Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Services d'élimination des ordures ménagères: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe'EUR" II post' powanie

2024/S 2024-033314  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33314-2024 - Résultats
Pologne – Services d'élimination des ordures ménagères – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe– II postepowanie
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gmina Nowe
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe– II postepowanie
Description: Przedmiotem zamówienia jest usluga odbioru i zagospodarowania stalych odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, polozonych na terenie Gminy Nowe oraz utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzacych z PSZOK.
Identifiant de la procédure: 1247e28b-35d5-486b-b557-96fce76ee190
Identifiant interne: IKS.271.27.2023.MC
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Zamawiajacy prowadzi niniejsze postepowanie w tzw. trybie pilnym na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2 PZP.
Principales caractéristiques de la procédure: Zgodnie z art. 61 ust. 1 PZP, komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oswiadczen miedzy zamawiajacym a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatków okreslonych w ustawie, odbywa sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Srodkiem komunikacji elektronicznej, w niniejszym postepowaniu, jest platforma zakupowa, zwana dalej „Platforma”, dostepna pod adresem https://platformazakupowa.pl oraz formularz (modul) „Wyslij wiadomosc do zamawiajacego” (dostepny na stronie postepowania). Uwaga - Formularz (modul) „Wyslij wiadomosc do zamawiajacego” nie sluzy do skladania ofert.Komunikacja za posrednictwem poczty elektronicznej na/z adres/-u zamowienia@gminanowe.pl jest dopuszczalna w wyjatkowych sytuacjach, w szczególnosci w przypadku problemów technicznych zwiazanych z funkcjonowaniem Platformy, prac serwisowych, awarii, itp. Uwaga komunikacja za posrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy skladania ofert.Szczególowe wymagania techniczne i organizacyjne zostaly opisane w „Regulaminie platformazakupowa.pl” (dostepnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin), który jest uzupelnieniem „Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl” . Zalozenie lub posiadanie na Platformie konta uzytkownika jest równoznaczne z akceptacja przez wykonawce warunków aktualnego regulaminu Platformy.Szczególowe instrukcje korzystania z Platformy, w tym instrukcja skladania ofert znajduja sie pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .W przypadku pytan dot. zasad korzystania z Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta (CWK), które udziela informacji zwiazanych z: procesem skladania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy. CWK dostepne jest codziennie od poniedzialku do piatku w godz. od
   8. 00 do 17.00 pod nr tel. +48221010202 lub cwk@platformazakupowa.pl , z zastrzezeniem harmonogramu pracy dostepnym pod adresemhttps://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt . Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzania dokumentów elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentów lub oswiadczen zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz srodków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).16. Zamawiajacy dopuszcza przesylanie danych w formatach dopuszczonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), tj. m.in. .doc, .odt, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .ppt, .pdf, .jpg, .zip, .7Z. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf, zas w celu ewentualnej kompresji danych zamawiajacy rekomenduje .zip lub .7Z .26. Minimalne wymagania sprzetowo-aplikacyjne umozliwiajace udzial w niniejszym postepowaniu, w tym korzystanie z Platformy: a)komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamiec min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,b)lacze internetowe o przepustowosci co najmniej 256 kbit/s,c)posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), d)zainstalowana przegladarka internetowa inna niz Internet Explorer, preferowane: EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostepnej wersji, z wlaczona obsluga jezyka Javascript, akceptujaca pliki typu „cookies”, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obslugujacy format plików .pdf, f)Platforma dziala wedlug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, g)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokolu TLS
   1. 3., h)posiadanie waznego (aktualnie obowiazujacego): kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania plików w formie elektronicznej, i)strona platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczosci ekranu 1024x768 pikseli, j)oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz dokladny czas (hh:mm:ss) generowany wedlug czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Glównego Urzedu Miar.22. Dokumenty skladajace sie na oferte oraz dokumenty wymagane wraz z oferta: Formularz ofertowy.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegajacego sie o udzielenie zamówienia dotyczace przeslanek wykluczenia z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, skladane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP. Wzór oswiadczenia zawarto w zalaczniku nr 5 do SWZ;Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby dotyczace przeslanek wykluczenia z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, skladane na podstawie art. 125 ust. 5 PZP (jesli dotyczy).Pelnomocnictwo upowazniajace do zlozenia oferty (jesli dotyczy);Pelnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia - o ile oferte skladaja wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spólki cywilne (jesli dotyczy);Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru,Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90514000 Services de recyclage des ordures ménagères, 90512000 Services de transport des ordures ménagères, 90511200 Services de collecte des ordures ménagères
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Plac Sw. Rocha 5  
Ville: Nowe
Code postal: 86-170
Subdivision pays (NUTS): Swiecki (PL618)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Gmina Nowe
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc 2 – Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzacych z PSZOK
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie czesci 2 zostal opisany w zalaczniku nr 2 do SWZ
Identifiant interne: IKS.271.27.2023.MC czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90512000 Services de transport des ordures ménagères
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90514000 Services de recyclage des ordures ménagères, 90511200 Services de collecte des ordures ménagères
Options:
Description des options: Zamawiajacy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dopuszcza udzielenie zamówien wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – z uwzglednieniem przepisu art. 214 ust. 2 PZP, tj.: - podobnych i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia podstawowego, tj. uslug odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe, w zakresie calego przedmiotu zamówienia; - w zakresie sumarycznej wartosci dla II czesci do 88.000,00 zl,
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Gmina Nowe  
Ville: Nowe
Code postal: 86-170
Subdivision pays (NUTS): Swiecki (PL618)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie oraz prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmowanie, zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkanców lub zarzadców nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy, odpadów komunalnych. PSZOK bedzie miejscem zbiórki i czasowe magazynowania odpadów. Odpady zebrane w PSZOK powinny zostac przekazane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchia sposobów postepowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Zamówienie bedzie realizowane na warunkach analogicznych do przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy dla II czesci zamówienia, stanowiacych zalacznik nr 9b do SWZ, - przez dotychczasowego Wykonawce niepodlegajacego wykluczeniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia powtórzonego warunków umowy, jak w postepowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. Ww. zamówienia zostana udzielone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki z Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu. Udzielenie zamówienia polegajacego na powtórzeniu podobnych uslug jest jednostronna, uznaniowa decyzja Zamawiajacego, zalezna od ograniczen budzetowych oraz braku innego skutecznego zobowiazania do realizacji uslugi objetej przedmiotem zamówienia podstawowego.
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Waga 60%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gmina Nowe
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc 1 – Usluga odbioru i zagospodarowania stalych odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, polozonych na terenie gminy Nowe
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie czesci 1 zostal opisany w zalaczniku nr 1 do SWZ
Identifiant interne: IKS.271.27.2023.MC czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90512000 Services de transport des ordures ménagères
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
Options:
Description des options: Zamawiajacy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dopuszcza udzielenie zamówien wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – z uwzglednieniem przepisu art. 214 ust. 2 PZP, tj.: - podobnych i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia podstawowego, tj. uslug odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe, w zakresie calego przedmiotu zamówienia; - w zakresie sumarycznej wartosci dla I czesci do 462.000,00 zl
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Gmina Nowe  
Ville: Nowe
Code postal: 86-170
Subdivision pays (NUTS): Swiecki (PL618)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Usluga odbioru i zagospodarowania stalych odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych oraz nieruchomosci, na których znajduja sie domki letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polozonych na terenie Gminy Nowe wraz z wyposazeniem nieruchomosci w pojemniki do selektywnej zbiórki popiolu, a takze dystrybucja worków do zbiórki papieru, szkla, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomosciach, na których znajduja sie domki letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy– rozumie sie przez to nieruchomosci wykorzystywane w calosci do celów mieszkalnych oraz nieruchomosci mieszkalno-uzytkowe lub uzytkowo- mieszkalne w czesci mieszkalnej. Nieruchomosci, na których znajduja sie domki letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nieruchomosci zabudowane, na których usytuowane sa domki letniskowe, przyczepy kempingowe lub inne zabudowania wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe okresowo w ciagu roku.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Zamówienie bedzie realizowane na warunkach analogicznych do przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy dla I czesci zamówienia, stanowiacych zalacznik nr 9a do SWZ, - przez dotychczasowego Wykonawce niepodlegajacego wykluczeniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia powtórzonego warunków umowy, jak w postepowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. Ww. zamówienia zostana udzielone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki z Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu. Udzielenie zamówienia polegajacego na powtórzeniu podobnych uslug jest jednostronna, uznaniowa decyzja Zamawiajacego, zalezna od ograniczen budzetowych oraz braku innego skutecznego zobowiazania do realizacji uslugi objetej przedmiotem zamówienia podstawowego.
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Waga 60%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: .
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 055 326,48 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Uslug Miejskich Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: OFERTA Czesc 1 – Usluga odbioru i zagospodarowania stalych odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, polozonych na terenie gminy Nowe
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 2 489 270,40 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: PN/27/2023
Titre: Czesc 1 – Usluga odbioru i zagospodarowania stalych odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, polozonych na terenie gminy Nowe
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 13/12/2023
Date de conclusion du marché: 28/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Uslug Miejskich Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: OFERTA Czesc 2 – Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzacych z PSZOK
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 566 056,08 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: PN/28/2023
Titre: Czesc 2 – Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzacych z PSZOK
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 13/12/2023
Date de conclusion du marché: 28/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Télécopieur: (22) 458 78 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Gmina Nowe
Numéro d’enregistrement: 5591426287
Adresse postale: Plac Sw. Rocha 5  
Ville: Nowe
Code postal: 86-170
Subdivision pays (NUTS): Swiecki (PL618)
Pays: Pologne
Point de contact: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Adresse électronique: zamowienia@gminanowe.pl
Téléphone: 523337250
Télécopieur: 523328466
Adresse internet: https://bip.gminanowe.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/gminanowe
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Przedsiebiorstwo Uslug Miejskich Sp. z o.o.
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: 5591512822
Adresse postale: Plac Sw. Rocha 5  
Ville: Nowe
Code postal: 86-170
Subdivision pays (NUTS): Swiecki (PL618)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odpady@pumnowe.pl
Téléphone: 523338817
Télécopieur: 523338810
Adresse internet: https://www.pumnowe.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.pumnowe.pl/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b1ecf6b3-be37-43de-8cec-8de4495d829f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 14:07:45 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33314-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90514000 - Services de recyclage des ordures ménagères