z opisem przedmiotu zamówienia i zlozona oferta.
   3.  Wykonawca przed wykonaniem szycia miarowego jest zobowiazany do pobrania wymiarów antropometrycznych lub ankiet wymiarowych od funkcjonariuszy wskazanych przez Zamawiajacego.
   4.  Po dostarczeniu zamówionych przedmiotów umundurowania upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja ich kontroli jakosciowej wedlug zasad okreslonych przez Zamawiajacego.
   5.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy w ciagu 3 dni roboczych od podpisania umowy: a) 1 egzemplarz dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczacej przedmiotów umundurowania objetych zamówieniem oraz b) wzór ankiety wymiarowej przeznaczonej do samodzielnego pobrania wymiarów antropometrycznych przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej.
   6.  Wykonawca wyloniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiazany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.
   7.  Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. – Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujacych przedmioty umundurowania objete zamówieniem. Pozostale informacje dotyczace sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnien Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan zwiazanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Identifiant de la procédure: 795f2f8e-b11a-4d28-8967-73e1b57269d7
Identifiant interne: Sprawa nr 5/BF/BTiZ/24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: 1. O zamówienie moze sie ubiegac Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu: 1) z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, z art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z pózn. zm.) i z art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1 z pózn. zm.), przy czym podstawy wykluczenia okreslono szczególowo w Sekcji
   2. 1.6.; 2) spelnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w Sekcji
   5. 1.9.
   2.  W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany do zlozenia wraz z oferta: 1) oswiadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, okreslonym w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/7 z dnia
   5. 1.2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Wykonawca (lub inny podmiot zobowiazany do wypelnienia oswiadczenia) wypelnia jednolity dokument, tworzac dokument elektroniczny i w tym celu moze on korzystac z narzedzia eESPD lub innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, które umozliwiaja wypelnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego, przy czym Instrukcje wypelnienia jednolitego dokumentu oraz edytowalna wersja formularza jednolitego dokumentu mozna znalezc pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia natomiast instrukcja przygotowania jednolitego dokumentu w wersji elektronicznej (ESPD) znajduje sie na stronie: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl 2) oswiadczenia/oswiadczen dotyczacego/ych przeslanek wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zawierajacych informacje wskazane w Zal. 4/4a do SWZ.
   3.  Wykonawca, który polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, musi zlozyc wraz z oferta zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotów.
   4.  W odniesieniu do warunków dotyczacych doswiadczenia zawodowego Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia moga polegac na zdolnosciach tych z Wykonawców, którzy wykonaja uslugi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane. W zwiazku z powyzszym jezeli Wykonawcy wspólnie ubiegaja sie o udzielenie zamówienia wówczas musza zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, z którego wynikac bedzie, które uslugi lub dostawy wykonaja poszczególni Wykonawcy.
   5.  Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia nw. dokumentów: a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporzadzonej nie wczesniej niz 6 m-cy przed jej zlozeniem; b) informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego – sporzadzonej nie wczesniej niz 6 m-cy przed jej zlozeniem; c) oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczacych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; d) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z pózn.), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej; e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 m-ce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzezeniem art. 127 ust.1 ustawy Pzp); f) wykazu uslug i dowodów, o których mowa w Sekcji
   5. 1.9 pkt. 2 niniejszego ogloszenia.
   4.  Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami RP wówczas sklada dokumenty zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415 z pózn. zm.). Forma dokumentów musi byc zgodna z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagan technicznych dla dokumentów elektronicznych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98393000 Services de confection sur mesure
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Marszalka Józefa Pilsudskiego 92  
Ville: Koszalin
Code postal: 75-531
Subdivision pays (NUTS): Koszalinski (PL426)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Wyzsza Szkola Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy; Centralny Magazyn Mundurowy Strazy Granicznej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Glównej Strazy Granicznej - miejsce dostarczenia uszytego umundurowania.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 2  
Ville: Luban
Code postal: 59-800
Subdivision pays (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy i dostarczenia uszytego umundurowania.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 78  
Ville: Ketrzyn
Code postal: 11-400
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Centrum Szkolenia Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy i dostarczenia uszytego umundurowania.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Oliwska 35  
Ville: Gdansk
Code postal: 80-563
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Morski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 78  
Ville: Ketrzyn
Code postal: 11-400
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Warminsko-Mazurski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gen. Józefa Bema 100  
Ville: Bialystok
Code postal: 15-370
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Podlaski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Komitetu Obrony Robotników 23  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-148
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Nadwislanski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Trubakowska 2  
Ville: Chelm
Code postal: 22-100
Subdivision pays (NUTS): Chelmsko-zamojski (PL812)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Nadbuzanski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Mickiewicza 34  
Ville: Przemysl
Code postal: 37-700
Subdivision pays (NUTS): Przemyski (PL822)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Bieszczadzki Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. 1 Pulku Strzelców Podhalanskich 5  
Ville: Nowy Sacz
Code postal: 33-300
Subdivision pays (NUTS): Nowosadecki (PL218)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Karpacki Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Dabrowskiego 2  
Ville: Racibórz
Code postal: 47-400
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Slaski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Poprzeczna 1  
Ville: Krosno Odrzanskie
Code postal: 66-600
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Nadodrzanski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i w zwiazku z tym Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
CorruptionZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
FraudeZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Participation ŕ une organisation criminelleZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Travail des enfants et autres formes de traite des ętres humainsZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz z art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1 z pózn. zm.).
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp.
Paiement des cotisations de sécurité socialeZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Paiement d’impôts et taxesZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Motifs d’exclusion purement nationauxZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z pózn. zm.).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Association directe ou indirecte ŕ la préparation de cette procédure de passation de marchéZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Biens administrés par un liquidateurZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
État de cessation d’activitésZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Situation analogue ŕ la faillite prévue dans la législation nationaleZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
ConcordatZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
FailliteZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
InsolvabilitéZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Coupable d’une faute professionnelle graveZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Résiliation, dommages et intéręts ou autres sanctions comparablesZ postepowania wyklucza sie Wykonawce, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: „Usluga szycia na miare przedmiotów umundurowania wyjsciowego”
Description: 1. Zamówieniem objeto uszycie z materialu powierzonego i dostarczenie do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego nastepujacych przedmiotów umundurowania wyjsciowego : 1) 728 kpl. mundurów wyjsciowych meskich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 500 kpl. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 228 kpl. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji; 2) 478 kpl. mundurów wyjsciowych damskich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 350 kpl. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 128 kpl. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji; 3) 637 szt. spodni letnich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 321 szt. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 316 szt. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji; 4) 423 szt. spódnic letnich typu Wojsk Ladowych, Sil Powietrznych, Marynarki Wojennej, w tym: 216 szt. - w ramach zamówienia podstawowego i maksymalnie 207 szt. - w ramach zamówienia objetego prawem opcji.
   2.  Umundurowanie wyjsciowe musi byc uszyte zgodnie ze wzorami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Strazy Granicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 500 z pózn. zm.) oraz z opisem przedmiotu zamówienia i zlozona oferta.
   3.  Wykonawca przed wykonaniem szycia miarowego jest zobowiazany do pobrania wymiarów antropometrycznych lub ankiet wymiarowych od funkcjonariuszy wskazanych przez Zamawiajacego.
   4.  Po dostarczeniu zamówionych przedmiotów umundurowania upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja ich kontroli jakosciowej wedlug zasad okreslonych przez Zamawiajacego.
   5.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy w ciagu 3 dni roboczych od podpisania umowy: a) 1 egzemplarz dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczacej przedmiotów umundurowania objetych zamówieniem oraz b) wzór ankiety wymiarowej przeznaczonej do samodzielnego pobrania wymiarów antropometrycznych przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej.
   6.  Wykonawca wyloniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiazany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.
   7.  Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. – Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujacych przedmioty umundurowania objete zamówieniem. Pozostale informacje dotyczace sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnien Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan zwiazanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Identifiant interne: Sprawa nr 5/BF/BTiZ/24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98393000 Services de confection sur mesure
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Marszalka Józefa Pilsudskiego 92  
Ville: Koszalin
Code postal: 75-531
Subdivision pays (NUTS): Koszalinski (PL426)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Wyzsza Szkola Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy; Centralny Magazyn Mundurowy Strazy Granicznej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Glównej Strazy Granicznej - miejsce dostarczenia uszytego umundurowania.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 2  
Ville: Luban
Code postal: 59-800
Subdivision pays (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy i dostarczenia uszytego umundurowania.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 78  
Ville: Ketrzyn
Code postal: 11-400
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Centrum Szkolenia Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy i dostarczenia uszytego umundurowania.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Oliwska 35  
Ville: Gdansk
Code postal: 80-563
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Morski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 78  
Ville: Ketrzyn
Code postal: 11-400
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Warminsko-Mazurski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Gen Józefa Bema 100  
Ville: Bialystok
Code postal: 15-370
Subdivision pays (NUTS): Bialostocki (PL841)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Podlaski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Komitetu Obrony Robotników 23  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-148
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Nadwislanski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Trubakowska 2  
Ville: Chelm
Code postal: 22-100
Subdivision pays (NUTS): Chelmsko-zamojski (PL812)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Nadbuzanski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Mickiewicza 34  
Ville: Przemysl
Code postal: 37-700
Subdivision pays (NUTS): Przemyski (PL822)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Bieszczadzki Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. 1 Pulku Strzelców Podhalanskich 5  
Ville: Nowy Sacz
Code postal: 33-300
Subdivision pays (NUTS): Nowosadecki (PL218)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Karpacki Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Dabrowskiego 2  
Ville: Racibórz
Code postal: 47-700
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Slaski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Poprzeczna 1  
Ville: Krosno Odrzanskie
Code postal: 66-600
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Nadodrzanski Oddzial Strazy Granicznej - miejsce pobrania wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/04/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy moze uniewaznic przedmiotowe postepowanie, jezeli srodki publiczne, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie zostana mu przyznane, a mozliwosc uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostala przewidziana w ogloszeniu o zamówieniu (art. 257 ustawy Pzp).
   2.  Data rozpoczecia realizacji zamówienia - okreslona na 30.04.2024 r. - jest data orientacyjna. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po zakonczeniu procedury udzielenia zamówienia.
   3.  Informacje dotyczace ochrony danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pózn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Zamawiajacy informuje, ze: 1) administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postepowa-niu bezposrednio od osób fizycznych jest Komenda Glówna Strazy Granicznej - 02-514 Warszawa, Aleja Niepodleglosci 100, 2) inspektorem ochrony ww. danych osobowych w Komendzie Glównej Strazy Granicznej jest Dyrektor Biura Ochrony Informacji, tel. 22 500 40 35, adres e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl 3) ww. dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiazanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami ww. danych osobowych beda osoby lub podmioty, którym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych; 5) ww. dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z Decyzja nr 166 Komendanta Glównego Strazy Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Strazy Granicznej – Dz. Urz. Komendy Glównej Strazy Granicznej nr 58 z dnia 26.11. 2020r.; 6) obowiazek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiajacego bezposrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postepowaniu) dotyczacych tych osób jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiajacy pozyskal bezposrednio w przedmiotowym postepowaniu posiadaja: a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostepu do wlasnych danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobe, której dane osobowe sa przetwarzane przez Zamawiajacego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zadac od osoby wystepujacej z zadaniem, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamówienia (art. 75 ustawy Pzp); b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania wlasnych danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupelnienia nie moze skutkowac zmiana wyniku postepowania o udzielenie zamówienia ani zmiana postanowien umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu postepowania oraz jego zalaczników - art. 19 ust. 2 i art. 76 ustawy Pzp); c) na podstawie art. 18 RODO - prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgloszenie zadania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania. W przypadku, gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postepowania lub zalacznikach do tego protokolu, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba, ze zachodza przeslanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 74 ust. 3 Pzp); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotycza uzna, ze przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiajacy pozyskal bezposrednio w przedmiotowym postepowaniu, nie przysluguje: - w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usuniecia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W celu zapewnienia stosowania „RODO”, w ustawie Pzp z dnia 11 wrzesnia 2019 r. zawarto zapisy majace na celu dostosowanie tresci ustawy Pzp do przepisów „RODO”. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy i Wykonawcy zobowiazani sa do przestrzegania przepisów dotyczacych ochrony danych osobowych, w tym m in. zawartych w ustawie Pzp oraz w „RODO”.
5.1.8.
Critčres d’accessibilité
Des critčres d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués avec la justification suivante
Justification: Przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla funkcjonariuszy Strazy Granicznej.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1. O zamówienie moze sie ubiegac Wykonawca, który spelnia nastepujace warunki udzialu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej/zawodowej: Minimalny poziom wymaganych zdolnosci: Wykonawca wykaze, ze: wykonal nalezycie, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonuje nalezycie w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie: 1) przynajmniej 1 usluge szycia miarowego obejmujaca swym zakresem co najmniej 250 kpl. mundurów wyjsciowych meskich typu wojskowego i przynajmniej 1 usluge szycia miarowego obejmujaca swym zakresem co najmniej 150 kpl. mundurów wyjsciowych damskich typu wojskowego lub przynajmniej 1 usluge szycia miarowego obejmujaca swym zakresem co najmniej 250 kpl. mundurów wyjsciowych meskich typu wojskowego i co najmniej 150 kpl. mundurów wyjsciowych damskich typu wojskowego.
   2.  Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnego na dzien zlozenia wykazu uslug wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa powyzej, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego uslugi zostaly wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byc wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy.
   3.  Jezeli Wykonawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacji uslug szycia wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz uslug przedstawiony przez Wykonawce musi dotyczyc uslug, w których wykonaniu Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyl, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych, w których wykonywaniu bezposrednio uczestniczyl lub uczestniczy. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia musza zlozyc wraz z oferta oswiadczenie, z którego wynikac bedzie, które uslugi lub dostawy wykonaja poszczególni Wykonawcy.
   4.  Wykonawca, który polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, sklada wraz z oferta: zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotów oraz jednolite dokumenty tych podmiotów, a w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp - Wykonawca zlozy takze w odniesieniu do tych podmiotów srodki dowodowe potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów z postepowania.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critčre:
Type: Qualité
Description: Okres udzielonej gwarancji
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du rčglement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Wykonawca skladajacy oferte zobowiazany jest wniesc wadium w wysokosci
   9. 500 PLN (slownie: dziewiec tysiecy piecset zlotych 00/100). Wadium nalezy wniesc do terminu wyznaczonego na skladanie ofert.
Date limite de réception des offres: 28/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 28/03/2024 10:30:00 (UTC+1)
Lieu: Wykonawca sklada oferte wraz z zalacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Informations complémentaires: 1. Do pelnego i prawidlowego korzystania z Systemu SmartPzp przez Uzytkowników Zewnetrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Uzytkownika Zewnetrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego sluzacego do autentykacji i podpisu.
   2.  Korzystanie z Systemu mozliwe jest pod warunkiem spelnienia przez sprzet, z którego korzystaja uzytkownicy Wykonawcy nastepujacych minimalnych wymagan technicznych i specyfiki polaczenia: 1) posiadanie komputera o parametrach umozliwiajacych zainstalowanie nastepujacego oprogramowania: a) w zakresie podstawowych funkcjonalnosci – przeglad, pobieranie i zalaczanie dokumentów: Komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguracji: pamiec min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel
   4. 0, Windows 7 i MacOS 10.12 lub ich nowsze wersje, przegladarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i pózniejsze, Google Chrome ver. 66 i pózniejsze lub Opera ver. 58 i pózniejsze, Microsoft Edge ver 18 i pózniejsze, Internet Explorer 11, Lista zalecanych przegladarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest uzywanie najnowszych wersji przegladarek, b) w zakresie skladania podpisu kwalifikowanego (za posrednictwem platformy SmartPZP): zainstalowane srodowisko Java w wersji min.
   1. 8 (jre) w przypadku przegladarek Opera, Chrome i Firefox nalezy doinstalowac dodatek do przegladarki Szafir SDK Web, oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
   3.  Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesylanych za posrednictwem Systemu wynosi 100 MB.
   4.  Oferty, oswiadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe srodki dowodowe, w tym pelnomocnictwo oraz inne informacje, oswiadczenia lub dokumenty przekazywane w postepowaniu sporzadza sie i przekazuje w sposób zgodny z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz srodków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
   5.  Pozostale informacje o komunikacji elektronicznej Zamawiajacego i Wykonawców zawarto równiez w Rozdziale X SWZ.
   6.  Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.
   7.  Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Conditions du marché:
Conditions relatives ŕ l’exécution du contrat: Zgodnie z projektem umowy stanowiacym zal. nr 3 do SWZ
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Non autorisée
Montage financier: 1. Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany w fakturze, po dostarczeniu i odebraniu przedmiotów umundurowania w ramach kazdego zamówienia osobno, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
   2.  Przyjecie faktury nastapi po dostarczeniu i odebraniu przedmiotów umundurowania w ramach danego zamówienia, potwierdzonego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w formie podpisanego bez zastrzezen protokolu odbioru jakosciowego i ilosciowego.
   3.  Za date zaplaty wynagrodzenia przyjmuje sie date obciazenia rachunku Zamawiajacego.
   4.  Platnosc wynagrodzenia bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej platnosci, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pózn. zm.).
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1);
   3.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   4.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt. 2 i 3 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   5.  Jezeli Zamawiajacy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Glówna Strazy Granicznej
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Komenda Glówna Strazy Granicznej
Organisation qui traite les offres: Komenda Glówna Strazy Granicznej

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Komenda Glówna Strazy Granicznej
Numéro d’enregistrement: 5212921032
Département: Biuro Finansów
Adresse postale: Al. Niepodleglosci 100  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-514
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Biuro Finansów - Zamówienia Publiczne
Adresse électronique: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Téléphone: +48 22 500 44 29
Adresse internet: https://www.strazgraniczna.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Profil de l’acheteur: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: Biuro Odwolan
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 49f709e3-20dc-4a19-bf6a-bd8683c217aa - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 14:31:39 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 122647-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
98393000 - Services de confection sur mesure