Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de gestion de décharges : Wykonanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podleg'?ych jednostek organizacyjnych us'?ug w zakresie odbioru, transportu i niszczenia przedmiotów

2024/S 2024-087118  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87118-2024 - Résultats
Pologne – Services de gestion de décharges – Wykonanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podleglych jednostek organizacyjnych uslug w zakresie odbioru, transportu i niszczenia przedmiotów
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podleglych jednostek organizacyjnych uslug w zakresie odbioru, transportu i niszczenia przedmiotów
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podleglych jednostek organizacyjnych uslug w zakresie odbioru, transportu i niszczenia przedmiotów.
   2.  Przedmiot zamówienia zostal podzielony na 2 czesci.
   3.  Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pózn. zm.) osób wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane z niszczeniem przedmiotów. Obowiazek ten nie dotyczy kierowców oraz doradcy do spraw bezpieczenstwa przewozu towarów niebezpiecznych. Szczególowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiacych zalacznik nr 5 do SWZ.
Identifiant de la procédure: b3663461-c72e-4d09-bac9-248f9a1c813f
Identifiant interne: 3001-ILZ.260.11.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90533000 Services de gestion de décharges
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji - teren województwa wielkopolskiego
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 993 921,25 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: czesc 1- uslugi gospodarki odpadami
Description: Czesc nr 1 – Niszczenie przedmiotów poprzez spalanie: a) odpady tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, susz tytoniowy, itp.); b) odpady z przetworzonych wlókien tekstylnych (odziez); c) odpady tworzyw sztucznych; d) srodki do prania; e) papier i tektura. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 1 do SWZ.
Identifiant interne: czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90533000 Services de gestion de décharges
Options:
Description des options: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ewentualnego zwiekszenia wielkosci zamówienia podstawowego w ramach prawa opcji, które Zamawiajacy szczególowo okresla w zalaczniku nr 1 do umowy
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji- teren województwa wielkopolskiego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 894 364,35 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która dla danej czesci zamówienia uzyskala najwieksza ilosc punktów w kryterium cena 100 pkt
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Srodki ochrony prawnej reguluja przepisy zawarte w Dziale IX art.505 – 578 pzp.
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami pzp czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie pzp.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   6.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   7.  Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   9.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 18.8. i 18.9. wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 11. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 12. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 13. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: czesc 2- uslugi gospodarki odpadami
Description: 2) Czesc nr 2 - Niszczenie przedmiotów poprzez spalanie: a) srodki ochrony roslin; b) odpady zawierajace rope naftowa lub jej produkty. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 1 do SWZ.
Identifiant interne: czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90533000 Services de gestion de décharges
Options:
Description des options: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ewentualnego zwiekszenia wielkosci zamówienia podstawowego w ramach prawa opcji, które Zamawiajacy szczególowo okresla w zalaczniku nr 1 do umowy
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Miejsce realizacji- teren województwa wielkopolskiego
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 99 556,90 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: czesc nr 2 zostala uniewazniona na podstawie art. 255 pkt 2 pzp na przedmiotowa czesc zamówienia wplynela 1 oferta, która podlegala odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która dla danej czesci zamówienia uzyskala najwieksza ilosc punktów w kryterium cena 100 pkt
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów pzp.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Srodki ochrony prawnej reguluja przepisy zawarte w Dziale IX art.505 – 578 pzp.
   4.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami pzp czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie pzp.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   6.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   7.  Domniemywa sie, ze zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Odwolanie wnosi sie w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   9.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 18.8. i 18.9. wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. 11. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia. 12. Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym. 13. Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. 14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 669 001,39 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklad Utylizacji Odpadów sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zaklad Utylizacji Odpadów - cz. 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 669 001,39 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: umowa cz. 1
Titre: cz. 1- niszczenie przedmiotów poprzez spalanie
Date de conclusion du marché: 15/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Numéro d’enregistrement: 7781029219
Adresse postale: ul. Dolna Wilda 80A  
Ville: Poznan
Code postal: 61-501
Subdivision pays (NUTS): Miasto Poznan (PL415)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl
Téléphone: +48 618586100
Télécopieur: +48 618522224
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587700
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Zaklad Utylizacji Odpadów sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 6652223120
Adresse postale: ul. Sultanska 11  
Ville: Konin
Code postal: 62-510
Subdivision pays (NUTS): Koninski (PL414)
Pays: Pologne
Point de contact: https://zuokonin.pl
Adresse électronique: sekretariat@zuokonin.pl
Téléphone: 63 249 36 24
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6a0dd626-0860-4fc6-93fd-fb998e7c5b8e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 13:58:18 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87118-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90533000 - Services de gestion de décharges