Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Services d'enseignement spécialisé '?? '?wiadczenie us'?ug zwi'?zanych z organizacj'? i prowadzeniem zaj'?'? wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rz'?dowego programu '??Za ûyciem'?' - XXIII cz'?'?ci.

2024/S 2024-128672  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128672-2024 - Résultats
Pologne – Services d'enseignement spécialisé – Swiadczenie uslug zwiazanych z organizacja i prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rzadowego programu „Za Zyciem” - XXIII czesci.
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Swiadczenie uslug zwiazanych z organizacja i prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rzadowego programu „Za Zyciem” - XXIII czesci.
Description: Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug zwiazanych z organizacja i prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rzadowego programu „Za Zyciem” w celu zapewnienia realizacji zadan wiodacego osrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego w roku 2024 na rzecz Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Mlodziezy Niepelnosprawnych im. Prof. Zofii Sekowskiej w Lublinie wspólfinansowanego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za zyciem" - XXIII czesci.
Identifiant de la procédure: 890ee5cf-2dfe-4380-b464-a517b83e5d61
Identifiant interne: OAII.261.7.12.2023
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z pózn. zm.)
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: .
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Czesc I – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w maksymalnym wymiarze 350 godzin
Identifiant interne: Czesc I
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Czesc II – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w maksymalnym wymiarze 350 godzin
Identifiant interne: Czesc II
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Czesc III – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w maksymalnym wymiarze 500 godzin
Identifiant interne: Czesc III
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Czesc IV – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w maksymalnym wymiarze 250 godzin
Identifiant interne: Czesc IV
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Czesc V – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Surdopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, surdopedagoga w wymiarze 500 godzin.
Identifiant interne: Czesc V
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Czesc VI – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Surdopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, surdopedagoga w wymiarze 350 godzin.
Identifiant interne: Czesc VI
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Czesc VII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Psychologa
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez psychologa w wymiarze 630 godzin.
Identifiant interne: Czesc VII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Czesc VIII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Psychologa
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez psychologa w wymiarze 400 godzin.
Identifiant interne: Czesc VIII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 85121270 Services prestés par les psychiatres ou les psychologues
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Czesc IX – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Fizjoterapeute/Rehabilitanta
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez fizjoterapeute/rehabilitanta w wymiarze 890 godzin.
Identifiant interne: Czesc IX
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 85312500 Services de réhabilitation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Czesc X – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Fizjoterapeute/Rehabilitanta
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez fizjoterapeute/rehabilitanta w wymiarze 1150 godzin.
Identifiant interne: Czesc X
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 85312500 Services de réhabilitation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Czesc XI – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Fizjoterapeute/Rehabilitanta
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez fizjoterapeute/rehabilitanta w wymiarze 800 godzin.
Identifiant interne: Czesc XI
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 85312500 Services de réhabilitation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Czesc XII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Tyflopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, tyflopedagoga w wymiarze 500 godzin.
Identifiant interne: Czesc XII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0016
Titre: Czesc XIII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Tyflopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, tyflopedagoga w wymiarze 700 godzin.
Identifiant interne: Czesc XIII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0017
Titre: Czesc XIV – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Tyflopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, tyflopedagoga w wymiarze 650 godzin.
Identifiant interne: Czesc XIV
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0018
Titre: Czesc XV – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Instruktora Widzenia
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Instruktora Widzenia w wymiarze 600 godzin.
Identifiant interne: Czesc XV
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0019
Titre: Czesc XVI – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Instruktora Widzenia
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Instruktora Widzenia w wymiarze 400 godzin.
Identifiant interne: Czesc XVI
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0020
Titre: Czesc XVII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga w wymiarze 500 godzin
Identifiant interne: Czesc XVII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0021
Titre: Czesc XVIII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga w wymiarze 500 godzin
Identifiant interne: Czesc XVIII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0022
Titre: Czesc XIX – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga w wymiarze 350 godzin
Identifiant interne: Czesc XIX
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0023
Titre: Czesc XX – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga w wymiarze 600 godzin
Identifiant interne: Czesc XX
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80340000 Services d'enseignement spécialisé
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0024
Titre: Czesc XXI – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Terapeute Integracji Sensorycznej
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez terapeute Integracji Sensorycznej w wymiarze 900 godzin
Identifiant interne: Czesc XXI
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0025
Titre: Czesc XXII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Terapeute Integracji Sensorycznej
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez terapeute Integracji Sensorycznej w wymiarze 650 godzin
Identifiant interne: Czesc XXII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85142100 Services de physiothérapie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0026
Titre: Czesc XXIII – Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez dogoterapeute
Description: Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez dogoterapeute w wymiarze 600 godzin
Identifiant interne: Czesc XXIII
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85312500 Services de réhabilitation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Lublin
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: W powyzszym kryterium oceniana bedzie cena brutto oferty. Wykonawcy beda oceniani wg nastepujacego wzoru: (Najnizsza cena/ Cena badanej oferty) × 100 pkt × waga kryterium
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie przysluguje na:1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.2. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.3. Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.4. Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.5. Odwolanie wnosi sie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.6. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.7. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.8. Odwolanie zawiera:a) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwolujacego oraz imie i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);b) nazwe i siedzibe zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiajacego;c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL) lub NIP odwolujacego bedacego osoba fizyczna, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;d) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku – numer w innym wlasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwolujacego niebedacego osoba fizyczna, który nie ma obowiazku wpisu we wlasciwym rejestrze lub ewidencji, jezeli jest on obowiazany do jego posiadania;e) okreslenie przedmiotu zamówienia;f) wskazanie numeru ogloszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej;g) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajacego, której zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;h) zwiezle przedstawienie zarzutów;i) zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwolania;j) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie odwolania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okolicznosci;k) podpis odwolujacego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;l) wykaz zalaczników.9. Do odwolania dolacza sie:a) dowód uiszczenia wpisu od odwolania w wymaganej wysokosci;b) dowód przekazania odpowiednio odwolania albo jego kopii zamawiajacemu;c) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwolujacego.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 049 400,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Aneta Dmitruk
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 18
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 28 700,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc I - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w wymiarze 350 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Agnieszka Grabowiecka
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 28 700,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc II - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w maksymalnym wymiarze 350 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Agata Patrycja Kulaga
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 41 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc III - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w maksymalnym wymiarze 500 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Anna Mirowska
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 11
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 20 500,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc IV - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Logopede/Neurologopede w maksymalnym wymiarze 250 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Kinga Nadlonek
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 15
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 41 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc V - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Surdopedagoga w maksymalnym wymiarze 500 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Izabela Zatorska
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 28 700,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc VI - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Surdopedagoga w maksymalnym wymiarze 350 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Magdalena Oczkowska
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 59 850,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc VII - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Psychologa w maksymalnym wymiarze 630 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Agata Zybura
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 10
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 32 800,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc VIII - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Psychologa w maksymalnym wymiarze 400 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: FizjoMobile Monika Kapitan
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 20
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 84 550,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc IX - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Fizjoterapeute/Rehabilitanta w maksymalnym wymiarze 890 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Lukasz Pozarowszczyk Fizjoterapia
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 22
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 109 250,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc X - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Fizjoterapeute/Rehabilitanta w maksymalnym wymiarze 1150 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Lucyna Pozarowszczyk – Fizjoterapia
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 21
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 76 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XI - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Fizjoterapeute/Rehabilitanta w maksymalnym wymiarze 800 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Beata Furmanczuk
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 41 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XII - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Tyflopedagoga w maksymalnym wymiarze 500 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0016
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Beata Krzych
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0016
Valeur du résultat: 57 400,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XIII - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Tyflopedagoga w maksymalnym wymiarze 700 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Aleksandra Borzecka-Sagan
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 12
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur du résultat: 61 750,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XIV - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Tyflopedagoga w maksymalnym wymiarze 650 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Dorota Cieslak
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 17
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018
Valeur du résultat: 60 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XV - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Instruktora Widzenia w maksymalnym wymiarze 600 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Miroslawa Blaziak
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 16
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 32 800,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XVI - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Instruktora Widzenia w maksymalnym wymiarze 400 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 07/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0020
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Justyna Krukowska
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur du résultat: 41 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XVII - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga w maksymalnym wymiarze 500 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0021
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Kinga Kozdrój
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 9
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur du résultat: 41 000,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XVIII - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga w maksymalnym wymiarze 500 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 19/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0022
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Maja Pawelec
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 13
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur du résultat: 28 700,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XIX - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga w maksymalnym wymiarze 350 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0023
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Hanna Kostyra
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 49 200,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XX - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Oligofrenopedagoga w maksymalnym wymiarze 600 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0024
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Katarzyna Mizera
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 19
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur du résultat: 85 500,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: czesc XXI - Swiadczenie uslug zwiazanych z prowadzeniem zajec wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Terapeute Integracji Sensorycznej w maksymalnym wymiarze 900 godzin
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 31/01/2024
Date de conclusion du marché: 13/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0025
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0026
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oswiaty
Numéro d’enregistrement: REGON: 368543971
Adresse postale: Jana Gilasa 3 
Ville: Lublin
Code postal: 20-109
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: lco@lco.lublin.eu
Téléphone: +48 814666400
Télécopieur: +48 814666401
Rôles de cette organisation
Acheteur
Centrale d’achat qui passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à d’autres acheteurs
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587700
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Agnieszka Grabowiecka
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 81032601324
Adresse postale: ul. Tymiankowa 5/1  
Ville: Elizówka
Code postal: 21-003
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: agnieszka.tura@gmail.com
Téléphone: 792-610-480
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Agata Patrycja Kulaga
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 92070300942
Adresse postale: Aleje Jana Pawla II 24/65  
Ville: Stalowa Wola
Code postal: 37-450
Subdivision pays (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Pays: Pologne
Adresse électronique: akulaga92@gmail.com
Téléphone: 732 901 606
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Hanna Kostyra
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 81080303346
Adresse postale: Turka 67  
Ville: Lublin
Code postal: 20-258
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: hannakostyra@wp.pl
Téléphone: 609 163 308
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0023
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Beata Krzych
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 67092313281
Adresse postale: ul. Ignacego Rzeckiego 4/15  
Ville: Lublin
Code postal: 20-637
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: bkrzych@vp.pl
Téléphone: 887 553 555
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0016
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Magdalena Oczkowska
Numéro d’enregistrement: REGON: 523815384
Adresse postale: Ul. Pergolowa 1/47  
Ville: Lublin
Code postal: 20-819
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: magdaaoczkowska@gmail.com
Téléphone: 500 068 861
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0007
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Izabela Zatorska
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 96041208725
Adresse postale: ul. Obywatelska 9/27  
Ville: Lublin
Code postal: 20-092
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: izabelazatorska@o2.pl
Téléphone: 796 335 392
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0006
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Beata Furmanczuk
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 65040800405
Adresse postale: ul. Startowa 16/182  
Ville: Lublin
Code postal: 20-352
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: bmos@op.pl
Téléphone: 515 261 864
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0012
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Justyna Krukowska
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 81091918643
Adresse postale: ul. Romera 52/47  
Ville: Lublin
Code postal: 20-487
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: justyna_k@onet.pl
Téléphone: 603 608 633
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0020
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Kinga Kozdrój
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 96060608023
Adresse postale: ul. Zygmunta Augusta 29/61  
Ville: Lublin
Code postal: 20- 283
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kinga.kosdroj.1996@gmail.com
Téléphone: 501 952 455
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0021
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: Agata Zybura
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 92112003444
Adresse postale: ul. Gorczanska 16/19  
Ville: Lublin
Code postal: 20-868
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: agata.zybura@wp.pl
Téléphone: 502 120 953
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0008
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: Anna Mirowska
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 83110209086
Adresse postale: Panienszczyzna 28  
Ville: Jastków
Code postal: 21-002
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: ania.mirowska.83@gmail.com
Téléphone: 785-943-233
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: Aleksandra Borzecka-Sagan
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: REGON: 523945425
Adresse postale: ul. Sekutowicza 47A  
Ville: Lublin
Code postal: 20-153
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: oborzecka@op.pl
Téléphone: 512 287 173
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0017
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: Maja Pawelec
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 92121612846
Adresse postale: ul. Jasminowa 1/19  
Ville: Leczna
Code postal: 21-010
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pawelecmaja6@gmail.com
Téléphone: 601-220-170
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0022
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: Kinga Nadlonek
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 96071708563
Adresse postale: ul. Reja 22/21  
Ville: Zamosc
Code postal: 22- 400
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: kinga.n.1996@onet.pl
Téléphone: 514 402 600
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-0017
Nom officiel: Miroslawa Blaziak
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 62100203046
Adresse postale: ul. Paryska 4/7  
Ville: Lublin
Code postal: 20-854
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: miroslawa.blaziak@gmail.com
Téléphone: 605 084 117
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0019
8.1.
ORG-0018
Nom officiel: Dorota Cieslak
Numéro d’enregistrement: REGON: 523652054
Adresse postale: Dominów 142E  
Ville: Dominów
Code postal: 20-388
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dorkawarda@o2.pl
Téléphone: 664 122 906
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0018
8.1.
ORG-0019
Nom officiel: Aneta Dmitruk
L’organisation est une personne physique
Numéro d’enregistrement: PESEL: 80102109245
Adresse postale: ul. Okrzei 14/36  
Ville: Lublin
Code postal: 20-128
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: aneta.dmitruk21@gmail.com
Téléphone: 660-712-599
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0020
Nom officiel: Katarzyna Mizera
Numéro d’enregistrement: REGON: 386424531
Adresse postale: Izdebno Kolonia 44  
Ville: Rybczewice
Code postal: 21-065
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: knurska@gmail.com
Téléphone: 509 109 402
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0024
8.1.
ORG-0021
Nom officiel: FizjoMobile Monika Kapitan
Numéro d’enregistrement: REGON: 383135683
Adresse postale: ul. Bluszczowa 10/8  
Ville: Lublin
Code postal: 20-224
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: monikaamis@gmial.com
Téléphone: 665 470 765
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0009
8.1.
ORG-0022
Nom officiel: Lucyna Pozarowszczyk – Fizjoterapia
Numéro d’enregistrement: REGON: 060995950
Adresse postale: ul. Tymiankowa 18/2  
Ville: Elizówka
Code postal: 21-003
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: lucynapozarowszczyk@gmail.com
Téléphone: 668 149 127
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0011
8.1.
ORG-0023
Nom officiel: Lukasz Pozarowszczyk Fizjoterapia
Numéro d’enregistrement: REGON: 061564407
Adresse postale: ul. 3- Maja 38/6  
Ville: Lubartów
Code postal: 21-100
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: lukaszpozarowszczyk@gmail.com
Téléphone: 691 233 688
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0010
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a262dff6-89f3-47ad-bcc1-aa1fe68e6d4f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 09:45:01 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 128672-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
80340000 - Services d'enseignement spécialisé