Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services de gestion des forêts : Wykonywanie us'?ug z zakresu gospodarki le'?nej na terenie Nadle'?nictwa Górowo I'?aweckie w roku 2024

2024/S 2024-081562  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
81562-2024 - Résultats
Pologne – Services de gestion des forêts – Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Górowo Ilaweckie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania szkólki lesnej Nowa Wies, nasiennictwa lesnego i zagospodarowania plantacji choinkowej, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024.
Identifiant de la procédure: b502a27f-d526-4f60-b90e-962cf7480585
Identifiant interne: Z.270.1.2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77231000 Services de gestion des forêts
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Pakiet 1 - lesnictwa: Dzikowo, Borki, Deby, Gaworowo, Jagodowo
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania szkólki lesnej Nowa Wies, nasiennictwa lesnego i zagospodarowania plantacji choinkowej, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024.
Identifiant interne: Pakiet 1 - lesnictwa: Dzikowo, Borki, Deby, Gaworowo, Jagodowo
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, lesnictwa: Dzikowo, Borki, Deby, Gaworowo, Jagodowo
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Okres realizacji zamówienia, w którym beda przekazywane przez Zamawiajacego Zlecenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Jezeli zawarcie umowy nastapi wczesniej, niz przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpoczecie realizacji zamówienia nastapi od dnia 2 stycznia 2024 r. - Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzenia lasu obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia; Szacunkowa wartosc czesci zamówienia obejmuje wartosc opcji (30%) oraz wartosc przewidywanych zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP (50%).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % posób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = (Cn/Co) x 100 % x 100 pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Za najkorzystniejsza oferte w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska najwieksza liczbe punktów. Jezeli nie mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene, nie wyzsza jednak niz cena wynikajaca z pierwszej oferty Wykonawcy. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla kazdego Pakietu. Waga (wartosc punktowa, dokladna): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Waga (wartosc procentowa, dokladna): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pakiet 2 - lesnictwa: Stejno, Kiwajny, Orsy
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania szkólki lesnej Nowa Wies, nasiennictwa lesnego i zagospodarowania plantacji choinkowej, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024.
Identifiant interne: Pakiet 2 - lesnictwa: Stejno, Kiwajny, Orsy
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, lesnictwa: Stejno, Kiwajny, Orsy
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Okres realizacji zamówienia, w którym beda przekazywane przez Zamawiajacego Zlecenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Jezeli zawarcie umowy nastapi wczesniej, niz przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpoczecie realizacji zamówienia nastapi od dnia 2 stycznia 2024 r. - Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzenia lasu obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia; Szacunkowa wartosc czesci zamówienia obejmuje wartosc opcji (30%) oraz wartosc przewidywanych zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP (50%).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % posób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = (Cn/Co) x 100 % x 100 pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Za najkorzystniejsza oferte w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska najwieksza liczbe punktów. Jezeli nie mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene, nie wyzsza jednak niz cena wynikajaca z pierwszej oferty Wykonawcy. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla kazdego Pakietu. Waga (wartosc punktowa, dokladna): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Waga (wartosc procentowa, dokladna): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Pakiet 3 - lesnictwa: Stablawki, Galajny, Zieby, Jarzen
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania szkólki lesnej Nowa Wies, nasiennictwa lesnego i zagospodarowania plantacji choinkowej, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024.
Identifiant interne: Pakiet 3 - lesnictwa: Stablawki, Galajny, Zieby, Jarzen
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, lesnictwa: Stablawki, Galajny, Zieby, Jarzen
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Okres realizacji zamówienia, w którym beda przekazywane przez Zamawiajacego Zlecenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Jezeli zawarcie umowy nastapi wczesniej, niz przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpoczecie realizacji zamówienia nastapi od dnia 2 stycznia 2024 r. - Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzenia lasu obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia; Szacunkowa wartosc czesci zamówienia obejmuje wartosc opcji (30%) oraz wartosc przewidywanych zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP (50%).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % posób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = (Cn/Co) x 100 % x 100 pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Za najkorzystniejsza oferte w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska najwieksza liczbe punktów. Jezeli nie mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene, nie wyzsza jednak niz cena wynikajaca z pierwszej oferty Wykonawcy. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla kazdego Pakietu. Waga (wartosc punktowa, dokladna): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Waga (wartosc procentowa, dokladna): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Pakiet 4 - lesnictwo Nowa Wies
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania szkólki lesnej Nowa Wies, nasiennictwa lesnego i zagospodarowania plantacji choinkowej, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024.
Identifiant interne: Pakiet 4 - lesnictwo Nowa Wies
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, lesnictwo Nowa Wies
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Okres realizacji zamówienia, w którym beda przekazywane przez Zamawiajacego Zlecenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Jezeli zawarcie umowy nastapi wczesniej, niz przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpoczecie realizacji zamówienia nastapi od dnia 2 stycznia 2024 r. - Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzenia lasu obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia; Szacunkowa wartosc czesci zamówienia obejmuje wartosc opcji (30%) oraz wartosc przewidywanych zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP (50%).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % posób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = (Cn/Co) x 100 % x 100 pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Za najkorzystniejsza oferte w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska najwieksza liczbe punktów. Jezeli nie mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene, nie wyzsza jednak niz cena wynikajaca z pierwszej oferty Wykonawcy. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla kazdego Pakietu. Waga (wartosc punktowa, dokladna): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Waga (wartosc procentowa, dokladna): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Pakiet 5 - lesnictwo Mala Wola
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania szkólki lesnej Nowa Wies, nasiennictwa lesnego i zagospodarowania plantacji choinkowej, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024.
Identifiant interne: Pakiet 5 - lesnictwo Mala Wola
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77210000 Services de débardage, 77211000 Services liés au débardage, 77211100 Services d'exploitation forestière, 77211200 Transport de grumes dans les forêts, 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, lesnictwo Mala Wola
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Okres realizacji zamówienia, w którym beda przekazywane przez Zamawiajacego Zlecenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Jezeli zawarcie umowy nastapi wczesniej, niz przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpoczecie realizacji zamówienia nastapi od dnia 2 stycznia 2024 r. - Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzenia lasu obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia; Szacunkowa wartosc czesci zamówienia obejmuje wartosc opcji (30%) oraz wartosc przewidywanych zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP (50%).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % posób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = (Cn/Co) x 100 % x 100 pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Za najkorzystniejsza oferte w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska najwieksza liczbe punktów. Jezeli nie mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene, nie wyzsza jednak niz cena wynikajaca z pierwszej oferty Wykonawcy. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla kazdego Pakietu. Waga (wartosc punktowa, dokladna): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Waga (wartosc procentowa, dokladna): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Pakiet 6 - Szkólka Lesna Nowa Wies
Description: Przedmiotem zamówienia sa uslugi z zakresu gospodarki lesnej zgodnie z okresleniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 – „Ustawa o lasach”) obejmujace prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania szkólki lesnej Nowa Wies, nasiennictwa lesnego i zagospodarowania plantacji choinkowej, do wykonania na terenie Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie w roku 2024.
Identifiant interne: Pakiet 6 - Szkólka Lesna Nowa Wies
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 77211300 Services de défrichement, 77211500 Services d'élagage, 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement, 77230000 Services liés à la sylviculture, 77231000 Services de gestion des forêts, 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt, 75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt, 77231600 Services de boisement
Options:
Description des options: W stosunku do kazdego Pakietu Zamawiajacy jest uprawniony zlecic Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawce w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego czesc Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zostac zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac zlecone w ilosci, której laczna wartosc nie bedzie przekraczala 30 % Wynagrodzenia z dnia zawarcia Umowy, zgodnie z §11 ust. 1 wzoru umowy stanowiacego Zalacznik nr 12 do SWZ. Podstawa okreslenia wartosci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiacym czesc Oferty. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie sluzy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystapienia koniecznosci zwiekszenia zakresu rzeczowego uslug stanowiacych przedmiot zamówienia w nastepstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych badz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem gospodarki lesnej, (2) zmian na rynku sprzedazy drewna lub powierzenia Zamawiajacemu nowych zadan gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania Wykonawcy prac stanowiacych wykonawstwo zastepcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawce (na Obszarze Realizacji Pakietu).
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, lesnictwo Nowa Wies i obiekty nasienne.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Okres realizacji zamówienia, w którym beda przekazywane przez Zamawiajacego Zlecenia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. Jezeli zawarcie umowy nastapi wczesniej, niz przed dniem 2 stycznia 2024 r., rozpoczecie realizacji zamówienia nastapi od dnia 2 stycznia 2024 r. - Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa beda polegaly na powtórzeniu uslug zgodnych z uslugami stanowiacymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz uslug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa objete beda prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpozarowej, pozyskania i zrywki drewna, obejmujace czynnosci wskazane rodzajowo w Zalaczniku nr 2 do SWZ, które wynikaja z planów urzadzenia lasu obowiazujacych na obszarze administracyjnym Nadlesnictwa Górowo Ilaweckie, badz które w zwiazku z zagwarantowaniem prawidlowej gospodarki lesnej staly sie konieczne do wykonania w nastepstwie lub w zwiazku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi. Zakres rzeczowy uslug stanowiacych przedmiot zamówien, o których mowa nie przekroczy wartosci 50% wartosci niniejszego zamówienia; Szacunkowa wartosc czesci zamówienia obejmuje wartosc opcji (30%) oraz wartosc przewidywanych zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP (50%).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przy wyborze ofert w kazdym Pakiecie Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % posób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = (Cn/Co) x 100 % x 100 pkt gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najnizsza cena sposród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegac bedzie cena laczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Zalacznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli zlozono oferte, której wybór prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i uslug, który mialby obowiazek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Za najkorzystniejsza oferte w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska najwieksza liczbe punktów. Jezeli nie mozna dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa cene, nie wyzsza jednak niz cena wynikajaca z pierwszej oferty Wykonawcy. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla kazdego Pakietu. Waga (wartosc punktowa, dokladna): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Waga (wartosc procentowa, dokladna): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów PZP, przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwolanie i skarga do sadu. Postepowanie odwolawcze uregulowane zostalo w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami PZP czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajacy byl do tego obowiazany. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Odwolanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. (a). Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu zamówien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wyslanie na adres do doreczen elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 916 853,95 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: F.H.U. TO-MASZ Ciszkowski Tomasz
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet 3 - lesnictwa: Stablawki, Galajny, Zieby, Jarzen
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 27/12/2023
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ROBERT PIECEWICZ ZAKLAD USLUG LESNYCH
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet 4 - lesnictwo Mala Wola
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 29/12/2023
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: USLUGI LESNE WOJCIECH STASEWICZ
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Pakiet 6 - Szkólka Lesna Nowa Wies
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 27/12/2023
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Zaklad Uslug Lesnych „Dabrowa” Wojciech Gawron
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Zaklad Uslug Lesnych Pach Miroslaw & Stanislaw Czerniawski
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: ROBERT PIECEWICZ ZAKLAD USLUG LESNYCH

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Górowo Ilaweckie
Numéro d’enregistrement: 5730006061
Adresse postale: 11-220  
Ville: Górowo Ilaweckie
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Téléphone: (89)7611930
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorowoilaweckie
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza - Urzad Zamówien Publicznych
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 22-458-78-01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych „Dabrowa” Wojciech Gawron
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 5821510443
Ville: Ploskinia
Code postal: 14-526
Subdivision pays (NUTS): Elblaski (PL621)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@tartakploskinia.pl
Téléphone: 552431376
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Michal Pich PICH-LAS
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7431977654
Ville: Grotowo
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: pichmichal@wp.pl
Téléphone: 504554257
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Przemyslaw Piedziak PRZEMDREW
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7432028351
Ville: Nowa Wies Ilawecka
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: piedziakprzemek@gmail.com
Téléphone: 531738773
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: F.H.U. TO-MASZ Ciszkowski Tomasz
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7431692756
Ville: Galajny
Code postal: 12-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: lidciszka@wp.pl
Téléphone: 508370456
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: USLUGI LESNE WOJCIECH STASEWICZ
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7431724781
Ville: Czyprki
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: stasewiczwojciech@gmail.com
Téléphone: 507466912
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0006
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: ROBERT PIECEWICZ ZAKLAD USLUG LESNYCH
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7432029528
Ville: Barciszewo
Code postal: 11-200
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: robert-piecewicz62@wp.pl
Téléphone: 516910119
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Miroslaw Prach - Zaklad Uslug Lesnych
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7431166447
Ville: Górowo Ilaweckie
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: m.prach@wp.pl
Téléphone: 660677628
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Czerniawski Stanislaw - Zaklad Uslug Lesnych
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7431051023
Ville: Górowo Ilaweckie
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: m.prach@wp.pl
Téléphone: 660677584
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Lukasz Grzegrzólka
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7432048997
Ville: Galajny
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: robert-piecewicz62@wp.pl
Téléphone: 796430569
Rôles de cette organisation
Sous-traitant
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: Zaklad Uslug Lesnych Pach Miroslaw & Stanislaw Czerniawski
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7431623666
Ville: Górowo Ilaweckie
Code postal: 11-220
Subdivision pays (NUTS): Olsztynski (PL622)
Pays: Pologne
Adresse électronique: m.prach@wp.pl
Téléphone: 660677628
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8d71c128-8776-4237-b2e9-91cb94bf9d2a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 11:43:43 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 81562-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
77231000 - Services de gestion des forêts