Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 19/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services divers d'ingénierie : Obs'?uga i konserwacja odstawy g'?ównej na poz. 1050 m w JSW S.A. KWK :Budryk'?'

2024/S 2024-122611  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122611-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Services divers d'ingénierie – Obsluga i konserwacja odstawy glównej na poz. 1050 m w JSW S.A. KWK „Budryk”
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. z siedziba w Jastrzebiu Zdroju, Zaklad Wsparcia Produkcji
Activité de l’entité adjudicatrice: Prospection ou extraction de charbon ou d’autres combustibles solides

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Obsluga i konserwacja odstawy glównej na poz. 1050 m w JSW S.A. KWK „Budryk”
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiaca zalacznik nr 1 do SWZ
Identifiant de la procédure: c0e5d2b5-076a-421e-88b0-2289fe9338cd
Avis précédent: 689953-2023
Identifiant interne: 27/P/24
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: 2023/S 219-689953
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71330000 Services divers d'ingénierie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tyski (PL22C)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxPodstawy wykluczenia o charakterze wylacznie krajowym: Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 PZP zamawiajacy nie bedzie stosowal podstaw wykluczenia, okreslonych w art. 108 ust. 1 PZP. Zamawiajacy bedzie stosowal podstawy wykluczenia przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k ust. 1 rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Obsluga i konserwacja odstawy glównej na poz. 1050 m w JSW S.A. KWK „Budryk”
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiaca zalacznik nr 1 do SWZ
Identifiant interne: 27/P/24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71300000 Services d'ingénierie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bielski (PL225)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 689953-2023
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Nom: O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, dotyczace: - sytuacji finansowej, - zdolnosci technicznej i zawodowej.
Description: Szczególowe informacje dotyczace wadium zostaly zawarta w SWZ
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100%
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://zakupy.jsw.pl
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Requise
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Informacje zostaly zawarte w SWZ.
Date limite de réception des offres: 19/03/2024 11:00:00 (UTC+1)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 19/03/2024 12:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Informacje dot. art. 455, art. 436, art. 437, art. 438 PZP zostaly zawarte w dokumentach zamówienia.
Montage financier: Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 60 dni od jej dostarczenia do Centrum Uslug Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiajacego (adres: ul. Armii Krajowej 56, 44 – 330 Jastrzebie – Zdrój).
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique:
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzedu Zamówien Publicznych
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. z siedziba w Jastrzebiu Zdroju, Zaklad Wsparcia Produkcji

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. z siedziba w Jastrzebiu Zdroju, Zaklad Wsparcia Produkcji
Numéro d’enregistrement: 6330005110
Adresse postale: ul. Towarowa 1  
Ville: Jastrzebie-Zdrój
Code postal: 44-330
Subdivision pays (NUTS): Rybnicki (PL227)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@zwp.jsw.pl
Téléphone: +48 32 756 4969
Adresse internet: www.jsw.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): www.jsw.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzedu Zamówien Publicznych
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.gov.pl.web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7f33dc76-8e75-4e0d-b648-956870602b93 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 12:57:46 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122611-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71330000 - Services divers d'ingénierie